Preglej vse objave

Javni natečaj za izbor Županovega oljčnega olja Mestne občine Koper za leto 2014

Interesno področje:
Rok prijave: 6. 12. 2013
Datum objave:

1.    PREDMET JAVNEGA NATEČAJA je izbor Županovega oljčnega olja Mestne občine Koper za leto 2014.

2.      POGOJI IN MERILA:

Pogoji natečaja:

Na natečaju lahko sodelujejo registrirani pridelovalci oljčnega olja:

  • s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper(v nadaljevanju MOK),
  • ki so vpisani v register pridelovalcev oljčnega olja pri pristojnem upravnem organu,
  • katerih oljke – olje je izključno iz okoliša Slovenske Istre,
  • ki lahko ponudijo v odkup najmanj 500 steklenic (0.25l) prijavljenega oljčnega olja in razpolagajo z najmanj 100 litri prijavljenega oljčnega olja,
  • ki se v primeru izbora strinjajo z odkupno ceno največ 5,00€ (bruto) za opremljeno steklenico oljčnega olja v končni embalaži (za prodajo) s strani Mestne občine Koper (končni izdelek).

Pridelovalci lahko sodelujejo z največ TREMI vzorci deviškega oljčnega olja, kateremu je potrebno priložiti kopijo analize iz katere je razvidna kislost olja.

Merila natečaja:

Osnovna metodologija ocenjevanja deviškega oljčnega olja je podana v normativih Mednarodnega sveta za oljke in je povzeta v Uredbi Komisije (EGS) št. 2568/91 z dodanimi aneksi. Ocenjevanje po natečaju zadošča vsem merilom navedenih mednarodnih institucij in ga bo izvedla 8 članska ocenjevalna komisija usposobljenih degustatorjev v Degustacijskem prostoru UP, Labs, Zelena ulica 8, Izola. Člane ocenjevalne komisije imenuje Župan s sklepom.

Način ocenjevanja je opredeljen v Pravilniku za ocenjevanje deviškega in sortnega oljčnega olja za naziv »Županovo oljčno olje«, ki je priloga natečajne dokumentacije.

Vsak prijavljen vzorec deviškega oljčnega olja lahko doseže maksimalno število 9 točk.

3.      Nagrade in njihove vrednosti:

Najbolje ocenjeno oljčno olje se razglasi za “Županovo oljčno olje 2014”, pridelovalec prejme prehodno nagrado skulpturo, akademskega slikarja magistra Tilna Žbone. Pravico uporabe skulpture dobi pridelovalec najbolje ocenjenega oljčnega olja kot prehodno nagrado za dobo enega leta, do natečaja »Županovega oljčnega olja 2015«. V primeru, da pridelovalec ne razpolaga z ustreznim razstavnim prostorom oz. če ne želi prehodne nagrade hraniti v svojih prostorih, poskrbi za hranjenje skulpture MOK, ob kateri bo za čas enega leta tudi steklenica Županovega oljčnega olja s promocijskim materialom, ki ga zagotovi pridelovalec. V primeru uničenja skulpture s strani pridelovalca, je pridelovalec dolžan kriti nastale materialne stroške izdelave nove skulpture oz. popravila le te.

MOK zagotovi pridelovalcu najbolje ocenjenega oljčnega olja 1000 kom posebnih etiket »Županovo oljčno olje 2014«, ki bodo prilepljene k steklenici. Na željo in stroške pridelovalca lahko enako etiketo nosijo vse steklenice prijavljenega oljčnega olja. Stroške dodatnega števila etiket si krije pridelovalec sam. Na željo pridelovalca se lahko napis vključi v lastno etiketo in na lastne stroške pridelovalca.

MOK bo odkupila nagrajeno oljčno olje v količinah najmanj 500 steklenic po 0,25 litra, v končni embalaži in opremljene z etiketo pridelovalca. Le te bo MOK uporabila za protokolarne in promocijske namene. Županovo oljčno olje, nabavljeno s strani MOK, hrani pridelovalec, do porabe vseh zalog nabavljenih s strani MOK.

Poleg naziva »Županovo oljčno olje 2014«, odkupa najmanj 500 steklenic 0,25 l, 1000 kom etiket in prehodne skulpture, bo dobitniku naziva zagotovljeno:

–          razstavni kotiček v Pretorski palači za obdobje enega leta;

–          posebno priznanje v  trajno last.

Na osnovi povprečja vseh ocenjevalcev ocenjevalne komisije so numerične ocene ekvivalentne naslednjim opisnim vrednostim:

–          najvišje število točk: Županovo oljčno olje 2014,

–          zlato priznanje prejmejo vsi pridelovalci, ki so dosegli ≥ 7,50 točke,

–          srebrno priznanje prejmejo vsi pridelovalci, ki so dosegli 7,00 – 7,49 točke,

–          bronasto priznanje prejmejo vsi pridelovalci, ki so dosegli 6,50 – 6,99 točke,

–          ostali pridelovalci prejmejo potrdilo o sodelovanju,

–          posebno priznanje za najboljše sortno olje.

4.      Rok IN NAČIN ODDAJE prijav:

Pridelovalci prijavijo svoje vzorce izključno na obrazcih natečajne dokumentacije.

Vzorec obsega štiri steklenice po 0.5l oljčnega olja od tega 2 steklenici, kjer lahko pridelovalec, v primeru, da nima izdelane etikete, le-to nadomesti z navadno nalepko, ki vsebuje zahtevane podatke ter 2 steklenici brez etikete, analitični podatki o posameznem vzorcu pa se navedejo na prijavnici. Dve steklenici se porabijo za ocenjevanje oljčnega olja v okviru ocenjevalne komisije, dve steklenici bo porabila Mestna občina Koper na podelitvi, kjer se bo podelilo nagrade in v okviru katere bo organizirana tudi degustacija vseh prijavljenih oljčnih olj, ki bo 18. decembra 2013.

Upoštevalo se bo prijave (prijavnica in vzorci), ki bodo prispele do petka, 6. decembra 2013, do 12. ure na naslov MOK (Turistična organizacija Koper), Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddane v sprejemni pisarni MOK, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – ŽUPANOVO OLJČNO OLJE 2014«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje in merila javnega natečaja.

 

5.      DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA:

Prijavitelji bodo o odločitvi ocenjevalne komisije seznanjeni javno, predvidoma 18. decembra 2013, na zaključni prireditvi organizirani s strani MOK, oziroma pisno v roku 15 dni od razglasitve rezultatov.

6.      KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO DOKUMENTACIJO

Dokumentacija in prijavnica je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite pri Špeli Rajtenbah na Turistični organizaciji Koper, telefon 05/6646-464 ali na LABS d.o.o., kontaktna oseba dr.Vasilij Valenčič, telefon 05/6402-631.