Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo javnih površin v najem za postavitev kioskov (trafik) v Kopru z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Gospodarstvo
Rok prijave: 17. 5. 2019
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu s 77. členom Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16) ter Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), objavlja

 

JAVNI RAZPIS za oddajo javnih površin v najem za postavitev kioskov (trafik) v Kopru z javnim zbiranjem ponudb

 

Predmet najema so naslednje javne površine:

  1. Ukmarjev trg,
  2. Piranska cesta -avtobusno postajališče ob tržnici (nasproti Zelenega parka),
  3. Glavna avtobusna postaja,
  4. Kosovelov trg,
  5. Ob Ulici Vena Pilona (ob podhodu pri Semedelski cesti)
  6. Ob stadionu Bonifika
  7. Ljubljanska cesta (avtobusno postajališče pri banki Intesa Sanpaolo)
  8. Cesta na Markovec –avtobusno postajališče
  9. Žusterna (ob kopališču)

 

ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE POD ŠT. OD 1 DO 9 JE POTREBNO PLAČATI OBČINSKO TAKSO, KI BO OBRAČUNANA LETNO, SKLADNO Z ODLOKOM O OBČINSKIH TAKSAH TER LETNO NAJEMNINO.

TAKSA ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE ZA LETO 2019 (ZA OBDOBJE OD 01.07.2019 DO 31.12.2019) ZNAŠA 655,04 EUR. ZA NASLEDNJA LETA BO OBČINSKA TAKSA OBRAČUNANA V SKLADU Z ODLOKOM O OBČINSKIH TAKSAH.

IZKLICNA NAJEMNINA ZA POSAMEZNO LOKACIJO POD ŠT. OD 1 DO 9 ZNAŠA 2.000,00 EUR/LETNO.

Izklicne višine letnih najemnin javnih površin, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke oz. izkustveno na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Vse javne površine se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.
 

ODDAJA PONUDB

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako:

»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, javna površina za postavitev kioska (trafike) v Kopru, na lokaciji«

(navede se javna površina, za katero je najemnik zainteresiran), z oznako št. 3502-139/2019, in sicer na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 17.05.2019, do 24:00.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.


ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 20.05.2019, ob 10:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za javne površine je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za gospodarske javne službe in promet MOK, telefon številka 05/66 46 330.

 

MESTNA OBČINA KOPER
Župan
Aleš Bržan