05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča

Interesno področje: Kultura
Rok prijave: 2. 4. 2020
Datum objave:

Številka: 610-5/2020

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)  in 8. člena Odloka o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča (Uradni list, št 9/20 z dne 14.2.2020) župan Mestne občine Koper, objavlja

 

 

JAVNI POZIV

za vložitev predlogov za imenovanje kandidata za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča

 

 

 1. NAROČNIK JAVNEGA POZIVA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK)

 

 1. JAVNI POZIV

Župan Mestne občine Koper objavlja javni poziv, s katerim poziva zainteresirano javnost, da predlagajo kandidate za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča.

 

 1. PREDMET IN PODROČJE JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je izbor člana komisije zainteresirane javnosti za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča.

 

Komisija odloča o podelitvi priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča. Imenovana je za obdobje 5 let. Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo člani komisije med seboj. Komisija odloča z večino glasov vseh članov. Delo komisije je neodvisno in avtonomno.

 

 1. POGOJI, KI JIH MORAJO  IZPOLNJEVATI KANDIDATI

Kandidati morajo izhajati iz vrst kulturnih ustvarjalcev in uglednih strokovnjakov s področja kulture in humanistike in ne morejo biti nosilci javne funkcije v občini.

 

 1. PREDLOG ZA KANDIDATURO MORA VSEBOVATI:
 • Naziv, naslov in kontaktne podatke predlagatelja;
 • Podatke o kandidatu (ime in priimek, rojstni podatki, podatki o izobrazbi, podatki o prebivališču);
 • opis strokovnih znanj in dosedanjih izkušnjah s področja kulture in humanistike;
 • pisno soglasje kandidata h kandidaturi.

Obvezna priloga je podpisano soglasje kandidata.

 

 1. ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATA:

Rok prične teči naslednji dan po objavi javnega poziva in se zaključi 2.4.2020.

Predlog mora vsebovati vse bistvene sestavine predloga ter obvezne priloge in podatke, določene s tem pozivom.

Predlog mora biti predložen v zaprti ovojnici na naslov:

Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper do vključno 2.4.2020 oziroma najkasneje ta dan oddan na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV za izbor člana komisije Alojza Kocjančiča.

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: točen in čitljivo izpisan naslov naziv in sedež (Ulica, hišna številka, pošta).

Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

 

 1. PREPOZNI IN NEPOPOLNI PREDLOGI

Za prepozen se šteje predlog, ki ni bil oddan priporočeno na pošti do vključno 2.4.2020, oziroma do tega dne ni bil v poslovnem času predložen na vložišču Mestne občine Koper.

Za nepopoln se šteje predlog, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva. Za nepopoln se šteje tudi predlog, ki ni bil v roku, določenem v pozivu za dopolnitev, ustrezno dopolnjen.

Za predlog, ki ga je vložila neupravičena oseba, se šteje predlog prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev iz točke 4 tega poziva.

Oddaja popolnega predloga pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.

 

 1. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV IN OBVEŠČANJE O IZBORU

Odpiranje kandidatur in izbor kandidatov bo opravila strokovna služba.

Po poteku roka bo strokovna služba odprla vse predloge, ki bodo prispele do konca pozivnega roka. Na odpiranju predlogov bo strokovna služba ugotavljala popolnost predlogov glede na zahtevana dokazila. Odpiranje predlogov ne bo javno.

Prijavitelji, ki bodo v roku predložili nepopolne predloge, bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Predlogi morajo biti dopolnjeni najkasneje v roku 5 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev predlogov. Nepopolni predlogi, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavrženi s sklepom.

 

 1. PRIDOBIVANJE INFORMACIJ O JAVNEM POZIVU

Vse informacije v zvezi s pozivom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in sicer pri kontaktni osebi: Ingrid Kozlovič, telefon: 05/ 66 46 238, e-pošta: ingrid.kozlovic@koper.si.

 

Župan
Aleš Bržan