Preglej vse objave

Javni razpis »Dobava novoletne osvetlitve v letu 2019«

Interesno področje: Investicije
Rok prijave: 23. 10. 2019
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU
 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Dobava novoletne osvetlitve v letu 2019«.

 

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

 

Obseg navedenega blaga je razviden iz popisa blaga v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13297 najkasneje do 23.10.2019 do 11.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

 

 

                                                                                                           ŽUPAN

                                                                                                         Aleš Bržan