Preglej vse objave

Javni poziv za oddajo ponudb za pridobitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti Mestne občine Koper za namen postavitve sončne elektrarne

Interesno področje:
Rok prijave: 12. 6. 2012
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur.l. RS, št. 86/2010) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011)

objavlja naslednji

JAVNI POZIV za oddajo ponudb za pridobitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti Mestne občine Koper za namen postavitve sončne elektrarne

1.    Ime in sedež lastnika nepremičnin:

 Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2.    Opis predmeta javnega razpisa za pridobitev služnostne pravice:

Z javnim pozivom se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za pridobitev služnostne pravice na strešni površini objekta Vrtec Semedela enota Prisoje, na naslovu Oljčna pot 63, 6000 Koper, parc. št. 477/8 k.o. Semedela, strešna površina znaša 1.130 m2.

3.    Vrsta pravnega posla:

Predmet javnega poziva je pridobitev služnostne pravice za obdobje 20  let z možnostjo podaljšanja za namen postavitve sončne elektrarne.

Mestna občina Koper se zaveže ustanoviti služnost v korist izbranega ponudnika, ki obsega pravico:
–    izgradnje oz. postavitve sončne elektrarne s pripadajočo infrastrukturo potrebne za obratovanje,
–    dostopa do nepremičnine in prehoda preko nje zaradi obratovanja in vzdrževanja objekta in naprave.

Izbrani ponudnik se s pogodbo izrecno zavezuje:
–    da bo postavil objekt na strehi tako, da omogoča najugodnejši izplen investicije in njene donosnosti, hkrati pa ne vpliva ne estetiko objekta,
–    zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne, na svoje stroške, nemudoma sanirati morebitne poškodbe na strehi,
–    preveriti možnost postavitve sončne elektrarne v skladu s prostorskimi akti ter predpisi, ki urejajo to področje ter pridobiti vsa potrebna dovoljenja,
–    sončno elektrarno zgraditi v skladu s predpisi in standardi, ki omogočajo vključitev v električno omrežje,
–    nositi vse stroške, povezane z izgradnjo, obratovanjem in zavarovanjem sončne elektrarne,
–    prenoviti del strehe v zahtevani kvaliteti v skladu s popisom del pripravljenim s strani lastnika, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
–    po preteku pogodbenega roka, v primeru, da se ne sklene dodatka k pogodbi, vzpostaviti prvotno stanje oz. v stanje enake uporabne vrednosti.
–    med izvajanjem del na celotnem objektu upoštevati in izvajati vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, na svoje stroške zavarovati izvedbo del in gradbišče pri ustrezni zavarovalnici in kopijo zavarovalne police, še pred pričetkom del, izročiti Mestni občini Koper,
–    Mestni občini Koper najkasneje do 25. januarja dostaviti letno poročilo o proizvedeni električni energiji za preteklo leto oz. prihodkih iz naslova prodaje, ki je osnova za izstavitev računa.

Podlaga za ustanovitev služnostne pravice  je pogodba o ustanovitvi služnostne pravice, pri čemer pa služnostna pravica dejansko nastane šele z vpisom v zemljiško knjigo.

4.    Višina nadomestila:

Nadomestilo za pridobitev služnostne pravice za uporabo strehe Vrtca Semedela enota Prisoje znaša  2.000,00 eur/letno (v nadaljevanju: nadomestilo).

Nadomestilo ne vsebuje 20 % davka na dodano vrednost. DDV je strošek uspelega ponudnika.

Poleg nadomestila za pridobitev služnostne pravice je ponudnik dolžan plačati ponujeni odstotek od prihodkov iz naslova prodaje električne energije.

Uspeli ponudnik za pridobitev  služnostne  pravice bo nadomestilo za leto 2012 plačal najkasneje v 8. dneh od sklenitve pogodbe oz. v 8. dneh od izdaje računa s strani Mestne občine Koper. Plačilo nadomestila je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da pridobitelj ne poravna nadomestila na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se pogodba šteje za razdrto.

Račun za plačilo letnega nadomestila bo lastnik izstavljal služnostnemu upravičencu do 25. februarja skupaj z računom za znesek odstotka od prihodkov od prodaje električne energije. Nadomestilo se plačuje za tekoče koledarsko leto, znesek odstotka od prodaje električne energije pa se plačuje za preteklo koledarsko leto.

5.    Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika

Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišji odstotek od prodaje električne energije. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišji odstotek ob izpolnjevanju vse drugih pogojev.

V primeru, da dva ali več ponudnika/ov s popolnimi ponudbami ponudita enak najvišji odstotek od prodaje električne energije se z njima, skladno s 5. odst. 37. člena Uredbe  o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), izvedejo pogajanja.

Ponudnik poda ponudbo na obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Koper.

6.    Ogled nepremičnine, ki je predmet javnega poziva:

Nepremičnina, ki je predmet javnega poziva,  si je mogoče ogledati dne 06.06.2012 po predhodni najavi pri ga. Alenko Čurin Kavre, tel. št. 05/6646-267.

7.    Kraj in čas oddaje ponudb:

Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako ”NE ODPIRAJ-PONUDBA za postavitev sončne elektrarne (navede se objekte) ” najpozneje do torka, 12.6.2012 do 10. ure, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.

Ponudbe je do navedenega datuma in ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču oz. glavni pisarni Mestna občina Koper, na naslovu, Verdijeva ulica 10.

8.    Pogoji:

•    Ponudnik mora izkazati, da ima podjetje ustrezno registrirano dejavnost za proizvodnjo električne energije, izvajanje električnih instalacij, svetovanje in projektiranje naprav.

•    Ponudnik mora jamčiti, da bo v sklopu spletne strani Mestne občine Koper  omogočil javen dostop do podatkov o proizvedeni električni energiji na objektu.

•    Ponudnik mora jamčiti, da bo v primeru sklenitve služnostne pogodbe takoj sklenil ustrezno zavarovanje za kritje morebitne škode nastale na objektu lastnika pri izvajanju del postavitve objekta.

•    Ponudnik mora jamčiti, da bo lastniku dovolil izvajati strokovni nadzor preko pooblaščene osebe, pri izvedbi vseh del.

•    Ponudnik mora jamčiti, da bo vsako fazo izvedbe dal v pregled lastniku strehe, lastnik bo vsako fazo pisno potrdil. Tudi vse projekte mora potrditi lastnik strehe.

•    Ponudnik mora podati izjavo, da bo pri postavitvi objekta uporabljal izključno module proizvedene v skladu s standardi IEC 61215, Ed2 in IEC 61730, izdanimi s strani certificiranega laboratorija, s tremi električnimi  priključki in kontaktom na hrbtni strani, kar dokazuje z originalno izjavo proizvajalca, da modul izpolnjuje predpisane zahteve.

•    Ponudnik mora jamčiti, da nima nikakršnih ovir za podpis pogodbe s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja na katerega bo priklopljen objekt.

•    Ponudnik mora jamčiti, da bo pri postavitvi objekta uporabljal izključno PV  panele izdelane z moduli z garancijo proizvajalca za kvaliteto proizvoda najmanj 10 let ter z garancijo na izhodno moč modula, ki jamči linearno degradacijo modula in najmanj 80 % deklarirane moči po 25 letih.

•    Ponudnik mora jamčiti, da bo pri postavitvi objekta uporabljal PV panele izdelane v skladu s standardom IEC 61701 (Salt Mist Corrosion Test).

•    Ponudnik mora imeti najmanj dve potrjeni referenci registriranega objekta OVE z uporabo PV panelov – sončna elektrarna nazivne moči vsaj 50 kWp. Reference dokazuje z originalno izjavo investitorja, da je ponudnik v njegovem imenu izvedel postavitev OVE z uporabo PV panelov, s sliko objekta ter kopijo odločbe o izdaji deklaracije za  proizvodno napravo.  

•    Ponudnik mora jamčiti, da bo del strehe  prenovil v skladu s popisom del.

•    Ponudnik mora predložiti terminski plan izvedbe del. Rok za dokončanje vseh del je 31.12.2012. Da so dela dokončana se šteje, ko je sončna elektrarna priključena na električno omrežje. Dela, ki so vezana na prenovo strehe morajo potekati v poletnih mesecih. Glede poteka gradbenih del in postavitve panelov se mora izvajalec dogovoriti z ravnateljico vrtca.

•    Ponudnik mora pri oddaji ponudbe priložiti menico in menično izjavo za resnost ponudbe  v višini 5.000,00 eur, ki se unovči, če ponudnik odstopi od ponudbe in če ne podpiše pogodbe v desetih dneh od dneva prejema.

•    Ponudnik mora ob podpisu pogodbe dostaviti menico in menično izjavo za dobro in pravočasno izvedbo del v višini 5.000,00 eur.

•    Izbrani ponudnik bo moral po končanih delih izročiti lastniku menico z menično izjavo, v višini 5.000,00 eur, kot jamstvo za odpravo napak v služnostni dobi.  V primeru, da le te ne izroči v desetih dneh po končanju del lastnik unovči menico za dobro in pravočasno izvedbo del.

•    Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.   

•    Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem pozivu.

•    Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba, v kateri  bosta pogodbeni stranki določili podrobnosti, ki  niso zajete v javnem pozivu.

9.    Postopek po odpiranju ponudb:

Odpiranje ponudb je javno in bo v torek, 12.06.2012 ob 13. uri, v prostorih spodnje sejne sobe na Verdijevi 10 v Kopru. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom ponudnika.

Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 3 dni od prejema poziva za dopolnitev. V kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe, se ponudba takega ponudnika zavrže.

Na podlagi izvedenega javnega poziva Mestna občina Koper sprejme sklep o izbiri služnostnega upravičenca.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od dneva zaključka razpisnega roka.

10.    Negativna pogodbena klavzula:

Mestna občina Koper lahko kadarkoli ustavi postopek javnega poziva in sklenitve pravnega posla.

11.    Objava

Besedilo javnega poziva skupaj z razpisno dokumentacijo je objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu https://www.koper.si/.