Preglej vse objave

Javni poziv za oddajo v uporabo prodajnih mest

Interesno področje:
Rok prijave: 10. 4. 2012
Datum objave:

 

JAVNI POZIV ZA ODDAJO V UPORABO prodajnih mest:

-1 (eno) PRODAJNO HIŠKO NA SEMEDELSKI CESTI,
-1 (eno) PRODAJNO HIŠKO NA UKMARJEVEM TRGU,
-3 (tri) PRODAJNE HIŠKE NA POTNIŠKEM TERMINALU,
-5 (pet) PRODAJNIH STOJNIC NA UKMARJEVEM TRGU,

-prodajna mesta na delih JAVNIH POVRŠIN na Potniškem terminalu, Semedelski cesti
in Ukmarjevem trgu v Kopru za leto 2012/2013

Številka: 322-223/2011
Datum: 27.3.2012

 

I. Vsebina javnega poziva

1.
PREDMET POZIVA: je oddaja v uporabo 1 (ene) prodajne hiške na Semedelski cesti, 1 (ene)
prodajne hiške na Ukmarjevem trgu, 3 (treh) prodajnih hišk na Potniškem terminalu, 5 (petih)
prodajnih stojnic na Ukmarjevem trgu in prodajna mesta na delih javnih površin na Potniškem
terminalu, Semedelski cesti, Ukmarjevem trgu in drugih lokacijah v Kopru, za leto 2012/2013 (v
nadaljevanju za vse: prodajna mesta).

2.

POGOJI PRIJAVE:

Na javni poziv se lahko prijavijo vse pravne in fizicne osebe, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti v Sloveniji (v nadaljevanju: uporabniki) in katerih ponudba ustreza vsebini javnega poziva.

Prijava na javni poziv mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
-izpolnjen obrazec PRIJAVA, z zahtevanimi podatki uporabnika, jasnim opisom ponudbe in priloženimi obveznimi prilogami,
-fotokopijo odlocbe (AJPES) o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno

dovoljenje oz. priglasitveni list,
-fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti (ce ga zakon predvideva),
-slikovno gradivo ponudbe uporabnika,
-izjavo, da uporabnik nima odprtih zapadlih obveznosti do Mestne obcine Koper.

V kolikor uporabnik nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti do Mestne obcine Koper, se njegovo prijavo šteje za nepopolno. V tem primeru mora uporabnik, v roku, ki ga doloci Mestna obcina Koper, poravnati vse odprte zapadle obveznosti do Mestne obcine Koper in o tem predložiti ustrezna dokazila.

Vsak izbrani uporabnik si mora pred zacetkom uporabe prodajnih mest zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje.

Mestna obcina Koper v skladu z javnim pozivom zagotavlja uporabniku predvideno:
-prodajno hiško ali stojnico ali del javne površine,
-2x vticnico (220V) za prodajno hiško na Potniškem terminalu,
1x vticnico (220V) za prodajno hiško na Ukmarjevem trgu in Semedelski cesti,
-1x stropna luč za prodajne hiške na Potniškem terminalu.

Priklop na elektriko in tokovina nista zagotovljeni za uporabnike prodajnih stojnic na Ukmarjevem trgu in za uporabnike na delih javnih površin.

Posamezni uporabnik lahko zaprosi za ENO prodajno hiško ali ENO prodajno stojnico,
v primeru uporabe delov javnih površin, pa lahko posamezni uporabnik zaprosi za
uporabo več delov javnih površin. Uporaba prodajne hiške ali prodajne stojnice z
uporabo delov javnih površin ni med seboj izkljucena.

Vse ostalo, kot so sencniki, dodatne mize, stoli, nadstreški, dodatni animacijski program v okviru prodajnih mest je v domeni posameznega uporabnika in ne Mestne obcine Koper. Za kakršno koli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnih mestih, mora uporabnik predhodno pridobiti soglasje Mestne obcine Koper in pridobiti ustrezna dovoljenja ter poravnati predpisano upravno in obcinsko takso.

Prijave uporabnikov, katerih ponudba ne ustreza vsebini javnega poziva ali na podlagi mnenja ocenjevalne komisije se zavrnejo.

VEČ V PRIPONKI