Preglej vse objave

Javni natečaj za zasedbo 4 (štirih) prostih uradniških delovnih mest

Interesno področje:
Rok prijave: 13. 4. 2007
Datum objave:

MESTNA OBČINA KOPER
                                                  objavlja javni natečaj za zasedbo
4 (štirih) prostih uradniških delovnih mest

OBČINSKI REDAR

v Občinskem inšpektoratu občinske uprave
Mestne občine Koper

Opis dela:
opravljanje nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov, izrekanje in izterjevanje glob, vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji, opravljanje drugih nalog s področja občinskega redarstva.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
• srednja izobrazba ekonomske, upravne ali tehnične smeri
• najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj
• državljanstvo Republike Slovenije
• znanje slovenskega jezika in jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni
• računalniška znanja
• strokovni upravni izpit
• strokovni izpit iz upravnega postopka
• opravljen preizkus znanja za občinskega redarja
• opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku pred izdajo plačilnega naloga
• veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B (zaželjeno tudi C kategorije)
• ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
• zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
Kot ustrezne delovne izkušnje se upoštevajo delovne izkušnje v trajanju najmanj 6 mesecev pri opravljanju nalog:
– občinskega redarja pred uveljavitvijo Pravilnika o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja (Uradni list RS, št. 103/05,
– občinskega redarja pripravnika,
– vojaka, policista ali carinika ali
– varnostnika pri pravnih osebah, ki izvajajo dejavnost varovanja ljudi in premoženja.

V skladu s 4. členom Pravilnika o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja, naziva občinski redar ne more dobiti, kdor:
– je bil v zadnjih treh letih pravnomočno obsojen ali je v kazenskem postopku za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče IV. kategorije ali kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči,
– ima v evidenci več kot pet kazenskih točk v cestnem prometu ali
– je bil pravnomočno kaznovan za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja.
Naziva občinski redar ne more dobiti voznik začetnik.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljene strokovne izpite (strokovni upravni izpit, izpit iz upravnega postopka, preizkus znanja za vodenje in določanje v prekrškovnem postopku pred izdajo plačilnega naloga, preizkus znanja za občinskega redarja). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovne izpite, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih in drugim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. izjavo o znanju slovenskega jezika in jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni,

4. izjavo kandidata, da:
• je državljan Republike Slovenije,
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
• zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
• v evidenci nimajo več kot pet kazenskih točk v cestnem prometu,
• v zadnjih treh letih niso bili pravnomočno obsojeni ali v kazenskem postopku za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče IV. kategorije ali za kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči,
• niso pravnomočno kaznovani za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja.
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper  pridobitev podatkov iz 4.  točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Koper ter na terenu oziroma na celotnem območju Mestne občine Koper. Delo je več izmensko (zjutraj, popoldan, ponoči), v gibljivem, nestalnem urniku. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter poskusnim delom 6 mesecev.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki z zahtevanimi pisnimi izjavami o izpolnjevanju pogojev, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto občinski redar« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,  in sicer v roku 8 dni od dneva objave. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Jovan Kmekić, na tel. (05) 6646-211.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Javni natečaj je bil objavljen v UL RS št. 33, dne 13. april 2007.