05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni poziv za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice na nepremičninah v lasti Mestne občine Koper po metodi zbiranja ponudb

Interesno področje:
Rok prijave: 27. 1. 2010
Datum objave:

Mestna občina Koper, na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007) ter v skladu s sklepom o posamičnem programu ravnanja z nepremičnim premoženjem št. 478-32/2010 z dne 15.1.2010

objavlja naslednji

 

JAVNI POZIV
za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice na nepremičninah v lasti Mestne občine Koper
po metodi zbiranja ponudb

1.    Ime in sedež lastnika zemljišč:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2.    Opis predmeta javnega razpisa za pridobitev stavbne pravice:

Z javnim pozivom se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pravice na nepremičninah v lasti Mestne občine Koper, in sicer:

•    nepremičnina s parc.št. 849/1, k.o. Ankaran, vpisana pri  z.k. vl. št. 200, te k.o., v izmeri 919 m2;
•    nepremičnina s parc.št. 849/2, k.o. Ankaran, vpisana pri z.k. vl. št. 292, te k.o., v izmeri 51 m2;
•    nepremičnina s parc.št. 849/3, k.o. Ankaran, vpisana pri z.k. vl. št. 292, te k.o., v izmeri 78 m2;
•    nepremičnina s parc.št. 849/4, k.o. Ankaran, vpisana pri z.k. vl. št. 292, te k.o., v izmeri 53 m2;
•    nepremičnina s parc.št. 849/5, k.o. Ankaran, vpisana pri z.k. vl. št. 199, te k.o., v izmeri 796 m2;
•    nepremičnina s parc.št. 849/6, k.o. Ankaran, vpisana pri z.k. vl. št. 135, te k.o., v izmeri 1.119 m2.

Nepremičnine s parc. št. 849/1, 849/2, 849/3 in 849/6, vse k.o. Ankaran se nahajajo znotraj ureditvenega območja za poselitev, območje za promet in zveze KT-3, skladno z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje trgovskega pristanišča v Kopru (UO št. 45/1998 in 20/2001).
Nepremičnini s parc. št. 849/4 in 849/5, obe k.o. Ankaran se nahajata znotraj  ureditvenega območja za poselitev, in sicer območja za promet in zveze KT-3 ter KT-6, skladno z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (UO št. 19/88, 7/01-obvezna razlaga, 24/01-spremembe in dopolnitve, Ur.l. RS, št. 49/05-obvezna razlaga, 95/06-spremembe in dopolnitve, 124/08-obvezna razlaga, 22/09-spremembe in dopolnitve).

3.    Vrsta pravnega posla:

Predmet javnega poziva je pridobitev stavbne pravice.

Podlaga za nastanek stavbne pravice je pogodba o ustanovitvi stavbne pravice pri čemer pa stavbna pravice dejansko nastane šele z vpisom v zemljiško knjigo.

4.    Izhodiščno nadomestilo:

Izhodiščno nadomestilo za stavbno pravico ( v nadaljevanju: nadomestilo) znaša 359.670,00 €.

Imetnik stavbne pravice bo nadomestilo za stavbno pravico plačal enkrat letno do 15.01 za tekoče leto.

Uspeli ponudnik za pridobitev  stavbne pravice bo nadomestilo za stavbno pravico plačal najkasneje v 8. dneh od sklenitve pogodbe oz. v 8. dneh od izdaje računa s strani Mestne občine Koper. Plačilo nadomestila je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da pridobitelj ne poravna nadomestila na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se pogodba šteje za razdrto.

Izhodiščno nadomestilo ne vsebuje 20 % davka na dodano vrednost.

Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višje nadomestilo, vendar najmanj v višini izhodiščnega nadomesila.

V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se z njima, skladno s 3. odst. 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007), izvedejo pogajanja.

5.    Čas trajanja in prenehanje stavbne pravice:

Stavbna pravica se po tem javnem pozivu dodeli za 50 let.

S prenehanjem stavbne pravice postane objekt sestavina nepremičnine (zemljišča) ter last lastnika zemljišča.

6.    Ogled nepremičnine, ki je predmet javnega poziva:

Nepremičnino, ki je predmet javnega poziva si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z Uradom za nepremičnine Mestne občine Koper.

7.    Kraj in čas zbiranja ponudb:

Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ-PONUDBA za stavbno pravico« najpozneje do dne 27.01.2010, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Na hrbtni strani ovojnice mora bit naveden naslov ponudnika.

Ponudbe je do navedenga datuma in ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču oz. glavni pisarni Mestna občina Koper, na naslovu, Verdijeva ulica 10.

8.    Drugi pogoji:

Na javni poziv se lahko prijavijo fizične in pravne osebe. Stavbno pravico lahko pridobi pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, državljan RS. Poleg teh oseb, lahko pridobijo stavbno pravico tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora (EU, EFTA),  pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav, fizične osebe, državljani teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična oseba ob pogoju vzajemnosti.

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.

Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu.

Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa plača izbrani ponudnik. V pogodbi bosta lastnik in imetnik stavbne pravice določila podrobnosti, ki  niso zajeti v javnem pozivu.

9.    Postopek po odpiranju ponudb:

Odpiranje ponudb je javno in bo dne 28.01.2010 ob 10.00 uri, v prostorih spodnje sejne sobe na Verdijevi 10 v Kopru. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. V kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se ponudba takega ponudnika zavrže.

10.    Pristojni organi:

Pristojni organ za vodenje postopka javnega poziva je Urad za nepremičnine Mestne občine Koper.

Na podlagi izvedenega javnega poziva sprejme sklep o izbiri imetnika stavbne pravice.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.

11.    Negativna pogodbena klavzula:

Mestna občina Koper lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje stavbne pravice in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrneta dokazljive stroške v postopku javnega poziva.

ŽUPAN
Boris POPOVIČ