Preglej vse objave

Javni razpis za najem poslovnega prostora v Sv. Antonu

Interesno področje:
Rok prijave: 9. 12. 2011
Datum objave:

Krajevna skupnost Sveti Anton, sedež, Sv. Anton št. 1, 6276 Pobegi, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, s tem Javnim razpisom vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za najem poslovnega prostora v Sv. Antonu, v skladu in pod pogoji kot to določa predmetni Javni razpis.

Javni razpis je objavljen na spletni strani https://www.koper.si/ , oglasni deski  KS Sv. Anton.

Zainteresirani potencialni ponudniki lahko prevzamejo dokumentacijo v okviru predmetnega Javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) na sedežu KS Sv. Anton št.1,   vsak dan  po predhodnem dogovoru na tel. št. 051 383 616. do izteka roka  za oddajo ponudb.

Pridobitev razpisne dokumentacije je brezplačna.

Pogoji za sodelovanje na Javnem razpisu

Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na Javnem razpisu, mora izpolniti vse pogoje za sodelovanje na Javnem razpisu, kot jih določa Javni razpis in predložiti ponudbo v vsebini in obliki, kot to določa Javni razpis in je priloga Javnega razpisa (v nadaljevanju: ponudba).

Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu (v nadaljevanju: Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika), ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo izpolnili vseh pogojev za sodelovanje na Javnem razpisu in/ali ki ne bodo predložili ponudbe v vsebini in obliki, kot to določa Javni razpis.

 Predmet najema

Predmet najema je neopremljen poslovni prostor, za opravljanje gostinske dejavnosti, v velikosti 260,24 m2 ,z izklicno  mesečno najemnino 1.200 EUR na mesec.

Poslovni prostor  bo  najemnik lahko prevzel v najem (rabo) po izpolnitvi vseh pogojev za začetek veljavnosti najemne pogodbe – predvidoma v roku 30 dni po podpisu najemne pogodbe.

Vrsta pravnega posla

 Predmet Javnega razpisa je oddaja nepremičnine v najem z  zbiranjem ponudb.

Čas trajanja najema

 Nepremičnina bo oddana  v najem za določen čas: 5 let z možnostjo podaljšanja, od dneva začetka veljavnosti najemne pogodbe, nakar bo najemno razmerje  med najemodajalcem in najemnikom prenehalo.

Drugi pogoji Javnega razpisa

 Na Javnem razpisu lahko sodelujejo – oddajo ponudbe za najem  pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji.

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo  po elektronski pošti na naslov: mokoperkssvanton@siol.net s pripisom »najem poslovnega prostor-gostilna« v Sv. Antonu 1, do najkasneje (vključno)  06.12.2011 tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti.

 KS Sveti Anton si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila Javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogar koli v okviru katerega pooblastil nastopajo:

  • kadarkoli ustavijo in zaključijo postopek po Javnem razpisu
  • kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izberejo nobenega od ponudnikov (vključno ne: tistega, ki bo ponudil najvišjo najemnino za nepremičnine in najvišja morebitna vlaganja v nepremičnine oz. tistega, ki bo dosegel najvišje število točk pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika).
  • kadarkoli popravijo in/ali dopolnijo predlog najemne pogodbe v prilogi Javnega razpisa in v posledici ta popravljen in/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega.
  • z izbranim najugodnejšim ponudnikom izvede končna pogajanja glede končne vsebine najemne pogodbe in izvedbe najemne pogodbe, pri čemer končna vsebina najemne pogodbe ne sme biti za najemnika ugodnejša od vsebine predloga najemne pogodbe v prilogi Javnega razpisa.

Vsak ponudnik vlaga ponudbo po Javnem razpisu izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. Predmetni Javni razpis oz. njegova vsebina se razlaga kot celota (vključno s predlogom najemne pogodbe v prilogi Javnega razpisa). V primeru neskladja med vsebino predloga najemne pogodbe v prilogi Javnega razpisa in ostalo vsebino Javnega razpisa, velja vsebina predloga najemne pogodbe.

Komisija ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, katere ne bodo vsebovale ponujene najemnine za  poslovni prostor,  ponujenega programa in tistih ponudb, ki bi bile alternativne ali variantne ali pogojne ali kakorkoli drugače nedoločene.

Oddaja ponudb

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe  (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovni prostor, z oznako št. PP-1/2011,  na naslov: MOK Krajevna skupnost Sv. Anton, Sv. Anton št. 1,6276 POBEGI, najpozneje do 09.12.2011, do 12.ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo  neodprte vrnjene  pošiljatelju.