Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 26. 6. 2017
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper

z javnim zbiranjem ponudb

 

 

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

1. Carpacciov trg 5, Koper, prostor v izmeri 20,42 m2 površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječe na parceli št. 833 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-430-2) se oddaja za skladiščno ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 163,72  € za mesec april 2017.

2. Čevljarska ulica 19, Koper,  prostor v izmeri 331,23  m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječe na parceli št. 652 ter 648/1 obe  k.o. Koper (ID znak: del stavbe  2605-784-1 in 2605-784-2, 2605-1613-2, 2605-1613-3, 2605-1613-4), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 2.362,99  € za mesec april 2017.

3. Dimnikarska ulica 10, Koper, prostor v izmeri 74,43  m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parcelah št. 1182/1   k.o. Koper, (ID znak: del stavbe 2605-1290-1) se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 769,16  € za mesec april 2017.

4. Dimnikarska ulica 10, Koper, prostor v izmeri 27,18  m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parcelah št. 1182/1  k.o. Koper, (ID znak: del stavbe 2605-1290-3) se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 231,95  € za mesec april 2017.

5. Gortanov trg 14, Koper, prostor v izmeri 21,50  m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št. 1029  k.o. Koper, se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 231,33  € za mesec april 2017.

6. Gortanov trg 15, Koper, na parceli št. 1000/1, k.o. Koper, (ID znak: št. stavbe 2605-585), se oddajata dva pisarniška prostora in sicer v:

III. nadstropju z oznakama:

–    302 v izmeri 24,55 m2,

–    303 v izmeri  31,10 m2.

Posamezne pisarne oddajamo za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 8 €/m2, za mesec april 2017.

7. Gramšijev trg 7/Vojkovo nabrežje 33a, Koper,  prostor v izmeri 56,07  m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št. 438  k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-375-2), se oddaja za gostinsko dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 472,99  € za mesec april 2017.

8. Izolska vrata 1, Koper,  prostor v izmeri 45,43  m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št. 123  k.o. Koper (ID znak: stavba  2605-210), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 386,95 € za mesec april 2017.

9. Kidričeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 50,66 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 756/3  k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605- 174-1), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša  553,73  € za mesec april 2017.

10. Kidričeva ulica 46, Koper, prostor v izmeri  71,76 m2 poslovne površine, ki se nahaja v II. nadstropju  poslovne stavbe, stoječe na parceli št. 48/2, k.o. Koper, (ID znak: stavba  2605-431), s souporabo sanitarij in predprostora, se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 596,86  € za mesec april 2017.

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke oz. izkustveno na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

S strani Občinskega sveta Mestne občine Koper je bil na seji, z dne 22.12.2016, sprejet Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper (Ul RS št. 86/2016 z dne 29.12.2016 (3830)), kateri je začel veljati dne 01.01.2017.

Na podlagi  navedenega, izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor bo imel pravico uveljavljati 30% znižanje najemnine po citiranem sklepu.

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

Soglasje za morebitno prenovo posameznega poslovnega prostora bo izdano posebej oz. vključeno v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oz. ureditve prostorov.

Pisarniški prostori  navedeni pod zap. št. 6. tega razpisa se oddajajo v najem posamezno in ne kot celota. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak prostor posamezno.

Oprema v poslovnem prostoru pod zap. št. 7. ni last najemodajalca. Najemnik poslovnega prostora bo moral po potrebi z lastnico opreme urediti premoženjskopravna razmerja vezana na le-to.

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi in bodo pridobljene pred sklenitvijo najemne pogodbe z izbranim ponudnikom.

 

 

ODDAJA PONUDB

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe  z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru«, »navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran« z oznako »3528-1/2017« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 26.06.2017.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 29.06.2017, ob 09:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine  – poslovni prostori, telefon številka 05/66 46 286 ali 05/ 66 46 375.