Preglej vse objave

Javni poziv za oddajo v najem petih (5) prodajnih mest na Pristaniški ulici v Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 17. 10. 2008
Datum objave:

I.    Predmet

Predmet javnega poziva je oddaja v najem petih (5) prodajnih mest na Pristaniški ulici v Kopru, v bližini kipa Ikarus.

II.    Vsebina prijave

Prijava mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
•    ime in naziv prijavitelja,
•    uradni naslov prijavitelja, matično in davčno številko prijavitelja, ime in priimek odgovorne osebe, ime in priimek kontaktne osebe,
•    dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
•    dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
•    reference prijavitelja,
•    izpolnjen obrazec PRIJAVA z jasnim opisom ponudbe.

III.    Pogoji

Zbira se pisne prijave za oddajo v najem   petih (5) prodajnih mest na Pristaniški ulici v Kopru, v bližini kipa Ikarus z naslednjo vsebino:
1)    prodaja olivnega olja, medu, raznih čajev, tipičnih primorskih izdelkov in drugih domačih izdelkov ter kuhanega vina,
2)    prodaja pečenih kostanjev, palačink, sladkorne pene, kokic in druge podobne ponudbe,
3)    prodaja umetnin (mini galerija), izdelava keramičnih, glinenih in steklenih izdelkov ter prodaja spominkov,
4)    prodaja tekstilnih izdelkov z možnostjo tiskanja na izdelke (majice, kapice, obeski, razglednice),
5)    kombinacija zgornjih ponudb.

Obvezen urnik obratovanja je med 9:00 – 17:00, najmanj v naslednjih terminih (spodnji termini so obvezujoči za obratovanje):

–    25. in 26. oktober 2008,
–    8. in 9. november 2008,
–    5., 6. in 7. december 2008,
–    od 19. do 31. decembra 2008,
–    7. in 8. februar 2009,
–    od 20. do 25. februarja 2009.

Uporabnina za posamezno prodajno mesto za ves čas najema (od 25. oktobra 2008 do 28. februarja 2009) znaša 150 EUR brez DDV (180 EUR z DDV). Strošek elektrike je vključen v uporabnino za ves čas najema. Najemnik poravna tudi strošek varščine v višini 200 EUR (DDV se ne obračuna) za ves čas najema.

Ob podpisu pogodbe poravna izbrani prijavitelj strošek uporabnine z DDV v višini 100% (150 EUR + DDV) in varščine v višini 100 % (na varščino se ne obračunava DDV).
Dokazila o poravnanih zneskih so pogoj za prevzem ključev prodajnega mesta.

Varščino se izbranemu prijavitelju vrne, in sicer se mu jo nakaže na TRR najkasneje v 30 dneh po podpisu zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani Mestne občine Koper. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se najemniku prodajnega mesta vrne varščina so:
1.    podpis zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani Mestne občine Koper,
2.    vrnitev ključa prodajnega mesta,
3.    prodajno mesto mora biti vrnjeno v istem ali boljšem stanju, kot je bilo prevzeto,
4.    prodajno mesto mora obratovati vse dni kot določa obvezen urnik obratovanja prodajnega mesta; dopustno je, da prodajno mesto ne obratuje največ 5-krat (5 dni) kot določa obvezen urnik obratovanja prodajnega mesta oziroma tudi več dni, zaradi nepredvidljivih vremenskih okoliščin. O vsakem neobratovanju prodajnega mesta je potrebno obvestiti odgovorno osebo na Turistični organizaciji Koper.

V kolikor odgovorna oseba Turistične organizacije Koper ugotovi, da najemnik ne obratuje več kot 5-krat kot določa obvezen urnik obratovanja prodajnega mesta in da o tem ni obvestil odgovorne osebe Turistične organizacije Koper ali v primeru kršitve najemne pogodbe, se najemniku pogodba prekine. Najemnik mora nemudoma vrniti ključe prodajnega mesta in poravnati morebitno nastalo škodo na prodajnem mestu. V tem primeru najemnik ni upravičen niti do vrnitve varščine niti uporabnine in pavšalnih stroškov za elektriko. Prosto prodajno mesto lahko najame naslednji prijavitelj iz prednostnega seznama prispelih prijav.

V primeru, da najemnik enostransko odstopi od pogodbe, izgubi pravico do vračila uporabnine in varščine ter drugih morebitnih sredstev.

V dogovoru z najemniki, se lahko urnik obratovanja prilagaja potrebam.

Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so:

MERILA                                                                                MOŽNE TOČKE

1.    Sodelovanje v okviru Istrske tržnice,
potniškega terminala in drugih sorodnih zadevah,
ki jih je organizirala ali podpirala MOK                                                             10

2.    zanimivost ponudbe                                                                                      do 20

Maksimalno število točk:                                                                                 30

IV.    Navodila za pripravo prijave

Prijavo podate na predloženih obrazcih javnega poziva z vsemi zahtevanimi prilogami.

Najemodajalec bo izbral prijavitelja, ki bo ponudil najpestrejšo ponudbo proizvodov in storitev, ki so navedena pod točko IV. tega razpisa, ob predložitvi vseh podatkov in dokazil zahtevanih pod točko III. tega razpisa.

V.    Rok za predložitev prijav

Obravnavali bomo prijave, ki bodo prispele pravočasno do 17. oktobra 2008 do vključno 12,00. ure, na naslov: Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali bodo oddane osebno v sprejemno pisarno, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

VI.    Obravnava vlog

Postopek izvede Turistična organizacija Koper.

VII.    Obvestilo o izzidu javnega poziva

Prijavitelji bodo obveščeni o izbiri najkasneje v roku sedmih (7) dni po odločitvi.

VIII.    Dvig razpisne dokumentacije

Pozivna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite na Turistični organizaciji Koper, na telefonu 05/664-62-17,  vsak dan v času uradnih ur.