Preglej vse objave

Javni razpis za izdelavo okoljskega poročila za OPN Mestne občine Koper

Interesno področje: Okolje
Rok prijave: 15. 1. 2020
Datum objave:

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Izdelavo okoljskega poročila za OPN Mestne občine Koper«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Predmet naloge je izdelava okoljskega poročila za OPN Mestne občine Koper, z dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe planov na varovana območja za potrebe izvedbe celovite presoje vplivov na okolje  (v nadaljevanju CPVO) ter sodelovanje okoljskih strokovnjakov v postopku priprave prostorskega akta. Opredelijo, opišejo in ovrednotijo se pričakovani vplivi izvedbe plana na okolje in morebitne alternative, ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. V primeru ugotovljenih pričakovanih škodljivih vplivov se pripravi predlog in oceno ustreznih omilitvenih ukrepov.

Natančnejši  opis predmeta javnega naročila je razviden iz projektne naloge: Izdelava okoljskega poročila za OPN Mestne občine Koper v poglavju 4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15104 najkasneje do 15. 1. 2020 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Dokumentacija je objavljena na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=336382