Preglej vse objave

Javni poziv k oddaji ponudbe za upravljavca obalno akcijske skupine “Ribič”

Interesno področje:
Rok prijave: 23. 1. 2012
Datum objave:

09.01.2012 je bila ustanovljena obalna akcijska skupina Ribič kateri ustanovni član je med tem tudi Mestna občina Koper.

JAVNI POZIV  K  ODDAJI  PONUDBE ZA UPRAVLJAVCA OBALNO AKCIJSKE SKUPINE “RIBIČ”

Na podlagi sklepa razvojnega sveta OAS ”RIBIČ” z dne 13. 01. 2012 o objavi javnega poziva za izbor Upravljavca OAS “RIBIČ”, vas vabimo, da pripravite ponudbo v skladu s spodaj navedenimi zahtevami.
Delo in način financiranja dela Upravljavca OAS »RIBIČ« je podrobneje določeno v Uredbi o spremembah uredbe o izvajanju operativnega programa za razvoj ribištva RS v 2007-2013 (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5617) , Javnem razpisu za izbor in potrditev Obalne akcijske skupine in lokalne razvojne strategije za izvajanje trajnostnega razvoja ribiških območij (UL RS 3/2012) (http://193.95.206.152/ul/razpisi/r2011094.pdf)  ter v konzorcijski pogodbi o ustanovitvi OAS »RIBIČ« in bo podrobneje določeno v medsebojni pogodbi med izbranim upravljavcem in predsednikom Razvojnega sveta OAS »RIBIČ«.
Upravljavec je pooblaščeni predstavnik OAS »RIBIČ«, pripravi in izvede prijavo OAS »RIBIČ« na Javni razpis za izbor in potrditev Obalne akcijske skupine in lokalne razvojne strategije za izvajanje trajnostnega razvoja ribiških območij (UL RS 3/2012) in po potrditvi OAS »RIBIČ« opravlja delo administrativnega vodja OAS. Upravljavec zastopa OAS in je kazensko ter materialno odgovoren za delovanje OAS in opravlja vse obveznosti OAS. Obenem je tudi skrbnik TR OAS.
Upravljavec OAS “RIBIČ” mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1.    Mora biti pravna oseba ali samostojni podjetnik,
2.    znanje italijanskega in angleškega jezika,
3.    izkušnje iz priprave javnih razpisov
4.    izkušnje iz poslovanja in upravljanja družb,
5.    izkušnje iz operativnega vodenja in spremljanja izvajanja projektov,
6.    izkušnje pri izvajanju računovodskih in poslovnih storitev,
7.    izkušnje za pripravo dokumentacije za pravne in davčne postopke,
8.    mora imeti zaposleno vsaj eno osebo z visokošolsko izobrazbo.

Ob izpolnjevanju vseh navedenih pogojev bo naročnik kot merilo za izbor upošteval izkušnje pri pripravi razpisov in izkušnje pri operativnem vodenju in izvajanju projektov, pri čemer bo vsako prijavo na razpis in vsako operativno vodenje in izvajanje ocenil z 1 ali 2 točkami, glede na zahtevnost projekta.

Popolna vloga mora vsebovati naslednje dokumente:
1.    obrazec ponudbe
2.    obrazec izjave o izpolnjevanju pogojev,
3.    dokazilo o znanju italijanskega in angleškega jezika,
4.    fotokopijo diplome, kot dokazilo o izobrazbi,
5.    življenjepis  odgovorne osebe v Europass obliki.

Nepopolnih  vlog naročnik ne bo obravnaval.
Ponudnik lahko  dodatna pojasnila in informacije po elektronski pošti na naslovu loredano.glavic@ribaizola.si
Ponudnik naj dostavi ponudbo po pošti na naslov: OAS “RIBIČ”, Smareglijeva 10, 6310 Izola. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z navedbami naslova ponudnika in označbo v levem zgornjem kotu ovojnice na prvi strani: »Ne odpiraj! Ponudba za Upravljavca OAS “RIBIČ”.

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo oddane na pošto do vključno 23. 01. 2012.

Neustrezno dostavljene ali označene ponudbe ne bodo obravnavane.
Odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo izvedel razvojni svet OAS “RIBIČ” 25. 01. 2012 v lastnih prostorih. Razvojni svet bo izbranega ponudnika o rezultatih izbora obvestila v roku dveh dni od odpiranja ponudb.

Predsednik razvojnega sveta OAS “RIBIČ”
Loredano Glavič