Preglej vse objave

JAVNI POZIV za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice na nepremičnini v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 29. 6. 2018
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič, na podlagi  72. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 11/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 31/2018) in Obligacijskim zakonikom (Ur.I. RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

JAVNI POZIV za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice na nepremičnini v lasti Mestne
občine Koper

 1. Ime in sedež lastnika:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

 1. Opis predmeta javnega razpisa za pridobitev stavbne pravice:

Z javnim pozivom se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pravice na nepremičnini s parc. št. 1012/38, k.o. Marezige, v izmeri 348 m2, v lasti Mestne občine Koper in sicer za namen izgradnje enostavnega objekta za izvajanje dejavnosti popestritve ponudbe in promocije kraja.

Imetnik stavbne pravice bo moral pristopiti k izdelavi ustrezne dokumentacije, pridobiti potrebna upravna dovoljenja ter gradnjo izvesti skladno z veljavno zakonodajo.

Rok  izgradnje je 15.9.2018.

Izbrani ponudnik bo moral z lastnimi sredstvi usposobiti objekt  in okolico.

 1. Vrsta pravnega posla:Predmet javnega poziva je pridobitev stavbne pravice

Podlaga za nastanek stavbne pravice je Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, pri čemer stavbna pravica nastane šele z vpisom v zemljiško knjigo.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba o ustanovitvi stavbne pravice. Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača izbrani ponudnik. V pogodbi bosta lastnik in imetnik stavbne pravice določila podrobnosti, ki niso zajete v javnem pozivu.

 1. Izhodiščno nadomestilo

Izhodiščno nadomestilo za stavbno pravico ( v nadaljevanju : nadomestilo) znaša  1.784,64  €/letno, brez 22% DDV.

Izklicna višina nadomestila je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke.

Imetnik stavbne pravice bo nadomestilo za stavbno pravico plačal enkrat letno do 15. januarja za tekoče leto, z izjemo prvega obroka nadomestila, ki bo izstavljen v sorazmernem deležu letnega nadomestila in zapadel v plačilo 8 dni od sklenitve pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice oz. od izstavitve računa s strani Mestne občine Koper. Plačilo nadomestila predstavlja bistveno sestavino pogodbe. V primeru, da pridobitelj ne poravna nadomestila na določen način, se pogodba šteje za razdrto.

Letni izračun stavbne pravice je sestavni del pogodbe s tem, da se letni izračun opravi po izvedbi javnega poziva glede na ponujeno in doseženo najvišjo ceno. Letni izračun bo izdelal sodni cenilec za gradbeništvo.

Izhodiščno nadomestilo ne vsebuje 22 % davka na dodano vrednost.

Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višje nadomestilo, vendar najmanj v višini izhodiščnega nadomestila.

V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se z njima, skladno s 8. točko 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 11/2018), izvedejo pogajanja.

Letni obrok nadomestila se revalorizira z indeksom inflacije.

 1. Čas trajanja stavbne pravice ter prenehanje pogodbenega razmerja:

Stavbna pravica se po tem javnem pozivu dodeli za 40 let.

Nepremičnino, ki je predmet tega poziva prevzame imetnik v posest po izpolnitvi vseh pogojev za začetek veljavnosti pogodbe, predvidoma v roku 15 dni od podpisa pogodbe.

S prenehanjem stavbne pravice postane objekt sestavina nepremičnine ter last Mestne občine Koper.

 1. Ogled nepremičnine, ki je predmet javnega poziva:

Nepremičnino, ki je predmet javnega poziva si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru pri Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, telefonska številka 05/ 66 46 275.

 1. Vsebina ponudbe:

Popolna in pisna ponudba mora biti podana v slovenskem jeziku in mora vsebovati:

–          Naziv ponudnika in njegov točen naslov, matično številko oziroma EMŠO in davčno številko;

–          Telefonsko številko, morebitni e-naslov;

–          Ponujeno višino nadomestila za stavbno pravico, ki ne sme biti nižje od izhodiščnega nadomestila iz tega poziva;

–          Idejno zasnovo objekta z opisano ponudbo oz. programom za promocijo kraja.

Ponudbi je treba priložiti:

–          izpis iz poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni od roka za odpiranje ponudb, iz katerega izhaja, da je ponudnik registriran za opravljanje gospodarske dejavnosti;

–          potrdilo o plačanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, ki ga izda pristojni organ in ni starejše od 30 dni;

–          morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti originalno overjeno pooblastilo za udeležbo na javnem zbiranju ponudb;

–          lastno pisno izjavo ponudnika, da je seznanjen in, da sprejema pogoje in navedbe v tej objavi;

–          dokazilo o plačilu varščine.

 1. Kraj in čas zbiranja ponudb:

Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ-PONUDBA ZA STAVBNO PRAVICO “, z obvezno navedbo, na katero se ponudba nanaša, najpozneje do 28.6.2018, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.

Ponudbe je do navedenega datuma mogoče oddati tudi osebno na vložišču oz. glavni pisarni Mestne občina Koper, na naslovu, Verdijeva ulica 10, upoštevaje poslovni čas Mestne občine Koper.

 

 1. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javnem zbiranju ponudb morajo vplačati varščino v višini 10 % od izhodiščno letnega nadomestilo za stavbno pravico brez DDV, na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478- 53-2018Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 26.6.2018. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljenem  javnem odpiranju ponudb, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javnega odpiranja ponudb oz. ne draži nadomestila za stavbno pravico ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača nadomestila za stavbno pravico po sklenitvi pogodbe, organizator javnega poziva za zbiranje ponudb lahko obdrži varščino.


 1. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika

Merili za izbiro najugodnejšega ponudnika so:

o          ponudba dejavnosti – t.j. izvajanje dejavnosti za promocijo kraja na nepremičnini z idejno

             zasnovo objekta

o          ponujena neto  višina nadomestila za stavbno pravico- t.j.  nadomestilo brez pripadajočega oz. povezanega DDV oz. morebitnih drugih davkov in javnih dajatev v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Komisija bo vse ponudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenila in razvrstila ob upoštevanju postavljenih meril za izbiro najugodnejšega ponudnika, v skladu z rezultati po naslednji formuli:

LNp x 100 = T

LN max

LNp     = ponujena neto letno nadomestilo

LNmax = najvišje ponujeno neto letno nadomestilo

T          = vse dobljene točke

Komisija bo predloge za izvajanje dejavnosti s priloženo idejno zasnovo objekta točkovala (od 1 do 10 točk). Z najvišjim številom točk se lahko točkuje predlog, ki s svojo dejavnostjo prispeva k  večji popestritvi turistične ponudbe in promociji kraja. Dodeljene točke na račun predloga za izvajanje dejavnosti bo Komisija prištela k točkam iz formule.

Za najugodnejšega ponudnika bo izbran ponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in dosegel najvišje število točk.

V primeru, če bi dva ali več ponudnikov dosegla enako najvišje število točk, bo Komisija z njima oz. z njimi izvedla neposredna pogajanja in bo po teh izvedenih neposrednih pogajanjih za najugodnejšega ponudnika izbrala tistega, ki bo ponudil končno najvišje neto letno nadomestilo.

 1. Drugi pogoji:  

Na javni poziv se lahko prijavijo fizične in pravne osebe. Stavbno pravico lahko pridobi pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, državljan RS. Poleg teh oseb lahko pridobijo stavbno pravico tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora (EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav, fizične osebe, državljani teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična oseba ob pogoju vzajemnosti.

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu.

Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudnik ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Za povezano osebo se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

Izbrani ponudnik  mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po petem odstavku te točke.

 1. Dovoljenja in soglasja pristojnih organov

Katerakoli dovoljenja in/ali soglasja in/ali drugo od pristojnih organov in institucij, potrebna v skladu z veljavnimi predpisi za izvedbo objekta, je dolžan pridobiti izključno imetnik stavbne pravice na svoje stroške in na svoje tveganje.

 1. Postopek po odpiranju ponudb

Odpiranje ponudb je javno in bo na Mestni občini Koper, dne 29.6.2018 ob 10.00 uri, v prostorih spodnje sejne sobe na Verdijevi 10 v Kopru. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. V kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se ponudba takega ponudnika zavrže.

Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil v nasprotju s pogoji Javnega razpisa, z vsemi posledicami v skladu z Javnim razpisom.

 1. Pristojniorgani:

Pristojni organ za vodenje postopka javnega poziva je Urad za nepremičnine.

Na podlagi izvedenega javnega poziva župan sprejme sklep o izbiri imetnika stavbne pravice.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.

 1. Negativna pogodbena klavzula:

Mestna občina Koper lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje stavbne pravice in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrneta dokazljive stroške v postopku javnega poziva.

Mestna občina Koper

           Župan

       Boris Popovič

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič, na podlagi  72. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 11/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 31/2018) in Obligacijskim zakonikom (Ur.I. RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

JAVNI POZIV za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice na nepremičnini v lasti Mestne
občine Koper

 

 1. Ime in sedež lastnika:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

 1. Opis predmeta javnega razpisa za pridobitev stavbne pravice:

Z javnim pozivom se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pravice na nepremičnini s parc. št. 1012/38, k.o. Marezige, v izmeri 348 m2, v lasti Mestne občine Koper in sicer za namen izgradnje enostavnega objekta za izvajanje dejavnosti popestritve ponudbe in promocije kraja.

Imetnik stavbne pravice bo moral pristopiti k izdelavi ustrezne dokumentacije, pridobiti potrebna upravna dovoljenja ter gradnjo izvesti skladno z veljavno zakonodajo.

Rok  izgradnje je 15.9.2018.

Izbrani ponudnik bo moral z lastnimi sredstvi usposobiti objekt  in okolico.

 1. Vrsta pravnega poslaPredmet javnega poziva je pridobitev stavbne pravice

Podlaga za nastanek stavbne pravice je Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, pri čemer stavbna pravica nastane šele z vpisom v zemljiško knjigo.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba o ustanovitvi stavbne pravice. Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača izbrani ponudnik. V pogodbi bosta lastnik in imetnik stavbne pravice določila podrobnosti, ki niso zajete v javnem pozivu.

 1. Izhodiščno nadomestilo

Izhodiščno nadomestilo za stavbno pravico ( v nadaljevanju : nadomestilo) znaša  1.784,64  €/letno, brez 22% DDV.

Izklicna višina nadomestila je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke.

Imetnik stavbne pravice bo nadomestilo za stavbno pravico plačal enkrat letno do 15. januarja za tekoče leto, z izjemo prvega obroka nadomestila, ki bo izstavljen v sorazmernem deležu letnega nadomestila in zapadel v plačilo 8 dni od sklenitve pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice oz. od izstavitve računa s strani Mestne občine Koper. Plačilo nadomestila predstavlja bistveno sestavino pogodbe. V primeru, da pridobitelj ne poravna nadomestila na določen način, se pogodba šteje za razdrto.

Letni izračun stavbne pravice je sestavni del pogodbe s tem, da se letni izračun opravi po izvedbi javnega poziva glede na ponujeno in doseženo najvišjo ceno. Letni izračun bo izdelal sodni cenilec za gradbeništvo.

Izhodiščno nadomestilo ne vsebuje 22 % davka na dodano vrednost.

Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višje nadomestilo, vendar najmanj v višini izhodiščnega nadomestila.

V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se z njima, skladno s 8. točko 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 11/2018), izvedejo pogajanja.

Letni obrok nadomestila se revalorizira z indeksom inflacije.

 1.  Čas trajanja stavbne pravice ter prenehanje pogodbenega razmerja:

Stavbna pravica se po tem javnem pozivu dodeli za 40 let.

Nepremičnino, ki je predmet tega poziva prevzame imetnik v posest po izpolnitvi vseh pogojev za začetek veljavnosti pogodbe, predvidoma v roku 15 dni od podpisa pogodbe.

S prenehanjem stavbne pravice postane objekt sestavina nepremičnine ter last Mestne občine Koper.

 1.  Ogled nepremičnine, ki je predmet javnega poziva:

Nepremičnino, ki je predmet javnega poziva si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru pri Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, telefonska številka 05/ 66 46 275.

 1.  Vsebina ponudbe:

Popolna in pisna ponudba mora biti podana v slovenskem jeziku in mora vsebovati:

–          Naziv ponudnika in njegov točen naslov, matično številko oziroma EMŠO in davčno številko;

–          Telefonsko številko, morebitni e-naslov;

–          Ponujeno višino nadomestila za stavbno pravico, ki ne sme biti nižje od izhodiščnega nadomestila iz tega poziva;

–          Idejno zasnovo objekta z opisano ponudbo oz. programom za promocijo kraja.

Ponudbi je treba priložiti:

–          izpis iz poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni od roka za odpiranje ponudb, iz katerega izhaja, da je ponudnik registriran za opravljanje gospodarske dejavnosti;

–          potrdilo o plačanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, ki ga izda pristojni organ in ni starejše od 30 dni;

–          morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti originalno overjeno pooblastilo za udeležbo na javnem zbiranju ponudb;

–          lastno pisno izjavo ponudnika, da je seznanjen in, da sprejema pogoje in navedbe v tej objavi;

–          dokazilo o plačilu varščine.

 1. Kraj in čas zbiranja ponudb:

Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ-PONUDBA ZA STAVBNO PRAVICO “, z obvezno navedbo, na katero se ponudba nanaša, najpozneje do 28.6.2018, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.

Ponudbe je do navedenega datuma mogoče oddati tudi osebno na vložišču oz. glavni pisarni Mestne občina Koper, na naslovu, Verdijeva ulica 10, upoštevaje poslovni čas Mestne občine Koper.

 

 1.  Varščina:

 

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javnem zbiranju ponudb morajo vplačati varščino v višini 10 % od izhodiščno letnega nadomestilo za stavbno pravico brez DDV, na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478- 53-2018Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 26.6.2018. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljenem  javnem odpiranju ponudb, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javnega odpiranja ponudb oz. ne draži nadomestila za stavbno pravico ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača nadomestila za stavbno pravico po sklenitvi pogodbe, organizator javnega poziva za zbiranje ponudb lahko obdrži varščino.

 1. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika

 

Merili za izbiro najugodnejšega ponudnika so:

o          ponudba dejavnosti – t.j. izvajanje dejavnosti za promocijo kraja na nepremičnini z idejno

             zasnovo objekta

o          ponujena neto  višina nadomestila za stavbno pravico- t.j.  nadomestilo brez pripadajočega oz.

povezanega DDV oz. morebitnih drugih davkov in javnih dajatev v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Komisija bo vse ponudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenila in razvrstila ob upoštevanju postavljenih meril za izbiro najugodnejšega ponudnika, v skladu z rezultati po naslednji formuli:

LNp x 100 = T

LN max

LNp     = ponujena neto letno nadomestilo

LNmax = najvišje ponujeno neto letno nadomestilo

T          = vse dobljene točke

Komisija bo predloge za izvajanje dejavnosti s priloženo idejno zasnovo objekta točkovala (od 1 do 10 točk). Z najvišjim številom točk se lahko točkuje predlog, ki s svojo dejavnostjo prispeva k  večji popestritvi turistične ponudbe in promociji kraja. Dodeljene točke na račun predloga za izvajanje dejavnosti bo Komisija prištela k točkam iz formule.

Za najugodnejšega ponudnika bo izbran ponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in dosegel najvišje število točk.

V primeru, če bi dva ali več ponudnikov dosegla enako najvišje število točk, bo Komisija z njima oz. z njimi izvedla neposredna pogajanja in bo po teh izvedenih neposrednih pogajanjih za najugodnejšega ponudnika izbrala tistega, ki bo ponudil končno najvišje neto letno nadomestilo.

 1.  Drugi pogoji:  

Na javni poziv se lahko prijavijo fizične in pravne osebe. Stavbno pravico lahko pridobi pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, državljan RS. Poleg teh oseb lahko pridobijo stavbno pravico tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora (EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav, fizične osebe, državljani teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična oseba ob pogoju vzajemnosti.

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu.

Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudnik ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Za povezano osebo se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

 

Izbrani ponudnik  mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po petem odstavku te točke.

 1.  Dovoljenja in soglasja pristojnih organov

Katerakoli dovoljenja in/ali soglasja in/ali drugo od pristojnih organov in institucij, potrebna v skladu z veljavnimi predpisi za izvedbo objekta, je dolžan pridobiti izključno imetnik stavbne pravice na svoje stroške in na svoje tveganje.

 1.  Postopek po odpiranju ponudb

Odpiranje ponudb je javno in bo na Mestni občini Koper, dne 29.6.2018 ob 10.00 uri, v prostorih spodnje sejne sobe na Verdijevi 10 v Kopru. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. V kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se ponudba takega ponudnika zavrže.

Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil v nasprotju s pogoji Javnega razpisa, z vsemi posledicami v skladu z Javnim razpisom.

 1.  Pristojni organi:

Pristojni organ za vodenje postopka javnega poziva je Urad za nepremičnine.

Na podlagi izvedenega javnega poziva župan sprejme sklep o izbiri imetnika stavbne pravice.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.

 1. Negativna pogodbena klavzula:

Mestna občina Koper lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje stavbne pravice in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrneta dokazljive stroške v postopku javnega poziva.

Mestna občina Koper

           Župan

       Boris Popovič