05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 20. 8. 2013
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 38. člena Odloka o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine Koper, ob smiselni uporabi določil Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 57/2011), ter Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013, ZJN-UPB5), Mestna občina Koper, v nadaljnjem besedilu naročnik, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega vabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 20.8.2013 do vključno 10.00 ure v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

NAROČNIK (koncedent)

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, tel. 05 6646 100, E-pošta: obcina@koper.si.

PONUDNIK (koncesionar)

Na javni razpis se lahko prijavi pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima licenco, pridobljeno na podlagi veljavnega Zakona o prevozih v cestnem prometu, s katero pridobi pravico do opravljanja prevozov oseb v notranjem cestnem prometu, ter izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Koncesijsko razmerje je po svoji naravi strogo osebno razmerje, zato glede na naravo posla nastopanje s podizvajalci ni dovoljeno, razen v primeru izjeme, skladno z določili koncesijske pogodbe. Ponudba s podizvajalci bo zato izločena kot nepopolna, dovoljene pa so partnerske ponudbe.

Ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev / ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je Izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine Koper. Mestna občina Koper kot lokalna skupnost podeljuje pravico za opravljanje koncesionirane gospodarske javne službe koncesionarju.

Z izbranim ponudnikom bo Mestna občina Koper, kot koncedent sklenila koncesijsko pogodbo. Koncesija se podeljuje za dobo desetih (10) let. Koncesija se začne izvajati najkasneje v devetih mesecih po podpisu koncesijske pogodbe in se izvaja kot javni linijski prevoz v mestnem prometu znotraj naselij v mestni občini Koper na linijah mestnega avtobusnega potniškega prometa iz priloge A.

Obseg zahtevanih storitev je razviden iz razpisne dokumentacije in prilog, priloženih k razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev. Delne in nepopolne ponudbe bodo izločene.

VRSTA POSTOPKA

Naročnik bo javno naročilo izvedel po odprtem postopku ob smiselni uporabi Zakona o javnem naročanju.

NAČIN, KRAJ IN ČAS ODDAJE PONUDBE

Ponudba mora biti naslovljena na sledeči naslov:  Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali oddana osebno v sprejemni pisarni naročnika na Verdijevi 10 v Kopru.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v zaprti ovojnici. Na prednji strani ovojnice mora biti v desnem spodnjem kotu naveden naslov naročnika, v levem spodnjem kotu pa navedba predmeta razpisa, z označbo:

»NE ODPIRAJ, PONUDBA!, Izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine Koper, št. 371-147/2013«

na hrbtni strani ovojnice pa mora biti naveden polni naslov ponudnika.

Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika, ki je podpisnik ponudbe.

Ponudnik mora oddati ponudbeno dokumentacijo v pisni obliki, v mapi povezani s pečatno vrvico na način, da ni možno dodajati dokumentov oziroma listov, sicer si naročnik pridržuje pravico ponudbo zvezati na javnem odpiranju ponudb.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki bo prispela po pošti na naslov naročnika ali bo oddana osebno v sprejemni pisarni naročnika do 20.8.2013  do vključno 10.00 ure. Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

KRAJ IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB

Strokovna komisija, imenovana s strani župana, bo opravila javno odpiranje ponudb v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper dne 20.8.2013 ob 13.00 uri, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju ponudb, podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika. Če je prisoten zakoniti zastopnik ponudnika pooblastilo ni potrebno. Strokovna komisija bo na javnem odpiranju objavila izključno imena ponudnikov ter končne ponudbene cene posameznih ponudnikov.

DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM

Ponudnik lahko pisno zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne pozneje kot 5.8.2013 do 10:00.

Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil (spletna stran: www.enarocanje.si). Javni razpis je objavljen na portalu javnih naročil RS in Uradnem listu Evropskih skupnosti, ter v Uradnem listu RS in na spletni strani naročnika.

Pojasnila na vprašanja bodo posredovana ponudnikom preko Portala javnih naročil. Vsi odgovori na vprašanja ponudnikov postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za ponudnike obvezujoči.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo spremeni ali dopolni in po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Obvestilo o spremembi ali dopolnitvi bo posredovano preko Portala javnih naročil in Uradnega lista Evropskih skupnosti. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Župan         

 

Boris Popovič l.r.