05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo bivalne rezidence za umetnike v Hiši Alojza Kocjančiča v Kubedu

Interesno področje:
Rok prijave: 6. 11. 2020
Datum objave:

Na podlagi smiselne uporabe 207. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in naslednji, v nadaljevanju OZ) Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper objavlja sledeči

 

JAVNI RAZPIS

za oddajo bivalne rezidence za umetnike v Hiši Alojza Kocjančiča v Kubedu

 

 1. PRAVNA PODLAGA

Mestna občina Koper je lastnik, Krajevna skupnost Kubed pa upravljalec Hiše Alojza Kocjančiča, Kubed 62a, 6272 Gračišče. Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper (v nadaljevanju: ZMKT) je skrbnik dela objekta namenjenega umetniški rezidenci, ki se nahaja na navedenem naslovu. V Hiši Alojza Kocjančiča sta na voljo za oddajo v brezplačni najem apartma in prostor, ki se ga lahko uporabi kot atelje oz. prostor za izvajanje aktivnosti (delavnice, ipd.) za umetnike. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki veljajo kot nevtralni za moške in ženske.

 

 1. NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Umetniška rezidenca je namenjena ustvarjalcem/umetnikom, ki aktivno delujejo na področju upodabljajočih umetnosti. S tem želimo omogočiti izmenjavo/mobilnost kulturnih ustvarjalcev/umetnikov in s tem vzpostavitev podlage za ustvarjanje umetnosti. Rezidenca bo umetnikom omogočila ustvarjanje v slikoviti vasici Kubed. S svojo edinstveno lokacijo koprskega podeželja in bogato zgodovino, kulturno in naravno dediščino želimo nuditi mirno in ustvarjalno okolje.

Namen javnega razpisa je ustvarjalcem oddati v brezplačen najem bivalni prostor v Hiši Alojza Kocjančiča z uporabo ateljeja/prostora za delavnice ipd. za obdobje enega (1) meseca z možnostjo podaljšanja na dva (2) meseca, če prijavljenega dela/projekta glede na zahtevnost in obsežnost ne bo mogoče realizirati v predvidenem enomesečnem roku ter omogočiti optimalne pogoje za njegovo ustvarjanje. Z namenom omogočiti umetnikom čim širšo mobilnost in izmenjavo bodo imeli prednost umetniki, katerih bivališče je oddaljeno od umetniške rezidence najmanj 60km.

 

 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Zbiranje predlogov za bivanje v umetniški rezidenci v Hiši Alojza Kocjančiča, ki vsebuje naslednje elemente: kuhinjo z bivalnim prostorom, spalnico in sanitarije v skupni izmeri 37m2 ter prostor/atelje za ustvarjanje ali za izvajanje drugih aktivnosti kot so delavnice ipd., ki se nahaja v spodnjem delu objekta v izmeri 36m2. Rezidenca za umetnike je namenjena posamezniku oziroma paru. Najvišje število oseb, ki lahko začasno ali za celotno obdobje najema biva v ateljeju je dve. Umetniška rezidenca je od mesta Koper oddaljena cca 19km, zato je zaželeno, da ima umetnik lasten prevoz. Potne stroške in hrano krije umetnik sam.

Umetniška rezidenca je za bivanje in ustvarjanje umetnikov na voljo vse leto, točni termini koriščenja rezidence bodo izbranim umetnikom dodeljeni in z njimi usklajeni glede na razpoložljivost in želje umetnikov.

 

 1. RAZPISNA PODROČJA

Razpis je namenjen umetnikom, ki delujejo in ustvarjajo na področjih upodobitvenih umetnosti:

 • kiparstvo,
 • slikarstvo,
 • risba,
 • grafike,
 • fotografija.

 

 1. POJASNILA O UPORABI REZIDENCE

Prijavitelji morajo uporabljati prostore v skladu s pogodbo o pogojih bivanja in delovanja v rezidenci, sklenjeno med umetnikom in ZMKT, ki jo umetnik podpiše pred prihodom. Umetnik se s pogodbo zaveže, da bo uporabljal rezidenco s skrbnostjo dobrega gospodarja in odgovarjal za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neskrbne rabe ter v skladu s pogoji v pogodbi za stanovanje poravnal vse morebitne nastale materialne stroške.

Z izbranim umetnikom bo sklenjena pogodba o uporabi rezidence za umetnike brez plačevanja najemnine in stroškov vzdrževanja, vendar z obveznostjo umetnika do skrbnika umetniške rezidence.

Obveznosti umetnika:

 • oddaja umetnine/dela Mestni občini Koper,
 • izvedba vsaj enega (1) dogodka/aktivnosti kot npr. delavnica za zainteresirano javnost v času bivanja v rezidenci.

Umetniku bodo povrnjeni stroški materiala za izdelavo dela/umetnine v višini 150,00 EUR.

 

 1. RAZPISNI POGOJI

Pogoji za dodelitev rezidence za umetnike v najem so:

 1. pripravljen program dela/projekt za čas bivanja v umetniški rezidenci (za 1 mesec z možnostjo podaljšanja na 2 meseca), kar se predstavi v prijavnem obrazcu;
 2. visok nivo kvalitete in izvirnosti dosedanjega dela ter aktivno delovanje na področju upodobitvenih umetnosti navedenih v tč. 4 v zadnjih treh letih, kar se dokazuje na podlagi navedenih in predloženih referenc in/ali vpis v razvid samozaposlenih na področju kulture za področje navedenih upodobitvenih dejavnosti – prijavni obrazec;
 3. oddaljenost od umetniške rezidence najmanj 60km, kar umetnik dokazuje z dokazilom o stalnem ali začasnem bivališču – prijavni obrazec.

Razpisnik si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev razpisih področij iz točke 4, v kolikor se za to izkaže potreba.

 

 1. OCENJEVANJE VLOG

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja strokovna komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje ZMKT. Na podlagi izpolnjevanja razpisnih pogojev bo komisija izbrala umetnike, ki bodo lahko koristili umetniško rezidenco.

Termini koriščenja rezidence bodo izbranim umetnikom dodeljeni in z njimi usklajeni glede na razpoložljivost umetniške rezidence in želje umetnikov.

 

 1. POPOLNA VLOGA

Umetnik, ki želi kandidirati na javnem razpisu za dodelitev umetniške rezidence, mora svoji prijavi priložiti naslednje dokumente:

 1. Obrazec 1 – osnovnimi podatki vlagatelja;
 2. Obrazec 2 – prijava za bivanje in delovanje v rezidenci za umetnike za leti 2020 in 2021:
 • Priložen življenjepis
 • Dokazilo o stalnem ali začasnem bivališču
 • Kopije/pdf referenc, kritik, medijskih objav

 

ZMKT prijavo in priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka vlagateljem ne vrača. Dokumenti naj bodo v PDF formatu oziroma natisnjeni. ZMKT bo vse podatke obravnaval skladno z GDPR in jih uporabljal zgolj v namene Javnega razpisa.

Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih (5) dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo vloga štela kot nepopolna.

Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

 

 1. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Razpis prične teči 6. 10. 2020 in se zaključi 6. 11. 2020. V primeru nezadostnega interesa se Javni razpis lahko podaljša za največ 30 dni oz. velja dodaten rok oddaje 6. 12. 2020. Po zaključenem postopku lahko razpisnik v primeru še prostih kapacitet, ki se niso razdelile med umetnike z razpisom, pozove neuspešne interesente ali zainteresirano javnost, da koristijo rezidenco. Pogoj za sodelovanje je, da vsaj deloma izpolnjujejo pogoje iz točk 4, 5 in 6 tega razpisa.

Vloga mora biti izpolnjena na originalnih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga (izpolnjena in podpisana) mora biti poslana na: elektronski naslov kultura@visitkoper.si z navedbo v Zadevi: PRIJAVA NA RAZPIS »Rezidenca za umetnike Hiša Alojza Kocjančiča 2020-2021« ali po navadni pošti na naslov: Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, Titov trg 3, 6000 Koper do 6. 11. 2020 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS z oznako „Rezidenca za umetnike Hiša Alojza Kocjančiča 2020-2021”. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja oz. prijaviteljev: ime in priimek ter stalni naslov.

Vloge, prispele oz. oddane po tem datumu, se štejejo za prepozne.

Oddaja vloge pomeni, da prijavitelj sprejema vse pogoje, kriterije in vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije ter se strinja z uporabo osebnih podatkov za potrebe vodenja razpisa.

 

 1. ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČANJE O IZBORU

ZMKT bo prijavljene umetnike o izidih razpisa obvestil predvidoma v 30-ih dneh po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo najkasneje v 10-ih dneh po zaključku prijavnega roka.

Po končanem izbirnem postopku bodo na podlagi odločitve strokovne komisije rezultati javnega razpisa poslani prijaviteljem na elektronski naslov naveden v prijavnem obrazcu.

 

 1. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo preko elektronske pošte kultura@visitkoper.si ali emilija.kastelic@visitkoper.si.

 

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper