Preglej vse objave

Javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2011

Interesno področje:
Rok prijave: 29. 4. 2011
Datum objave:

V Mestni občini Koper se zavedamo pomembne vloge kmetijstva predvsem za uspešen razvoj podeželja, zato tudi v letu 2011 želimo doseči nadaljevanje in  nadgradnjo dosedanjih dosežkov na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja. Temu je namenjen tudi objavljeni javni razpis za leto 2011, ki je pripravljen in sprejet na podlagi novega Pravilnika o dodeljevanju sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2007 – 2013. Državne pomoči za uresničevanje ciljev na področju kmetijstva se bodo dodeljevale po sledečih pravilih:

A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
B. pomoči po uredbi »de minimis«.

Okvirna višina razpisanih sredstev pomoči v letu 2011 znaša 149.505,00 EUR. Pomoči se bodo dodeljevale  za izvedbo sledečih ukrepov:

– naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– varstvo tradicionalne krajine, dediščine in stavb,
– pomoč za zaokrožitev zemljišč,
– pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju,
– tehnična pomoč na področju predelave kmetijskih ukrepov,
– naložbe v opravljanje dopolnilne dejavnosti,
– naložbe v trženje izdelkov in storitev s kmetij,
– pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev.

Zgoraj navedeni ukrepi ne vsebujejo pomoči za tekočo proizvodnjo, saj so po veljavnih uredbah EU prepovedane, vključujejo pa predvsem pomoči za naložbe, ki so namenjene  ohranjanju in nadaljnjem razvoju kmetijstva ter podeželja ter izboljšanju  kakovosti kmetijske proizvodnje in proizvodov. Posebna pozornost pa je namenjena tudi vzdrževanju kulturne krajine, varovanju okolja, trajnostnem gospodarjenju z naravnimi viri ter ohranjanju poseljenosti in identitete podeželja.  V samem razpisu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.24 z dne 01. 04. 2011 in na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si, so tudi podrobneje opredeljeni pogoji, postopki za dodelitev sredstev, merila, dokazila, višina pomoči, upravičeni stroški ter način koriščenja sredstev.

RAZPISNI ROK: 29. april 2011