05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo javnih površin in prodajnih mest v uporabo na območju Mestne občine Koper za leto 2020

Interesno področje: Promet in javne površine, Investicije
Rok prijave: 3. 2. 2020
Datum objave:

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št.40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št.90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter 77. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16) ter Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) izdajam naslednji

 

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO JAVNIH POVRŠIN IN PRODAJNIH MEST V UPORABO NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2020

 

 1. IME IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, matična številka 5874424000, ID številka za DDV: SI 40016803.

Za izvedbo predmetnega javnega razpisa je bila s sklepom župana Mestne občine Koper št. 322-1/2020 z dne 10.1.2020 imenovana komisija.

 1. PREDMET ODDAJE

Predmet oddaje v uporabo za obdobje od 2. 3. 2020 do 22. 11. 2020 so naslednja prodajna mesta in  javne površine v lasti Mestne občine Koper, in sicer:

 1. 1 (ena) prodajna hiška na Semedelski cesti,
 2. 1 (ena) prodajna hiška na Ukmarjevem trgu,
 3. 1 (ena) prodajna hiška na Potniškem terminalu,
 4. drugi deli na javnih površinah v Mestni občini Koper.

ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE OD ŠT. 1 DO ŠT. 4 JE POTREBNO PLAČATI OBČINSKO TAKSO V SKLADU Z ODLOKOM O OBČINSKIH TAKSAH (za obdobje od 2. 3. 2020 do 22. 11. 2020).

IZKLICNI (MINIMALNI) ZNESEK UPORABNINE ZA OBDOBJE OD 2. 3. 2020 do 22. 11. 2020 ZNAŠA:

 • za prodajne hiške pod št. 1 in št. 2:

– za ponudnike specializirane gostinske ponudbe najmanj 2.000 EUR brez DDV, najmanj 2.440 EUR z DDV-jem;

– za ostale ponudnike najmanj 700 EUR brez DDV, najmanj 854 EUR z DDV-jem.

 • za prodajno hiško pod št. 3 najmanj 600 EUR brez DDV, najmanj 732 EUR z DDV-jem.
 • za javne površine pod št. 4:

 

Javna površina Prodajni avtomati (cena velja za EN prodajni avtomat) Kolesa, štirikolesniki, skuterji in druga sorodna turistična ponudba, ki pomeni atrakcijo Specializirana gostinska ponudba v ličnih konstrukcijah
do 6 m (na posamezno prodajno mesto) Najmanj 600 EUR brez DDV, najmanj 732 EUR z DDV. Ni predmet javnega razpisa. Najmanj 2.500 EUR brez DDV, najmanj

3.050 EUR z DDV.

do 10 m 

(na posamezno prodajno mesto)

Ni predmet javnega razpisa. Najmanj 1.000 EUR brez DDV, najmanj 1.220 EUR z DDV. Ni predmet javnega razpisa.
do 20 m2 

(na posamezno prodajno mesto)

Ni predmet javnega razpisa. Najmanj 1.500 EUR brez DDV, najmanj 1.830 EUR z DDV. Ni predmet javnega razpisa.

Ob podpisu pogodbe poravna izbrani prijavitelj strošek uporabnine z DDV v višini 100% in varščino. Vplačano varščino za resnost ponudbe bo organizator štel kot varščino za oddajo prodajnega mesta. Dokazila o poravnanih zneskih so pogoj za prevzem dodeljenega prodajnega mesta. Tisti prijavitelji, ki so uporabniki javnih površin poravnajo tudi pripadajočo upravno ter občinsko takso, skladno z veljavnim Odlokom o občinskih taksah.

Pravica do uporabe posamezne javne površine se pridobi z dokončnostjo dovoljenja, ki ga izda pristojni urad Mestne občine Koper in podpisom najemne pogodbe.

Mestna občina Koper zagotavlja izbranemu prijavitelju:

–          prodajno hiško ali del javne površine na posamezni lokaciji,

–            1x vtičnico (220V) za prodajno hiško pod št 1 do št. 3.

Priklop na elektriko in tokovina sta zagotovljeni izključno za prodajne hiške na Potniškem terminalu,  Ukmarjevem trgu in Semedelski cesti. Priključek za vodo in uporaba le-te nista predvideni v nobenem primeru.

Dodatna oprema (npr. senčnik) in dodatni animacijski program so v domeni posameznega prijavitelja in ne MOK. Za kakršnokoli spremembo ali postavitev dodatne opreme na javni površini (ki ni razvidna iz priloženih fotografij) mora ponudnik predhodno pridobiti dovoljenje pristojnega urada MOK ter poravnati predpisano upravno in občinsko takso. Brez pridobitve predpisanih dovoljenj ponudnik ne sme koristiti dodatne javne površine.

Postavitev miz in stolov ter podobnih večjih predmetov na dodeljeni javni površini NI dovoljena.

MOK lahko naroči izbranemu prijavitelju odstranitev vseh postavljenih konstrukcij in opreme na dodeljeni javni površini in prijavitelj se zavezuje, da bo to nemudoma (storil) odstranil. Če tega ne stori, bo MOK naročila odstranitev na stroške prijavitelja. Nedovoljena postavitev dodatnih predmetov na javni površini je lahko razlog za prekinitev pogodbe.

V primeru, da postavljena hiška ali konstrukcija oz. druga oprema ponudnika ovira izvedbo posameznih prireditev na dodeljeni javni površini, mora ponudnik svojo hiško ali konstrukcijo oz. opremo za čas prireditev na lastne stroške odstraniti.

MOK si pridržuje pravico, da prijavitelju spremeni lokacijo, kadarkoli v času trajanja pogodbe. V tem primeru prijavitelj ni upravičen do vračila že plačane uporabnine.

 

 1. POGOJI ODDAJE

3.1. Predmet ponudbe

 

Prodajna mesta se oddajo v uporabo za ponujanje/izvajanje naslednjih izdelkov in/ali storitev:

 • 1. Prodajna hiška na Semedelski cesti, 2. Prodajna hiška na Ukmarjevem trgu in 3.  Prodajna hiška na Potniškem terminalu:

–          prodaja znamk in razglednic, turističnih knjig, zgoščenk z istrsko in slovensko tradicionalno glasbo;

–          prodaja slovenskih in/ali istrskih tipičnih spominkov in izdelkov domače obrti (izdelki iz kristala kot npr. »Rogaška« ali podobno, idrijska čipka…), okrasni nakit domače obrti, keramični, glineni in stekleni izdelki in prodajo umetnin;

–          prodaja majic, kap, torbic, obeskov za ključe in drugih izdelkov z oznako Kopra in/ali Slovenije;

–          prodaja vina, olja, medu, tartufov, suhega sadja in drugih tipičnih istrskih in slovenskih izdelkov;

–          specializirana gostinska ponudba, ki zajema ponudbo: sladkega programa (palačinke, krofi, drugi sladki izdelki ipd.), sadni sokovi, sadne kupe, gastronomski izdelki v embalaži ipd. (ne velja za prodajno mesto na Potniškem terminalu);

–          storitve turističnih agencij in drugih sorodnih storitev, ki se razlikujejo od ponudbe, ki jo za svoje goste izvajajo/pripravljajo ladjarji oz. potniške ladje, ki za svoj postanek izberejo Koper (v primeru kršenja tega pogoja, je to razlog za odstop od pogodbe s takojšnjim učinkom);

–          druga dodatna ponudba, ki pomeni pestrost ponudbe in ni vključena v zgoraj navedenih alinejah

 

 • 4. Druge dele na javnih površinah:

–          štirikolesniki, skuterji, skiroji, kolesa in druga električna vozila, ki se oddajajo obiskovalcem v najem ali druga turistična ponudba, ki pomeni popestritev turistične ponudbe Kopra;

–          prodajni avtomati, ki so vsebinsko vezani na ponujanje turističnih vsebin (spominki, kovanci itd.).

Ustreznost vsebine prijave po tem javnem razpisu ocenjuje izključno komisija. Prijava prijavitelja, katerega vsebina ponudbe je po mnenju komisije v celoti neustrezna, ne gre v nadaljnji postopek ocenjevanja prijav in se avtomatično zavrne. V kolikor komisija oceni, da del ponudbe prijavitelja ne ustreza predmetu ponudbe, ki je opredeljen pod to točko namere, se v tem delu prijava oziroma ponudba prijavitelja zavrne, v preostalem delu pa se prijava prijavitelja obravnava.

 

3.2. Dokončnost dovoljenja

Z dokončnostjo dovoljenja ter sklenitvijo najemne pogodbe izbrani prijavitelj razpisa na posamezni lokaciji lahko prične z uporabo javne površine za čas do 22. 11. 2020.

Občinska taksa se plačuje za obdobje od 2. 3. 2020 do 22. 11. 2020, ki jo mora izbrani prijavitelj plačati pred prevzemom dovoljenja na račun, ki ga pristojni urad MOK navedene v dovoljenju.

Vsak izbrani prijavitelj si mora pred začetkom uporabe prodajnih mest zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje in poravnati morebitne stroške upravne in predpisane občinske takse, ki nista vključeni v stroške varščine in uporabnine.

3.3. Urnik obratovanja

 

Predpisan in obvezen urnik obratovanja:

 1. a)            prodajne hiške (točke 1., 2., 3.) predvidoma od 2. marca 2020 (oz. od sklenitve pogodbe) do 22. novembra 2020;
 2. b)           javna površina (točka 4.) predvidoma od 2. marca 2020 (oz. od sklenitve pogodbe) do 22. novembra 2020.

Obvezen urnik obratovanja posameznega prodajnega mesta je najmanj:

–              od prihoda potniške ladje do odhoda potnikov na potniško ladjo, in sicer v terminih, ki so opredeljeni v prilogi te namere. Prijavitelj mora obratovati tudi tiste dneve, ko potniška ladja naknadno najavi svoj prihod in le-ta ni bil naveden v priloženem koledarju prihodov potniških ladij za leto 2020. V tem primeru bo MOK posredovala uporabnikom dodaten termin obratovanja, najmanj 3 dni pred posameznim prihodom potniške ladje (velja za vsa prodajna mesta opredeljena od točke 1. do 4.);

–              od sklenitve pogodbe do vključno 20. junija 2020 ter od 9. septembra 2020 do 22. novembra 2020 prodajna mesta obratujejo ob sobotah, nedeljah in praznikih, z urnikom obratovanja najmanj od 9:00 – 19:00 (z izjemo prodajnih mest pod točko 3.);

–              od 21. junija 2020 do vključno 8. septembra 2020: prodajna mesta obratujejo vsak dan, od ponedeljka do petka, najmanj od 16:00 – 21:00, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa najmanj od 9:00 – 12:00 in 16:00 – 21:00 (z izjemo prodajnih mest pod točko 3.);

–              v času večjih prireditev v Kopru, vsak dan v času prireditve (seznam prireditev posreduje odgovorna oseba MOK) (z izjemo prodajnih mest pod št. 3.).

V kolikor prijavitelj krši pogodbo o uporabi ali če odgovorna oseba MOK ugotovi, da prijavitelj ne obratuje več kot 5-krat (velja za prijavitelje prodajnih mest na Potniškem terminalu/točka 3. ) oz. več kot 10-krat (velja za vse prijavitelje prodajnih mest pod točko 1., 2. in 4..) v obdobju določenem v prejšnjem odstavku in da o razlogih za to ni obvestil odgovorne osebe MOK, se prijavitelju pogodba prekine. Prijavitelj mora nemudoma izprazniti dodeljeno javno površino. V tem primeru prijavitelj ni upravičen do vračila varščine, niti uporabnine. Prosto javno površino se lahko dodeli naslednjemu prijavitelju iz prednostnega seznama prispelih prijav, pri čemer se mu zaračuna sorazmerni del uporabnine za obdobje uporabe prodajnega mesta in 100% vrednost varščine.

 1. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

4.1   Pogoj za prijavo na razpis:

Prijavitelj mora imeti na dan prijave na razpis poravnane vse terjatve do MOK.

4.2   Omejitve:

Prijavitelj lahko kandidira za več lokacij.

Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti iz razpisa.

Prijavitelj mora na predpisanem obrazcu predložiti izjavo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti iz razpisa.

4.3   Varščina:

 • Zainteresirani prijavitelji morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 300,00 EUR izjema so le prijavitelji s specializirano gostinsko ponudbo, katerih varščina znaša 600,00 EUR za posamezno prodajno mesto (varščina je davka prosta), na podračun Mestne občine Koper številka 01250-0100005794, z navedbo »Plačilo varščine za prodajno mesto v Kopru in navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«, z obvezno navedbo modela 00 in sklicne številke 2010602.
 • Izbranim prijaviteljem se vplačana varščina šteje kot garancija za dobro izvedbo prijavljenih storitev. Varščina se jim vrne na TRR najkasneje 30. dan po izpolnjenih obveznosti iz pogodbe.
 • Če izbrani prijavitelj ne bi sklenil pogodbe v roku, ki mu ga določi odgovorna oseba MOK, le-ta ni upravičen do vračila varščine. Lokacijo v uporabo se ponudi naslednjemu prijavitelju iz seznama prispelih prijav.
 • Prijaviteljem, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb, se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po podpisu pogodbe z zadnjim izbranim ponudnikom.
 • Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se izbranemu prijavitelju prodajnega mesta vrne varščino so:

–          podpis zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani MOK,

–          vrnitev ključa prodajnega mesta v primeru prodajnih hišk,

–          prodajno mesto mora biti vrnjeno v istem ali boljšem stanju, kot je bilo prevzeto,

–          prodajno mesto mora obratovati vse predpisane dni in v predpisanem urniku iz točke 3.3. tega javnega razpisa,

–          prijavitelj je ponujal ponudbo navedeno v prijavi (v kolikor prijavitelj ni ponujal ponudbe, na podlagi katere mu je bilo dodeljeno prodajno mesto, ni upravičen do vračila varščine).

4.4   Zavezujoča ponudba, ki jo prijavitelj predloži na predpisanem obrazcu mora vsebovati:

 • podatke o prijavitelju (ime, priimek oziroma firmo, naslov oz. sedež, matično številko, davčno številko oz. ID številko za DDV, številko transakcijskega računa, telefonsko številko, kontaktno osebo in njen elektronski naslov, naziv in naslov banke ter številko transakcijskega računa za vračilo varščine),
 • izjavo o sprejemanju vseh pogojev javnega zbiranja ponudb.
 1. DOKUMENTACIJA, KI JO MORAJO PRIJAVITELJI PRILOŽITI K VLOGI

a)izpolnjen prijavni obrazec, ki vključuje podatke o prijavitelju, izjavo o sprejemanju vseh pogojev javnega zbiranja ponudb ter podatke o izpolnjevanju prednostnih kategorij,

b)fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti (če ga zakon predvideva),

c)slikovno gradivo ponudbe prijavitelja

d)slikovno gradivo prodajne konstrukcije (v primeru prijave na točko 4. torej za uporabo javne površine),

e)potrdilo oziroma dokazilo o plačani varščini;

f)izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe

 1. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

Izbor prijavitelja na posamezni javni površini in prodajnemu mestu se bo vršil na podlagi točkovnega vrednotenja, ki je določen s tem razpisom.

KATEGORIJE ŠTEVILO TOČK
Zanimivost in kvaliteta ponudbe. do 20
Reference (prijavitelj je s prijavljeno pravno osebo oz. z drugo pravno osebo že imel prodajno mesto v MOK in je obratoval vse predpisane dni in po predpisanem urniku ali je že sodeloval na eni izmed prireditev v organizaciji MOK in se je držal pogojev sodelovanja na prireditvi).

–          Ponudnik, ki predloži eno referenčno potrdilo prejme 5 točk;

–          Ponudnik, ki predloži dve referenčni potrdili prejeme 10 točk.

 

0 do 10
Višina ponujene uporabnine (število točk se bo izračunalo po formuli):

 

Št. točk = (ponujena uporabnina / najvišja ponujena uporabnina) x 20

 

do 20
–          Maksimalno število točk: 50

Za posamezno lokacijo bo izbran tisti prijavitelj, ki bo na razpisu dosegel najvišje število točk.

Če eden ali več prijavljenih prijaviteljev za posamezno lokacijo doseže enako število točk, se prednost določi ob upoštevanju naslednjega vrstnega reda:

 1. zanimivost in kvaliteta ponudbe,
 2. reference,
 3. ponujena uporabnina.

V primeru, da eden ali več prijaviteljev za posamezno lokacijo doseže enako število točk v skupnem seštevku in po posameznih kategorijah v vrstnem redu iz prejšnjega odstavka, bo MOK izbrala prijavitelja z žrebanjem, na katerega bodo vabljeni vsi ponudniki z enakim številom točk v skupnem seštevku in po posameznih kategorijah.

 1. PRIJAVA NA RAZPIS

Prijavitelji, ki željo sodelovati na javnem razpisu za obdobje od 2. 3. 2020 do 22. 11. 2020, lahko na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si), pridobijo dokumentacijo.

Prijavitelji morajo oddati vlogo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za prodajno mesto v Kopru«

Zainteresirani prijavitelji se na javni razpis lahko prijavijo najkasneje do 3. 2. 2020, in sicer tako, da vložijo izpolnjen obrazec vloge s prilogami v glavno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali pa jo s priporočeno pošiljko pošljejo na prej navedeni naslov (upošteva se priporočena pošiljka z datumom oddaje na pošto 3. 2. 2020 do 23. 59 ure). Obravnavane bodo samo vloge za prijavo na javni razpis, ki bodo oddane pravočasno in na predpisanem obrazcu.

 1. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo 7. 2. 2020, ob 10. uri, na naslovu Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

Prispele vloge bo obravnavala Komisija za izvedbo javnega razpisa za oddajo javnih površin in prodajnih mest v uporabo na območju Mestne občine Koper za leto 2020.

 

 1. PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE JAVNE POVRŠINE PEKO IN PRODAJNIH MEST

Prijavitelji bodo o izbranem najugodnejšem prijavitelju obveščeni najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega prijavitelja bo dolžan izbrani prijavitelj v roku 15 dni od dneva poziva skleniti pogodbo za uporabo javne površine oz. prodajnega mesta, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil v nasprotju s pogoji Javnega razpisa, z vsemi posledicami v skladu z Javnim razpisom.

Po sklenitvi pogodbe za uporabo javne površine oz. prodajnega mesta je najemnik dolžan pridobiti še dovoljenje za uporabo javne površine, ki ga pristojni urad Mestne občine Koper. Z dokončnostjo dovoljenja lahko prične izbrani prijavitelj uporabljati posamezno javno površino ali prodajno mesto.

 1. DODATNE INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura na telefon: 05/6646-216 ali na e-naslovu: turizem@koper.si

 

Mestna občina Koper
Župan
Aleš Bržan