Preglej vse objave

Javni razpis za obnovo slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti

Interesno področje: Gospodarstvo, Investicije
Rok prijave: 24. 10. 2019
Datum objave:

Obnova slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti, pododsek km 2,905 – km 3,410 Hrvatini – Kolomban
oddaja javnega naročila po odprtem postopku – gradnje

 

1.            POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Obnova slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti, pododsek km 2,905 – km 3,410 Hrvatini – Kolomban« in sicer:

•             Faza 1: Izgradnja kolesarske in pešpoti z javno razsvetljavo

•             Faza 2: Obnova vozišča in izgradnja krožišča

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12337  najkasneje do 24. 10. 2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan