Preglej vse objave

Javni natečaj za oblikovanje predloga grafičnega znaka za območje porečja Dragonje

Interesno področje:
Rok prijave: 18. 1. 2015
Datum objave:

1.      PREDMET JAVNEGA NATEČAJA

Projekt »Zakladi Istre 2012« zajema več aktivnosti, ena izmed njih je iskanje idejnih predlogov in izbor dveh najbolje ocenjenih predlogov grafičnih znakov za širše območje porečja Dragonje (v nadaljevanju: logotip), ki območje po oceni strokovne komisije najbolj celostno predstavljajo.

Projekt »Zakladi Istre 2012« je del NIP LAS Istre 2012, ki ga delno sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Za vsebino projekta je odgovorna Mestna občina Koper. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

2.      POGOJI IN MERILA

Na natečaj se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z največ tremi predlogi logotipa.

Prijavitelj soglaša, da bo v primeru izbora (da bo njegov predlog logotipa med 2 (dvema) najbolje ocenjenima) izdelal Priročnik celostne grafične podobe za prijavljen logotip v roku 5 (pet) dni od obvestila o izboru. Slednji mora zajemati najmanj navodila za uporabo logotipa (dovoljene in nedovoljene postavitve ter variacije), črno-bela različica logotipa, barvna shema logotipa, aplikacijo logotipa na dopisne liste, vizitke, kuverte, različne embalaže, plakate, zastave (namizne in viseče), majice itd.

Prijavljeni logotipi morajo biti prepoznavni za širše območje porečja reke Dragonje, v konkretni ali abstraktni obliki, ki predstavljajo eno ali več značilnosti tega območja, ter morajo upoštevati vsaj naslednje značilnosti, elemente:

 1. Geografske značilnosti območja (specifična geografska lega, geološke in geomorfološke značilnosti, hidrološke značilnosti, podnebne posebnosti, tla in poselitev, drugo).
 2. Zgodovinske in kulturne značilnosti območja (prebivalstvo, zgodovinski razvoj, kulturna dediščina, človek in prisotne tradicionalne dejavnosti kot npr. kmetijstvo, mlinarstvo…).
 3. Naravovarstvene značilnosti (naravne vrednote, biotska raznovrstnost, rastlinstvo, živalstvo, ekosistemi, krajinske značilnosti – mozaik biodiverzitete).
 4. Turistična ponudba območja in njegove posebnosti (gostinska ponudba, sprostitev in doživetja v naravi, škrline, suhozidi, terase, kolesarske in pohodniške poti …).

Predlagano strokovno gradivo je: Strokovni predlog za zavarovanje Krajinskega parka Dragonja, Zavod RS za varstvo narave OE Piran, februar 2009 (vir:  http://www.zrsvn.si/dokumenti/63/2/2012/SP_pKPD_ZRSVN_feb09_2673.pdf).

Strokovna ocenjevalna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala vse pravočasno prispele idejne predloge, ki ustrezajo predmetu, pogojem in merilom natečaja. Administrativne in ostale postopke vezane na sprejem prijav vodi koordinator javnega natečaja. Koordinator natečaja ni član strokovne komisije.

Ocenjevalna komisija bo prispele predloge vrednotila po naslednjih merilih:

–          lahka prepoznavnost in nezamenljivost;

–          jasnost, razumljivost in uporabnost (možnost aplikacij na različne materiale in vsebine);

–          izvirnost;

–          skladnost idejnega predloga logotipa s predmetom natečaja.

Ocenjevanje prijavljenih idejnih predlogov bo anonimno.

3.      STROKOVNA KOMISIJA

Strokovna komisija je sestavljena iz 7 (sedmih) članov, in sicer:

 1. 1 predstavnik Mestne občine Koper (Jana Tolja);
 2. 1 predstavnik Občine Piran (Jasna Softič);
 3. 1 predstavnik Krajevne skupnosti  Šmarje (Andrej Medved);
 4. 1 predstavnik Zavoda RS za varstvo narave, OE Piran (Tina Trampuš);
 5. 1 predstavnik strokovne javnosti (Maša S. Sučevič – Pokrajinski muzej Koper);
 6. 1 predstavnik nevladnih organizacij (Dane Podmenik, Zavod EKO HUMANITATIS);
 7. 1 predstavnik oglaševalske agencije.

4.      NAGRADA IN AVTORSKE PRAVICE

Strokovna ocenjevalna komisija bo v skladu s pogoji in merili natečaja  izmed vseh prejetih logotipov izbrala 2 (dva) najboljša.

Mestna občina Koper bo dva najbolje ocenjena grafična predloga, skupaj s Priročnikom celostne grafične podobe, odkupila, in sicer vsakega za 500,00 EUR (z vključenim DDV in drugimi morebitnimi prispevki), v obliki enkratnega denarnega nadomestila. Odkup predloga ne pomeni, da se bosta predloga tudi v praksi dejansko uporabljala. Namen povabila je iskanje predlogov idejnih rešitev in stimuliranje zainteresiranih k skupnemu razvojnemu razmišljanju predmetnega območja.

Navedeni znesek – nagrada vsebuje odkup materialnih pravic za uporabo logotipa in vseh sestavin priročnika celostne grafične podobe. Avtorju ostanejo moralne avtorske pravice.

Sodelujoči na natečaju (povabilu) dovoljujejo Mestni občini Koper neodplačno, časovno in krajevno neomejeno javno objavo prijavljenih logotipov za namene promocije aktivnosti, ki je predmet tega natečaja (povabila). Sodelujoči z oddano prijavo soglašajo, da v primeru, da bodo izbrani za nagrado, da prenesejo na Mestno občino Koper vsebinsko, prostorsko in časovno neomejene materialne avtorske pravice prijavljenega logotipa in elementov priročnika celostne grafične podobe (v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah). Mestna občina Koper lahko avtorsko delo in posamezne elemente avtorskega dela uporablja izključno in neomejeno za vse svoje poslovne in druge potrebe.

Mestna občina Koper lahko avtorsko delo ali njegov del spremeni (predela ali priredi), brez kakršnekoli obveznosti do avtorja in lahko tako spremenjeno delo neomejeno uporablja. Kot predelava ali sprememba avtorskega dela (posameznih elementov ali celote) se štejejo spremembe dodajanje novih ali spremenjenih oznak, dodajanje znamk in znakov, uporabo posameznih elementov v drugih komunikacijskih produktih in orodjih in vse druge možne kombinacije (sprememba barv, tipografije itd.). Moralne avtorske pravice na avtorskem delu so in ostanejo izključno avtorjeve.

Mestna občina Koper lahko pridobljene pravice prosto in samostojno prenaša na tretje osebe.

5.      ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV

Zadnji rok za oddajo prijav (predlogov) je 18. januar 2015 (do polnoči) po elektronski pošti na e-naslov obcina@koper.si z zadevo »LOGOTIP DRAGONJA«. Elektronskemu sporočilu je potrebno dodati (kot prilogo):

–          izpolnjeno prijavnico s podpisano izjavo o avtorstvu (eno, ne glede na število prijavljenih predlogov) in

–          IDEJNI PREDLOG, enega za vsako predlagano idejno rešitev posebej.

Vsak idejni predlog mora biti poimenovan na naslednji način:

priimek_ime_zaporedna številka predloga (primer: Kocjančič_Marija_01.pdf).

Idejni predlog mora vsebovati prijavljen predlog logotipa v elektronski obliki kot .pdf datoteka, ki mora zajemati za vsak posredovani predlog najmanj naslednje vsebine:

–          vektorski logotip;

–          barvno in črno-belo različico logotipa;

–          izbor tipografije;

–          izbor barvne sheme (CMYK protokol);

–          opis idejne rešitve do 1000 znakov brez presledkov.

Vsak predlog mora biti celosten in mora vsebovati vse zgoraj zahtevane elemente.

Prijave bodo veljavne, v kolikor bodo pravilno označene, opremljene in pravočasno oddane. Z oddajo prijave prijavitelj sprejema in soglaša z vsemi pogoji in besedilom natečaja.

6.      OBJAVA REZULTATOV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA

Prijave bodo do odločitve strokovne komisije shranjene pri koordinatorju javnega natečaja. Po odločitvi strokovne komisije, bo Mestna občina Koper obvestila o izbiri vse prijavitelje po elektronski pošti, in sicer najkasneje do 28. januarja 2015, do tega roka bo Mestna občina Koper tudi objavila rezultate na spletni strani www.koper.si.

Vsi prejeti logotipi bodo predstavljeni na posebni razstavi, v okviru katere se bo razglasilo dva predloga logotipa, ki sta po oceni strokovne komisije najboljša. V te namene bo Mestna občina Koper za vsak prijavljeni logotip izdelala posebni pano, ki bo del razstave.

Odprtje razstave bo predvidoma v sredo, 28. januarja 2015.

Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da ne izplača nagrad, če naknadno ugotovi, da avtor ne izpolnjuje vseh pogojev natečaja oziroma je pri prijavi posredoval neresnične podatke.

7.      VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v natečaju sodelujoči soglašajo, da Mestna občina Koper hrani in obdeluje vse njegove podatke za namene izvedbe natečaja in v obsegu, ki je nujen glede na namen izvedbe.

8.      PODATKI O DOKUMENTACIJI IN DODATNE INFORMACIJE

Dokumentacija natečaja je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo dobite na elektronski pošti tamara.kozlovic@koper.si ali na telefonski številki 05-6646-216.