Preglej vse objave

Javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2013

Interesno področje:
Rok prijave: 12. 4. 2013
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI VLOGE

Mestna občina Koper, Verdijeva št. 10, 6000 Koper vabi vse upravičence, da v skladu z objavljenim javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, oddajo svojo vlogo za pridobitev finančne pomoči v obliki nepovratnih sredstev.

Namen razpisa za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme in državnih pomoči po Uredbi »de minimis« za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper  je uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva na območju Mestne občine Koper in sicer z izvedbo ukrepov opredeljenih v razpisu, v točki A. II. Državne pomoči – skupinske izjeme ter točki B. Pomoči po uredbi »DE MINIMIS«. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne, 12.7.2007, izdalo pozitivno mnenje o skladnosti sheme državnih pomoči v navedenem pravilniku (št. 441-96/2007/4), prav tako je bilo pridobljeno mnenje Ministrstva za finance št.441-128/2007/2 o skladnosti sheme za izvedbo ukrepov pomoči po Uredbi »de minimis«.

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo za državne pomoči – skupinske izjeme na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 z dne 16. 12. 2006 ter v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis« za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

Sredstva po tem razpisu, se dodeljujejo po pravilih o državnih pomočeh. Državne pomoči so po Zakonu o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) izdatki in/ali zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Okvirna višina sredstev, ki se bodo dodeljevala za pomoči po tem razpisu, je 73.300,00 EUR, od tega na proračunski postavki:

–       2323 Urejanje kmetijskih zemljišč v okvirni višini 11.400,00 EUR

–       2322  Projekti povezani z razvojem podeželja v okvirni višini 10.000,00 EUR

–       2320 Kompleksne subvencije v kmetijstvu v okvirni višini 27.800,00 EUR

–       2334 Ukrepi za tehnično pomoč v okvirni višini 18.800,00 EUR

–       2836 Dopolnilne dejavnosti v okvirni višini  5.300,00 EUR

Nepovratna sredstva po tem razpisu lahko upravičenci pridobijo le pod pogojem podanih izjav, da za isti namen niso prejeli sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev iz teh virov so že pridobili. Upravičenci morajo prejeta sredstva iz državnih pomoči in pomoči de minimis voditi ločeno. Dodeljena sredstva posameznim upravičencem morajo biti izkazana kot nujna za obstoj in razvoj kmetijskega gospodarstva.

Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot pomoči de minimis. Enako velja tudi za pomoči de minimis, ki se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot druge državne pomoči.

Državne pomoči se ne morejo dodeliti za že izvedene aktivnosti razen po shemi „de minimis”. Najvišji zneski pomoči, določeni pri posameznih ukrepih, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti ali delno financira iz javnih sredstev oziroma iz sredstev Skupnosti.

V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006.

Pomoč se lahko dodeli le upravičencem, ki so predložili vse zaktevane obrazce, vključno s podpisanim vzorcem pogodbe ter vse zahtevane priloge iz razpisne dokumentacije.

Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.

Pomoči ni mogoče odobriti za:

–          stroške tekoče proizvodnje,

–          nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin,

–          drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, za preproste naložbe za nadomestitev, za stroške nadzora, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec,

–          kritje stroškov analiz zemlje, krme, kmetijskih izdelkov,

–          kritje stroškov testiranja kmetijske mehanizacije,

–          kritje dela prevoznih stroškov zbiranja mleka,

–          umetno osemenjevanje,

–          stroške veterinarskih storitev,

–          plačilo stroškov invalidskega in pokojninskega zavarovanja,

–          razne oblike pomoči pri klanju živali,

–          regresiranje nakupa semena in sadik

–          plačilo v obliki premij (na žival),

–          plačilo stroškov reje plemenjakov.

Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 12. 04. 2013  na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, pritličje desno in sicer v času uradnih ur.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, na sedežu Kmetijsko svetovalne službe Koper ter na spletni strani Mestne občine Koper  www.koper.si.

Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti z obvezno navedbo na prednji strani  »Ne odpiraj-razpis skupinske izjeme oziroma de minimis«. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja.

Interesenti prejmejo vse potrebne informacije o razpisu pri občinski upravi Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj (G. Zvezdan Primožič, tel.05/ 66 46 244) ali pri Kmetijsjko svetovalni službi, Ulica 15. maja št. 17, Koper.