Preglej vse objave

Javni poziv k oddaji ponudbe za upravljavca OAS “RIBIČ”

Interesno področje:
Rok prijave: 17. 1. 2015
Datum objave:

OBALNA AKCIJSKA SKUPINA »RIBIČ« – OAS »RIBIČ«

Smareglijeva 10

6310IZOLA

Datum: 19.12.2014

JAVNI POZIV K ODDAJI PONUDBE ZA UPRAVLJAVCA OAS “RIBIČ

Na podlagi sklepa razvojnega sveta OAS “RIBIČ” z dne 03.12.2014 o objavi javnega poziva za izbor Upravljavca OAS “RIBIČ”, vas vabimo, da pripravite ponudbo v skladu s spodaj navedenimi zahtevami.

Delo in način financiranja dela Upravljavca OAS »RIBIČ« je podrobneje določeno v Uredbi o spremembah uredbe o izvajanju operativnega programa za razvoj ribištva RS v 2007-2013 (http://www.uradni-list.si/l/content?id=103353). Javnem razpisu za izbor in potrditev Obalne akcijske skupine in lokalne razvojne strategije za izvajanje trajnostnega razvoja ribiških območij

(http://www.mkRp.gov.si/si/delovna podrocja/ribistvo/evropski sklad za ribistvo/aktualno/arhiv_objav) ter v Konzorcijski pogodbi o ustanovitvi OAS »RIBIČ« in bo podrobneje določeno v medsebojni pogodbi med izbranim upravljavcem in predsednikom Razvojnega sveta OAS »RIBIČ«.

Upravljavec je pooblaščeni predstavnik OAS »RIBIČ« opravlja delo administrativnega vodja OAS »RIBIČ«. Upravljavec zastopa OAS »RIBIČ« in je kazensko ter materialno odgovoren za delovanje OAS »RIBIČ« in opravlja vse obveznosti OAS »RIBIČ«. Obenem je tudi skrbnik transakcijskega računa OAS »RIBIČ«.

Upravljavec OAS “RIBIČ” mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1.    Mora biti pravna oseba ali samostojni podjetnik,

2.    znanje italijanskega in angleškega jezika,

3.    izkušnje iz priprave javnih razpisov,

4.    izkušnje iz poslovanja in upravljanja družb,

5.    izkušnje iz operativnega vodenja in spremljanja izvajanja projektov,

6.    izkušnje pri izvajanju računovodskih in poslovnih storitev,

7.    izkušnje za pripravo dokumentacije za pravne in davčne postopke,

8.    mora imeti zaposleno vsaj eno osebo z visokošolsko izobrazbo.

Ob izpolnjevanju vseh navedenih pogojev bo naročnik kot merilo za izbor upošteval izkušnje pri pripravi razpisov in izkušnje pri operativnem vodenju in izvajanju projektov, pri čemer bo vsako prijavo na razpis in vsako operativno vodenje in izvajanje ocenil z 1 ali 2 točkami, glede na zahtevnost projekta. Popolna vloga mora vsebovati naslednje dokumente:

1.    ponudbo z izjavo o izpolnjevanju pogojev,

2.    dokazilo o znanju italijanskega in angleškega jezika,

3.    fotokopijo diplome, kot dokazilo o izobrazbi,

4.    življenjepis odgovorne osebe v Europass obliki.

Nepopolnih vlog naročnik ne bo obravnaval. Ponudnik naj dostavi ponudbo po pošti na naslov: OAS “RIBIČ”, Smareglijeva 10, 6310 Izola. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z navedbami naslova ponudnika in označbo v levem zgornjem kotu ovojnice na prvi strani: »Ne odpiraj! Ponudba za Upravljavca OAS “RIBIČ”.

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo oddane na pošto do vključno 17.01.2015. Neustrezno dostavljene ali označene ponudbe ne bodo obravnavane. Odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo izvedel razvojni svet OAS “RIBIČ” 19.01.2015 v lastnih prostorih Razvojni svet bo izbranega ponudnika o rezultatih izbora obvestila v roku osem dni od odpiranja ponudb.