Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v MOK v najem z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 26. 5. 2020
Datum objave:

Številka:  3528-6/2020

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

S  K  L  E  P

 

I.

Na portalu www.koper.si se objavi  javni razpis  z naslednjo vsebino:

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper

z javnim zbiranjem ponudb

 

 

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

  1. Spodnje škofije 182, Škofije, prostor v izmeri 209,70 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju in prvem nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1669/6 k.o. Škofije (ID znak: stavba 2595-985-4), se oddaja za trgovsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 1.086,00 € za mesec april 2020.

 

  1. Repičeva ulica 6, Koper, prostor v izmeri 240,90 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju in I. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1097 o. Koper (ID znak: stavba 2605-1097/0), se oddaja za dejavnost turističnih nastanitev, izklicna mesečna najemnina znaša 1.940,20 € za mesec april 2020.

 

  1. Vojkovo nabrežje 5, Koper, prostor v izmeri 31,59 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1222 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605-31-1), se oddaja za trgovsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 251,70 € za mesec april 2020.

 

  1. Ulica osvobodilne fronte 2, Koper, prostor v izmeri 45,30 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju stavbe, stoječe na parc. št. 688 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605-777-201), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 406,60 € za mesec april 2020.

 

  1. Gračišče 3, Gračišče, prostor v izmeri 40,50 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju stavbe, stoječe na parc. št. 4083/2 k.o. Kubed (ID znak: stavba 2614-295-2), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 194,16 € za mesec april 2020.

 

  1. Tomažičev trg 2, Koper, prostor v izmeri 97,80 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju stavbe, stoječe na parc. št. 920, 922 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605-1151-1, 2605-1152-1), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 828,34 € za mesec april 2020.

 

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

Soglasje za morebitno prenovo posameznega poslovnega prostora bo izdano posebej oz. vključeno v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oz. ureditve prostorov.

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi in bodo pridobljene pred sklenitvijo najemne pogodbe z izbranim ponudnikom.

 

 

ODDAJA PONUDB

Ogled poslovnih prostorov bo možen od 7.5.2020 do 26.5.2020.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu: (navede se navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-6/2020« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 26.5. 2020 do 12.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 28.5. 2020, ob 11:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, telefon številka 05/66 46 375 (ga. Jana Živec) ter 05/66 46 286 (ga. Patricija Butinar Griparič).

 

 

II.

Ta sklep velja takoj.

 

 

 

Ž U P A N

Aleš BRŽAN