05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2014

Interesno področje:
Rok prijave: 14. 3. 2014
Datum objave:

1POVABILO K ODDAJI VLOGE

 

Mestna občina Koper, Verdijeva št. 10, 6000 Koper vabi vse upravičence, da v skladu z objavljenim javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, oddajo svojo vlogo za pridobitev finančne pomoči v obliki nepovratnih sredstev.

Namen razpisa za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme in državnih pomoči po Uredbi »de minimis« za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper  je uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva na območju Mestne občine Koper in sicer z izvedbo ukrepov opredeljenih v razpisu, v točki A. II. Državne pomoči – skupinske izjeme ter točki B. Pomoči po uredbi »DE MINIMIS«. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne, 12.7.2007, izdalo pozitivno mnenje o skladnosti sheme državnih pomoči v navedenem pravilniku (št. 441-96/2007/4), prav tako je bilo pridobljeno mnenje Ministrstva za finance št.441-128/2007/2 o skladnosti sheme za izvedbo ukrepov pomoči po Uredbi »de minimis«.

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo za državne pomoči – skupinske izjeme na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 z dne 16. 12. 2006 ter v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis« za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

Sredstva po tem razpisu, se dodeljujejo po pravilih o državnih pomočeh. Državne pomoči so po Zakonu o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) izdatki in/ali zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Okvirna višina sredstev, ki se bodo dodeljevala za pomoči po tem razpisu, je 73.300,00 EUR, od tega na proračunski postavki:

–       2323 Urejanje kmetijskih zemljišč                            v okvirni višini 11.400,00 EUR

–       2322  Projekti povezani z razvojem podeželja         v okvirni višini 10.000,00 EUR

–       2320 Kompleksne subvencije v kmetijstvu             v okvirni višini 27.800,00 EUR

–       2334 Ukrepi za tehnično pomoč                               v okvirni višini 18.800,00 EUR

–       2836 Dopolnilne dejavnosti                                      v okvirni višini  5.300,00 EUR

Nepovratna sredstva po tem razpisu lahko upravičenci pridobijo le pod pogojem podanih izjav, da za isti namen niso prejeli sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev iz teh virov so že pridobili. Upravičenci morajo prejeta sredstva iz državnih pomoči in pomoči de minimis voditi ločeno. Dodeljena sredstva posameznim upravičencem morajo biti izkazana kot nujna za obstoj in razvoj kmetijskega gospodarstva.

 

Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot pomoči de minimis. Enako velja tudi za pomoči de minimis, ki se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot druge državne pomoči.

Državne pomoči se ne morejo dodeliti za že izvedene aktivnosti razen po shemi „de minimis”. Najvišji zneski pomoči, določeni pri posameznih ukrepih, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti ali delno financira iz javnih sredstev oziroma iz sredstev Skupnosti.

V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006.

Pomoč se lahko dodeli le upravičencem, ki so predložili vse zaktevane obrazce, vključno s podpisanim vzorcem pogodbe ter vse zahtevane priloge iz razpisne dokumentacije.

Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.

 

Pomoči ni mogoče odobriti za:

–          stroške tekoče proizvodnje,

–          nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin,

–          drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, za preproste naložbe za nadomestitev, za stroške nadzora, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec,

–          kritje stroškov analiz zemlje, krme, kmetijskih izdelkov,

–          kritje stroškov testiranja kmetijske mehanizacije,

–          kritje dela prevoznih stroškov zbiranja mleka,

–          umetno osemenjevanje,

–          stroške veterinarskih storitev,

–          plačilo stroškov invalidskega in pokojninskega zavarovanja,

–          razne oblike pomoči pri klanju živali,

–          regresiranje nakupa semena in sadik

–          plačilo v obliki premij (na žival),

–          plačilo stroškov reje plemenjakov.

2. RAZPIS

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper (Ur. l. RS, št. 70/07 ) ter sklepa Župana št. 331-1/2014 objavlja Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper

JAVNI RAZPIS

za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2014   

 

 

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči in sicer:

  1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
  2.  Pomoči po uredbi „ de minimis”

 

A. POMOČI PO UREDBI ZA SKUPINSKE IZJEME

I. VIŠINA SREDSTEV

Sredstva za izvedbo ukrepov »skupinske izjeme« so zagotovljena v proračunu za leto 2013 v okvirni višini 58.000,00  EUR, od tega na proračunski postavki:

–       2323 Urejanje kmetijskih zemljišč                            v okvirni višini 11.400,00 EUR

–       2320 Kompleksne subvencije v kmetijstvu               v okvirni višini 27.800,00 EUR

–     2334 Ukrepi za tehnično pomoč                              v okvirni višini 18.800,00 EUR

Sredstva v proračunu so omejena in se dodeljujejo kot nepovratna sredstva, skladno s pravili državnih pomoči in ob upoštevanju oproračunskih možnosti. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. Pri določitvi višene upravičenih stroškov se ne upošteva DDV. 

II. UPRAVIČENCI

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za to gospodarstvo in sicer kmetje-fizične osebe, mikropodjetja z manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa, majhna podjetja z manj kot 50 zaposlenimi in manj kot 43 milijona EUR letnega prometa ter srednja podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim obsegom prometa,ki ne presega 50 milijona EUR prometa. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev in sicer kmetje – fizične osebe.

Za vse razpisane ukrepe po uredbi za skupinske izjeme velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Mestne občine Koper in sicer:

–       do 15.07.2014 za ukrepe pod zaporedno številko 1, 3, 4.

–       do 30. 07. 2014 za ukrep pod zaporedno številko 2.

–       do 30. 10. 2014 za ukrep pod zaporedno številko 5. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.

III. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

 

Sredstva se lahko dodelijo upravičencu za površine, objekte in ukrepe izvedene na območju Mestne občine Koper in za strokovno in tehnično podporo, ki jo koristijo kmetijski proizvajalci iz Mestne občine Koper. Prosilci morajo predložiti:

a. Podpisan in čitljiv izpolnjen obrazec „vloga za prijavo na javni razpis” za vsak ukrep posebej.

b. Realno, strokovno oceno upravičenih stroškov ali predračun izdan v tekočem letu.

c. Izjava o kumulaciji sredstev (izjava o dodeljenih sredstvih iz državnega proračuna in drugih morebitnih prejetih sredstvih.

č. V kolikor prijavitelj izvede ukrep na področju več občin se upošteva sorazmerni delež, ki odpade na Mestno občino Koper.

d. Izjava o resničnosti podatkov.

e. Mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper o ustreznosti naložbe.

Posebni pogoji in merila za dodelitev sredstev in obvezne priloge k vlogi so opredeljene pri posameznih ukrepih tega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji.

IV. MERILA ZA IZBOR

 

Merila za dodelitev državnih pomoči po Uredbi za skupinske izjeme in uredbi „de minimis” so:

a. Prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva od leta 2007

– upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sredstev : 30 točk,

– upravičenec enkrat prejel podporo iz javnih sredstev: 20 točk,

– upravičenec dvakrat prejel podporo iz javnih sredstev :10 točk,

– upravičenec trikrat prejel podporo iz javnih sredstev : 5 točk.

b. Starost upravičenca

– do 40 let :20 točk,

– nad 40 let : 15 točk

c. Status upravičenca:

– kmetijstvo mu je osnovna dejavnost (pokojninsko in invalidsko zavarovan) 20 točk,

– kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost 10 točk.

d. Območje kjer leži kmetijsko gospodarstvo

– območje z omejenimi možnostmi : 10 točk,

– ostalaobmočja : 5 točk.

V okviru ukrepov  tehnične podpore v kmetijstvu ima prednost upravičenec, ki ponuja najnižjo ceno in se vsaj dvakrat letno udeleži kmetijskih prireditev in ostalih promocijskih prireditev, katere organizira Mestna občina Koper oziroma samostojno organizira prireditve na področju kmetijstva.

V. UKREPI

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo-omejitev sredstev

Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.

Bruto intenzivnost pomoči:

–          do 50% upravičenih stroškov naložb na območjih z omejenimi možnostmi,

–          do 40% upravičenih stroškov naložb na drugih območjih,

–          do 50% upravičenih stroškov naložb na drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je naložba opredeljena v poslovnem načrtu,

–          najvišji znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 10.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo, razen za nakup specialne mehanizacije priključkov in opreme za primarno kmetijsko proizvodnjo, kjer znaša najvišji znesek pomoči 5.000 EUR,

Upravičenci do pomoči:

–          fizične in pravne osebe v skladu s (točko III), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID) ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,

–          pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:

1.1       posodabljanje kmetijskih gospodarstev

1.2       urejanje pašnikov,

1.3       urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov.

 

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:

–          stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v kmetijska gospodarstva,

–          stroški nakupa specialne kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo (razen traktorjev),

–          stroški nakupa računalniških programov za potrebe kmetijske dejavnosti,

–          stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,

–          stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,

–          stroški ureditve trajnega nasada: stroški agromelioracije in sadik za zasaditev novega nasada (sadovnjak, oljčnik, nasad špargljev, razen vinograda). 

Pogoji za pridobitev:

–          ustrezno dovoljenje (projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, lokacijska informacija v primeru lastnega zemljišča oziroma soglasje najemodajalca),

–          predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč,

–          dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,

–          drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,

–          pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper, razen za nakup kmetijske mehanizacije,

–          obnova nad 0,2 ha trajnega nasada.

1.2. Urejanje pašnikov

Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.

Upravičeni stroški:

–          stroški izdelave načrta (projektne dokumentacije za ureditev pašnika),

–          stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,

–          stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Pogoji za pridobitev:

–          načrt postavitve pašnika,

–          predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,

–          dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,

–          potrdilo o namenski rabi zemljišča,

–          pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper.

1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in obnovo namakalnih sistemov, pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjševanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25% (nakup in zamenjava namakalne opreme)

Upravičeni stroški:

–          stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (v kolikor je za ureditev zemljišča potrebna tudi analiza tal so stroški teh storitev vključeni),

–          stroški nakupa namakalne opreme.

Pogoji za pridobitev:

–          program agromelioracije,

–          predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,

–          dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,

–          potrdilo o namenski rabi zemljišča,

–          dokazilo o manjši porabi vode (potrdilo Kmetijsko svetovalne službe oziroma pristojne inštitucije)

–          pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper.

2. Varstvo tradicionalne krajine, dediščine in stavb

Upravičeni stroški:

–          stroški izdelave dokumentacije,

–          stroški za nabavo materiala za obnovo,

–          stroški za izvajanje del.

Bruto intenzivnost pomoči:

–          do 60% oziroma 75% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih sredstvih (kmetijska poslopja),

–          do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),

–          do 100% dodatne pomoči za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.

Najmanjši znesek pomoči je 500 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo letno.

Upravičenci do pomoči:

–          lastniki proizvodnih in neproizvodnih sredstev ter objektov na območju občine, ki so vpisani v register kulturne dediščine, ter imajo status kulturnega spomenika v skladu z Odlokom (Uradne objave PN, št. 1/93),

–          Organizacije in društva, ki skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju Mestne občine Koper.

Pogoji za pridobitev:

–          ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe na področju naravne in kulturne dediščine,

–          predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,

–          dokazilo o vpisu proizvodnih sredstev ali objekta (tradicionalne stavbe) v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture,

–          lokacijska informacija ali gradbeno dovoljenje,

–          dokazilo o vpisu v register društev.

3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč

Upravičeni stroški:

–          stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški pregleda.

Bruto intenzivnost pomoči:

–          do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.

Upravičenci do pomoči:

–          pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Mestne občine Koper.

Pogoji za pridobitev:

–           dokazila o izvedbi zaokrožitve zemljišč,

–          dokazila o plačilu stroškov.

4. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov

Upravičeni stroški:

–          stroški zasnove in oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,

–          stroški uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje za primarno proizvodnjo,

–          stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke,

–          stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.

Bruto intenzivnost pomoči:

–          pomoč se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

Upravičenci do pomoči:

–          pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. V kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.

Pogoji za pridobitev:

–          dokazila o izvedbi storitve,

–          dokazila o plačilu stroškov,

–          dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.

5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju

V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:

5.1.       na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov na kmetijskem gospodarstvu,

5.2.      na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe,

5.3.      na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,

5.4.      za publikacije, kataloge, spletišča.

Upravičeni stroški:

–       stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,

–       stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe,

–       stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 500 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,

–       stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.

Bruto intenzivnost pomoči :

–          pomoč se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

Upravičenci do pomoči:

–            fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. V kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.

Pogoji za pridobitev:

–          dokazila / dokumentacija izvedbe tehnične podpore,

–          dokazila o plačilu stroškov,

–          dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Mestne občine Koper.

B.POMOČI PO UREDBI DE MINIMIS

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Koper, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis.

II. VIŠINA SREDSTEV

Sredstva za izvedbo ukrepov  „DE MINIMIS” so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 v okvirni višini 15.300,00 EUR, od tega na proračunski postavki:

–       2836 Dopolnilne dejavnosti                                    v okvirni višini 5.300,00 EUR

–       2322 Projekti povezani z razvojem podeželja            v okvirni višini 10.000,00 EUR

Bruto intenzivnost pomoči je za vsak ukrep znaša do 50 % upravičenih stroškov, razen za ukrep pokrivanje operativnih stroškov prevoza iz odročnih krajev, kjer je bruto intenzivnost pomoči do 100%.

Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev za posamezno naložbo pri ukrepu tehnične pomoči pri predelavinaložbe v opravljanje dopolnilnih dejavnost ter naložbe v trženje kmetijskih proizvodov s kmetij je do 5.000 EUR, pri ostalih ukrepih pa do višine 10.000 EUR.

III. UPRAVIČENCI

Za sredstva finančne pomoči po razpisu „ DE MINIMIS” lahko zaprosijo kmetje- fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Mestne občine Koper. Upravičenci so lahko tudi mikro podjetja ter pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom razvoja podeželja. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev in sicer kmetje – fizične osebe.

IV. UKREPI

 

1. Tehnična pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov

Upravičeni stroški

– stroški nakupa novih tehnologij oziroma posodobitev v predelavi grozdja  (kletarska oprema -polnilne linije, etiketirka, filtri, vinifikatorji, mlini, preše in črpalke ), razen posod za hrambo vina.

– stroški nakupa opreme za filtriranje in stekleničenja olja, etiketirke (razen posod za hrambo olja in opreme za predelavo oljk).

Upravičenci do pomoči:

– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v občini ter ostali upravičenci v skladu s točko III. tega razpisa.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– odločba o vpisu dejavnosti oziroma o vpisu v register pridelovalcev vina in oljk.

– račun oziroma dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od 01. 01. 2014 do 30. 07. 2014.

2. Naložbe v  opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Upravičeni stroški:

–       stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih proizvodov in turizem na kmetiji),

–       stroški nakupa opreme za dopolnilne dejavnosti (turizem na kmetiji), razen nakupa avdio in video opreme.

–       stroški nakupa opreme za predelavo kmetijskih proizvodov,

–       stroški obresti kreditov (realna obrestna mera) za naložbe v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih proizvodov in turizem na kmetiji).

Upravičenci do pomoči:

–       kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji in predelavo kmetijskih proizvod in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v občini ter ostali upravičenci v skladu s III.točko tega razpisa.

Pogoji za pridobitev sredstev:

–       potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti

–       v kolikor kandidira upravičenec, ki še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči

–       odločba o vpisu dejavnosti v davčni register,

–       projektna dokumentacija naložbe,

–       račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 01. 01. 2014 do 01.09.2014,

–       kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti,

–       ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo naložbe (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje).

3. Naložbe v trženje izdelkov in storitev  s kmetij

Upravičeni stroški:

–       stroški promocije in trženja izdelkov s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …)

–       oprema prostorov za neposredno prodajo izdelkov na kmetiji,

–       stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi dejavnostmi in predelavo.

Upravičenci do pomoči:

–       fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali predelavo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev na območju občine ter ostali upravičenci v skladu s III. točko tega razpisa,

–       druge pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja  izdelkov s kmetij.

Pogoji za pridobitev sredstev:

–       potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,

–       odločba o vpisu dejavnosti v davčni register,

–       predračun za izvedene aktivnosti

–       dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 01. 01. 2014 do 01.09.2014.

4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev in do odročnih krajev

Upravičeni stroški:

–       operativni stroški tovornega prevoza/kilometer.

Upravičenci do pomoči:

–       pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.

–       ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.

Pogoji za pridobitev sredstev:

–       dokazilo o opravljeni tovornih transportov na odročnih krajih v obdobju od 01. 01. 2014 do 01. 9. 2014,

–       seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in število prevozov letno.

 

II. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 14. 03. 2014  na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, pritličje desno in sicer v času uradnih ur.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, na sedežu Kmetijsko svetovalne službe Koper ter na spletni strani Mestne občine Koper  www.koper.si.

 

Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti z obvezno navedbo na prednji strani  »Ne odpiraj-razpis skupinske izjeme oziroma de minimis«. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja.

 

Interesenti prejmejo vse potrebne informacije o razpisu pri občinski upravi Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj (G. Zvezdan Primožič, tel.05/ 66 46 244) ali pri Kmetijsjko svetovalni službi, Ulica 15. maja št. 17, Koper.

III. NAČIN REŠEVANJA VLOG

 

O dodelitvi pomoči odloči Župan na predlog posebne Komisije za pregled in oceno vlog imenovane s sklepom Župana. Pri dodeljevanju državnih pomoči se bodo upoštevala merila in kriteriji določeni v Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper oziroma merila, ki so objavljena v javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija pozove, da v roku 8 dni od prejema obvestila vlogo dopolni. Vloge katere vlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili ali jih bodo neustrezno dopolnili se zavrže.

Za dodeljena sredstva državnih pomoči bo obračunana akontacija dohodnine, v skladu z veljavno zakonodajo.

IV. OBVESTILO O IZIDU RAZPISA

 

O izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepi obveščeni  v roku 30 dni od dneva odločitve Komisije za pregled in oceno vlog. Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb.

                                                                                  MESTNA OBČINA KOPER