Preglej vse objave

Javni natečaj za izbor Županovega vina Mestne občine Koper za leto 2014

Interesno področje:
Rok prijave: 27. 11. 2013
Datum objave:

1.    PREDMET JAVNEGA NATEČAJA je izbor Županovega vina Mestne občine Koper za leto 2014.

2.      POGOJI IN MERILA:

Pogoji natečaja:

Na natečaju lahko sodelujejo registrirani vinarji, vinogradniki in vinske kleti:

  • s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper (v nadaljevanju MOK),
  • ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina pri pristojnem upravnem organu,
  • ki imajo dovoljenje za stekleničenje vina,
  • katerih grozdje – vino je izključno iz vinorodnega okoliša Slovenske Istre,
  • ki lahko ponudijo v odkup najmanj 500 steklenic (0.75l) prijavljenega vina in razpolagajo z najmanj 500 litri prijavljenega vina,
  • ki se v primeru izbora strinjajo z odkupno ceno največ 7,00€ (bruto) za opremljeno steklenico vina s strani Mestne občine Koper (končni izdelek),
  • ki imajo urejeno blagovno znamko na trgu.

Pridelovalec lahko sodelujejo z največ tremi vzorci vina, obveznih sort Malvazije in/ali Refoška, ne glede na letnik trgatve.

Vina se ocenjujejo v primerno temperiranih in svetlih prostorih, so ohlajena na idealno degustacijsko temperaturo ter razvrščena glede na posamezno kategorijo vina po barvi, aromatiki in preostanku nepovretega sladkorja. Vsak ocenjevalec ima svoj ločen prostor, kjer ga nihče ne ovira pri samostojnem delu. Dnevna norma degustacije vzorcev je max. 60 vzorcev vin.

Merila natečaja:

Za ocenjevanje vina se bo uporabil ocenjevalni sistem  po 100-točkovni metodi, ki jo predlagajo Mednarodna organizacija za trto in vino (O.I.V.), Mednarodna zveza enologov (U.I.OE.) in Svetovna Federacija velikih mednarodnih ocenjevanj (FMGCIVS).

Ocenjevanje po natečaju zadošča vsem merilom navedenih mednarodnih institucij in ga bo izvedla 5 članska ocenjevalna komisija usposobljenih degustatorjev v Degustacijskem prostoru UP, Labs, Zelena ulica 8, Izola. Člane ocenjevalne komisije imenuje Župan s sklepom. Nihče izmed članov ocenjevalne komisije ne sme sodelovati z lastnimi ali vini njegove družine, v tem primeru župan imenuje drugega člana komisije.

TABELA TOČKOVANJA:

lastnost ponder točk Skupaj točk
VIDEZ Bistrost in barva

(od 1 do 10)

1x  10  10
VONJ Čistost, finost vonja

Intenzivnost vonja

Tipičnost vonja

1x

1x

1x

 10

10

10

 30
OKUS Kvaliteta, ravnovesje

Intenzivnost, pookus

Tipičnost okusa

2x

1x

1x

 20

10

10

 40
SPLOŠNI  VTIS Splošna harmonija 1x  20  20

Vino je izločeno, če ga trije člani ocenijo s 65,00 ali manj točk in na ocenjevalnem listku navedejo vzrok izločitve.

Pred začetkom ocenjevanja in pred vsako novo kategorijo vin se degustatorji uskladijo z enim uravnalnim vzorcem.

Opisno ocenjevanje vin bo potekalo vzporedno na posebej pripravljenih opisnih shemah za posamezno kategorijo vin: Malvazija in/ali Refoška. Vsak degustator bo opisal videz, vonj, okus in končno harmonijo vina, kar jih bo še dodatno motiviralo, da poglobljeno analizirajo vinsko kakovost.

Opis vina je dragocena informacija, ki bo vinarju povedala, kako je zaznalo njegovo vino pet  degustatorjev.

Vsak prijavljen vzorec vina lahko doseže maksimalno število 100 točk.

Predsednik komisije pregleduje posamezne ocenjevalne listke in ugotavlja ter primerja pripombe članov komisije. V primeru  večjega odstopanja med posameznimi ocenami, lahko določi tudi ponovno ocenitev dotičnega vzorca. Vzorec se ponovi (druga steklenica) tudi v primeru vonja po zamašku ali kakšni drugi napaki. Predsednik ocenjevalne komisije koordinira delo komisije ter skrbi za nemoten potek ocenjevanja.

3.      Nagrade in njihove vrednosti:

Vino, ki mu komisija dodeli najvišje število točk se razglasi za »Županovo vino Mestne občine Koper za leto 2014« in nazivom, ki ga lahko uporabi za svoje promocijske namene.

Na podlagi doseženega števila točk se ostalim sodelujočim na natečaju podeli naslednja priznanja:

  • nagrado »Zlato priznanje«, prejmejo sodelujoči, katerih povprečna ocena za vzorec je dosegla  85 ali več točk ocene vseh ocenjevalcev;
  • nagrado »Srebrno priznanje«, prejmejo sodelujoči, katerih povprečna ocena vzorca je dosegla od 82 do 84,99 točk ocene vseh ocenjevalcev;
  • nagrado »Bronasto priznanje«, prejmejo sodelujoči, katerih povprečna ocena vzorca je dosegla od 75 do 81,99 točk ocene vseh ocenjevalcev.

Vsem ostalim sodelujočim na natečaju se podeli POTRDILO o sodelovanju na natečaju »ŽUPANOVO VINO MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2014«.

Najbolje ocenjeno vino se razglasi za “Županovo vino 2014”, pridelovalec pa prejme prehodno nagrado skulpturo Ars Vivendi (umetnost življenja), akademskega slikarja magistra Tilna Žbone. Pravico uporabe skulpture dobi pridelovalec najbolje ocenjenega vina kot prehodno nagrado za dobo enega leta, do natečaja »Županovega vina 2015«. V primeru, da pridelovalec ne razpolaga z ustreznim razstavnim prostorom oz. če ne želi prehodne nagrade hraniti v svoji kleti, poskrbi za hranjenje skulpture MOK, ob kateri bo za čas enega leta tudi steklenica Županovega vina s promocijskim materialom, ki ga zagotovi pridelovalec. V primeru uničenja skulpture s strani pridelovalca, je pridelovalec dolžan kriti nastale materialne stroške izdelave nove skulpture oz. za popravilo le te.

MOK zagotovi pridelovalcu najbolje ocenjenega vina 1000 kom posebnih etiket »Županovo vino 2014«, ki bodo prilepljene k steklenici. Na željo in stroške pridelovalca lahko enako etiketo nosijo vse steklenice prijavljenega vina. Stroške dodatnega števila etiket si krije pridelovalec sam. Na željo pridelovalca se lahko napis vključi v lastno etiketo in na lastne stroške pridelovalca.

MOK bo odkupila najmanj 500 steklenic po 0,75l »Županovega vina 2014« za protokolarne in promocijske namene (končne embalaže) in opremljene z etiketo pridelovalca. Županovo vino 2014 (nabavljeno s strani MOK) hrani pridelovalec, do porabe vseh zalog nabavljenih s strani MOK.

Pred odkupom “Županovega vina” se opravi organoleptična kontrola istovetnosti vina z nagrajenim vzorcem. V primeru ugotovljenega odstopanja, se odkupi sledeče vino po vrstnem redu ocenjevanja. Vino mora imeti na dan prodaje veljaven analizni izvid za promet.

Poleg naziva »Županovo vino 2014«, odkupa najmanj 500 steklenic 0,75 l, 1000 kom etiket in prehodne skulpture, bo dobitniku naziva zagotovljeno:

–          razstavni kotiček v Pretorski palači za obdobje enega leta;

–          posebno priznanje v  trajno last.

4.      Rok IN NAČIN ODDAJE prijav:

Pridelovalci prijavijo svoje vzorce izključno na obrazcih natečajne dokumentacije. Vina morajo biti  donegovana, ni pa nujno, da so tudi že končno ustekleničena. Vzorec (po sorti in letniku) obsega tri kartone po 6 steklenic 0.75l od tega 16 steklenic z originalno etiketo in 2 steklenici brez etikete,  analitični podatki o posameznem vzorcu pa se navedejo na prijavnici. Vzorci morajo biti dostavljeni na MOK, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper z izpolnjeno prijavnico, najkasneje do srede, 27. novembra 2013, do 12. ure. Predsednik ocenjevalne komisije poskrbi, da bo ocenjevanje vin potekalo anonimno. Predsednik komisije poskrbi za dvig vzorcev (2 steklenici vsakega prijavljenega vzorca) na MOK in dostavo vzorcev na lokacijo ocenjevanja, v prostore LABS d.o.o. Preostale steklenice (16 steklenic vsakega prijavljenega vzorca) se bo uporabilo za razstavo in degustacijo vina, na zaključni prireditvi, kjer se bo razglasilo rezultate natečaja Županovo vino 2014.

Upoštevalo se bo prijave (prijavnica in vzorci vina), ki bodo dostavljene do srede, 27. novembra 2013, do 12. ure, v sprejemni pisarni MOK, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – ŽUPANOVO VINO 2014«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje in merila javnega natečaja.

 

5.      DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA:

Prijavitelji bodo o odločitvi ocenjevalne komisije seznanjeni javno, predvidoma 18.decembra 2013, na zaključni prireditvi oziroma pisno v roku 15 dni od razglasitve rezultatov.

6.      KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO DOKUMENTACIJO

Dokumentacija in prijavnica je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani MOK, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni MOK, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite pri Špeli Rajtenbah na Turistični organizaciji Koper, telefon 05/6646-464.