Preglej vse objave

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje ter razvoj kmetijstva v Mestni občini Koper v letu 2006

Interesno področje:
Rok prijave: 15. 6. 2006
Datum objave:

Skupna vrednost razpisanih sredstev znaša 41.300.000,00 SIT.

Predmet javnega razpisa:
A. PODPORE V ŽIVINOREJSKI IN RASTLINSKI PROIZVODNJI
B. RAZVOJ DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH (TURISTIČNE KMETIJE)
C. USPOSABLJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Č. STROKOVNE NALOGE
D. PROJEKTNE NALOGE

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za posamezne namene javnega razpisa in vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Mestne občine Koper oziroma na sedežu Kmetijsko svetovalne službe Koper ter na spletni strani Mestne občine Koper.

Interesenti prejmejo vse potrebne informacije o razpisu pri občinski upravi Mestne občine Koper, Urad družbene dejavnosti in razvoj (g. Zvezdan Primožič, tel. 6646244) ali pri Kmetijsko svetovalni službi v Kopru, ulica 15. maja št. 17.

Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko:
– najkasneje do 15. 06. 2006 na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.