05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2010

Interesno področje:
Rok prijave: 15. 4. 2010
Datum objave:
1. POVABILO K ODDAJI VLOGE
Mestna občina Koper, Verdijeva št. 10, 6000 Koper vabi vse upravičence, da v skladu z objavljenim javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, oddajo svojo vlogo za pridobitev finančne pomoči v obliki nepovratnih sredstev.
Okvirna višina sredstev, ki se bodo dodeljevala za pomoči po tem razpisu, je 149.505,00 EUR, od tega na proračunski postavki:
2323 Urejanje kmetijskih zemljišč                            v okvirni višini 27.000,00 EUR 
2322  Projekti povezani z razvojem podeželja         v okvirni višini 43.000,00 EUR
2320 Kompleksne subvencije v kmetijstvu          v okvirni višini 35.000,00 EUR 
2334 Ukrepi za tehnično pomoč                               v okvirni višini 22.505,00 EUR
2836 Dopolnilne dejavnosti                                      v okvirni višini  22.000,00 EUR
Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 15. 04. 2010  na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, pritličje desno in sicer v času uradnih ur.
Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, na sedežu Kmetijsko svetovalne službe Koper ter na spletni strani Mestne občine Koper  www.koper.si.
Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti z obvezno navedbo na prednji strani  »Ne odpiraj-razpis skupinske izjeme oziroma de minimis«. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja.
Interesenti prejmejo vse potrebne informacije o razpisu pri občinski upravi Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj (G. Zvezdan Primožič, tel. 6646244) ali pri Kmetijsjko svetovalni službi, Ulica 15. maja št. 17, Koper.
O izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepi obveščeni v roku 30 dni od dneva odločitve Komisije za pregled in oceno vlog. Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb.
POVABILO K ODDAJI VLOGE

Mestna občina Koper, Verdijeva št. 10, 6000 Koper vabi vse upravičence, da v skladu z objavljenim javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, oddajo svojo vlogo za pridobitev finančne pomoči v obliki nepovratnih sredstev.
Okvirna višina sredstev, ki se bodo dodeljevala za pomoči po tem razpisu, je 149.505,00 EUR, od tega na proračunski postavki:

2323 Urejanje kmetijskih zemljišč v okvirni višini 27.000,00 EUR 
2322  Projekti povezani z razvojem podeželja v okvirni višini 43.000,00 EUR
2320 Kompleksne subvencije v kmetijstvu v okvirni višini 35.000,00 EUR 
2334 Ukrepi za tehnično pomoč v okvirni višini 22.505,00 EUR
2836 Dopolnilne dejavnosti v okvirni višini  22.000,00 EUR

Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 15. 04. 2010  na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, pritličje desno in sicer v času uradnih ur.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, na sedežu Kmetijsko svetovalne službe Koper ter na spletni strani Mestne občine Koper  www.koper.si.

Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti z obvezno navedbo na prednji strani  »Ne odpiraj-razpis skupinske izjeme oziroma de minimis«. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja.
Interesenti prejmejo vse potrebne informacije o razpisu pri občinski upravi Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj (G. Zvezdan Primožič, tel. 6646244) ali pri Kmetijsjko svetovalni službi, Ulica 15. maja št. 17, Koper.

O izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepi obveščeni v roku 30 dni od dneva odločitve Komisije za pregled in oceno vlog. Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb.
VEČ V PRILOŽENEM BESEDILU RAZPISA