Preglej vse objave

Javni razpis za energetsko učinkovito sanacijo Vrtca Koper enota Kekec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Interesno področje:
Rok prijave: 9. 12. 2013
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 12/13  v nadaljevanju ZJN-2-UPB5) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Energetsko učinkovito sanacijo Vrtca Koper enota Kekec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«;  prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.«

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 9. 12. 2013 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Župan
Boris Popovič