Preglej vse objave

Javni poziv k oddaji ponudb za uporabo javne površine za izvedbo gostinskih storitev in spremljajočih aktivnosti prvenstva EuroBasket2013 v Kopru po metodi zbiranja ponudb

Interesno področje:
Rok prijave: 30. 7. 2013
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Organizator Javnega poziva

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju: MOK), s tem Javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za pridobitev pravice uporabe javnih površin za izvedbo gostinskih storitev in spremljajočih aktivnosti prvenstva EuroBasket2013 v Kopru, v skladu in pod pogoji kot to določa predmetni Javni poziv.

Dokumentacija javnega poziva (v nadaljevanju: dokumentacija) je objavljena na spletni strani MOK – https://www.koper.si/.

Pogoji za sodelovanje na Javnem pozivu

Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na Javnem pozivu, mora izpolnjevati vse pogoje sodelovanja in predložiti vse zahtevane priloge določene v dokumentaciji. Izbor najugodnejšega ponudnika vodi komisija, imenovana s strani MOK.

Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika po Javnem pozivu (v nadaljevanju: komisija), ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje na Javnem pozivu.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je oddaja v uporabo javnih površin v mestu Koper za izvedbo gostinskih storitev in spremljajočih aktivnosti prvenstva EuroBasket2013, pri čemer se za javno površino štejejo vsa prizorišča kot zaključena celota (v nadaljevanju: prizorišče):

1)      Prizorišče 1: območje Dvorane Bonifika 1, za obdobje 4., 5., 7., 8. in 9. september 2013 (pripravljanje prizorišča predvidoma 3. septembra, pospravljanje prizorišča najkasneje do 10. septembra 2013) – (v nadaljevanju: Prizorišče 1).

2)      Prizorišče 2: območje notranjosti dvorane Bonifika, za obdobje 4., 5., 7., 8. in 9. september 2013 (pripravljanje prizorišča predvidoma 3. septembra, pospravljanje prizorišča najkasneje do 10. septembra 2013) – (v nadaljevanju: Prizorišče 2).

3)      Prizorišče 3: FAN ZONA 1 – Ukmarjev trg: 4. – 9. septembra 2013*

(pripravljanje prizorišča predvidoma od 2.9.2013, pospravljanje prizorišča najkasneje dva dni po zadnji izvedeni aktivnosti) – (v nadaljevanju: Prizorišče 3).

4)      Prizorišče 4: FAN ZONA 2 – Taverna in Carpacciev trg: 4. – 22. septembra 2013*

(pripravljanje prizorišča od 2.9.2013, pospravljanje prizorišča najkasneje dva dni po zadnji izvedeni aktivnosti) – (v nadaljevanju: Prizorišče 4).

*Obratovanje prizorišča 3 oz. 4, bo v obdobju od 10. – 22.9.2013, možno podaljšati oz. skrajšati in sicer na način, da bo v navedenem terminu obratovalo le eno izmed navedenih prizorišč. O podaljšanju ali skrajšanje obratovanja prizorišč 3 in 4 odloči MOK.

Natančna specifikacija in obseg posameznega prizorišča, je razviden v Prilogi št.1 dokumentacije.

Za vse dodatne vsebine in storitve, ki niso posebej opredeljene v predmetnem pozivu, mora izbrani ponudnik predhodno pridobiti soglasje MOK. Brez pisnega soglasja, ponudnik NE SME opravljati drugih dejavnosti in storitev ali postaviti drugo prireditveno, promocijsko ali tehnično opremo.

Končno postavitev prizorišč potrdit odgovorna oseba MOK.

MOK bo posamezne dele prizorišč uporabljala tudi za svoje namene in sicer predvidoma za postavitev VIP šotora, postavitev promocijskih stojnic in druge opreme za promocijo MOK in pokroviteljev prvenstva EuroBasket2013. Za postavitev dodatne opreme in izvajanje dodatnih aktivnosti, ki jih predmetni poziv posebej ne definira, MOK ne potrebuje soglasja ali dovoljenja izbranega ponudnika, temveč z navedenimi deli prizorišč razpolaga prosto, upoštevaje dejavnosti izbranega ponudnika. MOK se zaveže o tem obvestiti izbranega ponudnika.

Izbrani ponudnik mora pridobiti vsa potrebna dovoljenja in kriti vse nastale stroške za izvedbo in organizacijo vsebin, ki so predmet javnega poziva.

Vrsta pravnega posla

Predmet Javnega poziva je oddaja javnih površin v uporabo z javnim zbiranjem ponudb.

Drugi pogoji Javnega poziva

Na Javni poziv o uporabi javnih površin za izvedbo gostinskih storitev in spremljajočih aktivnosti prvenstva EuroBasket 2013 v Kopru se lahko prijavijo vse pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, ki je predmet javnega poziva (v nadaljevanju: ponudnik) in katerih ponudba ustreza vsebini javnega poziva.

MOK si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila Javnega poziva, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogar koli v okviru katerega pooblastil nastopajo:

  • kadarkoli ustavi in zaključi postopek pred, med in po Javnem pozivu; 
  • kot najugodnejšega ponudnika po Javnem pozivu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne tistega, ki bo ponudil najvišjo ponudbo);
  • kadarkoli spremeni in/ali dopolni dokumentacijo javnega poziva; 
  • ustrezno podaljša rok za oddajo ponudb (skladno s tem se pravice in obveznosti MOK vežejo na nove roke); 
  • z izbranim najugodnejšim ponudnikom izvede končna pogajanja glede končne vsebine in izvedbe programa, pri čemer končna vsebina pogodbe ne sme biti za ponudnika ugodnejša od vsebine javnega poziva.

Vsak ponudnik vlaga ponudbo po Javnem pozivu izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. Predmetni Javni poziv oz. njegova vsebina se razlaga kot celota. Določbe javnega poziva so sestavni del pogodbe, ki bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.

Komisija ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, katere ne bodo vsebovale ponujene cene za uporabo prizorišč in ponujenega programa spremljajočih aktivnosti ter tistih ponudb, ki bi bile alternativne ali variantne ali pogojne ali kakorkoli drugače nedoločene.

Varščina za resnost ponudbe

Ponudnik mora ob prijavi poravnati tudi varščino kot garancijo za resnost ponudbe in resnost za izvedbo prijavljenih storitev in aktivnosti. Varščina znaša 500 EUR, brez DDV, saj je varščina prosta ddv-ja.

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o nakazani varščini, na podračun Mestne občine Koper št. 01250-0100005794, z obvezno navedbo sklicne številke 20010000 pri Upravi RS za javna plačila (UJP).

Varščino se neizbranim ponudnikov vrne (brezobrestno in ne revalorizirano) v celoti v roku 30. dni od izdaje sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika.

Izbranemu ponudniku se vplačana varščina všteje v plačilo nadomestila za uporabo javne površine za izvedbo gostinskih storitev in spremljajočih aktivnosti prvenstva Eurobasket 2013 v Kopru (v nadaljevanju nadomestilo).

Če izbrani najugodnejši ponudnik ne bi sklenil pogodbe v roku v skladu z Javnim pozivom bo MOK zadržala vplačano varščino in bo lahko ponudila podpis pogodbe naslednjemu najugodnejšemu ponudniku. V primeru, da tudi naslednji ponudnik odkloni podpis pogodbe, tudi on ni upravičen do vračila varščine. Določbo se smiselno uporablja za vse ostale ponudnike iz seznama prijav ponudnikov.

Plačilo nadomestila

Izklicna in najnižja višina nadomestila iz 3. točke 1. poglavja tega poziva je 2.000,00 EUR brez DDV.

Nadomestilo, ki ga bo dolžan plačati izbrani ponudnik je določeno v neto znesku in ga ponudnik poravna skupaj s pripadajočim DDV v enkratnem znesku in sicer: v roku osmih dni od izstavitve računa  s strani MOK.

Oddaja ponudb

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe  (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – EB2013«,  z oznako št. 3502-245/2013, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje do 30.07.2013.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo priporočeno po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v času uradnih ur. Za pravočasno oddajo prijave se šteje prijava, ki je bila prejeta vključno z 30.7.2013.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo  neodprte vrnjene  pošiljatelju.

Dodatne informacije o javnemu pozivu lahko ponudniki dobijo v času uradnih ur MOK pri kontaktni osebi MOK – Sekule Popoviču, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, 05-6646-239.

Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, v spodnji sejni sobi MOK, ob 10. uri, 31. julija 2013.

MESTNA OBČINA KOPER
ŽUPAN

Boris Popovič, l.r.