Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo javnih površin v najem z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 9. 8. 2019
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu s 77. členom Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16) ter Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), objavlja

 

JAVNI RAZPIS za oddajo javnih površin v najem z javnim zbiranjem ponudb

 

Predmet najema so naslednje javne površine:

 

Za namen postavitve kioska (trafike) se oddajo v najem:

  1. Ukmarjev trg,
  2. Glavna avtobusna postaja,
  3. Ob Ulici Vena Pilona (ob podhodu pri Semedelski cesti)
  4. Ob stadionu Bonifika
  5. Cesta na Markovec –avtobusno postajališče
  6. Žusterna (ob kopališču)

 

Za namen postavitve kioska za izvajanje gostinske dejavnosti se oddaja v najem:

  1. Parkirišče ob stadionu Bonifika

 

ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE POD ŠT. OD 1 DO 7 JE POTREBNO PLAČATI OBČINSKO TAKSO, KI BO OBRAČUNANA LETNO, SKLADNO Z ODLOKOM O OBČINSKIH TAKSAH TER LETNO NAJEMNINO.

TAKSA ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE ZA LETO 2019 (ZA OBDOBJE OD 01.09.2019 DO 31.12.2019) ZNAŠA 434,32 EUR. ZA NASLEDNJA LETA BO OBČINSKA TAKSA OBRAČUNANA V SKLADU Z ODLOKOM O OBČINSKIH TAKSAH.

IZKLICNA NAJEMNINA ZA POSAMEZNO LOKACIJO POD ŠT. OD 1 DO 6 ZNAŠA 1.700,00 EUR/LETNO.

IZKLICNA NAJEMNINA ZA LOKACIJO POD ŠT. 7 ZNAŠA 2.000,00 EUR/LETNO.

Izklicne višine letnih najemnin javnih površin, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke oz. izkustveno na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Vse javne površine se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

 

ODDAJA PONUDB

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako:

»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, javna površina, na lokaciji«

(navede se javna površina, za katero je najemnik zainteresiran), z oznako št. 3502-257/2019,

in sicer na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 9. 8. 2019, do 24:00.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 12. 8. 2019, ob 10:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za javne površine je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za gospodarske javne službe in promet MOK, telefon številka 05/66 46 330.

 

MESTNA OBČINA KOPER

Župan
Aleš Bržan