Preglej vse objave

Javni natečaj za izbiro turističnega spominka Mestne občine Koper za leto 2007

Interesno področje:
Rok prijave: 26. 3. 2007
Datum objave:

Na podlagi sklepa župana št. 091-6/2006 z dne 15. februarja 2007, Mestna občina Koper
objavlja:
Javni natečaj za izbiro turističnega spominka Mestne občine Koper za leto 2007

PREDMET JAVNEGA NATEČAJA je izbor turističnega spominka Mestne občine Koper za leto 2007.

POGOJI IN MERILA:

Na natečaj se lahko prijavijo vse pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z večjim številom izdelkov (spominkov), za vsak natečajni predlog mora posebej dostaviti vso dokumentacijo, ki je navedena v besedilu dokumentacije javnega natečaja.

Na natečaju lahko sodelujejo samo izdelki (spominki), ki prepoznavno in izvirno predstavljajo:
• Mestno občino Koper, mesto, zaledje,
• kulturno in naravno dediščino,
• tradicijo in sodobno ustvarjalnost,
• turistične dejavnosti,
• so v fazi dokončanega izdelka,
• so prvič javno predstavljeni.

Prijava na javni natečaj mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije. Prijava mora vsebovati dokončan izdelek (spominek), 2 fotografiji izdelka, izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami ter izpolnjeno prijavo o avtorstvu. V kolikor prijavitelj prijavlja več izdelkov, mora za vsak posamičen izdelek izpolniti ločene obrazce.

Prijavitelji morajo svoje prijave vključno z izdelkom (spominkom) oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 26. marca 2007 na naslov Mestna občina Koper (Turistična organizacija Koper), Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici oz. v ustrezni embalaži, z oznako »NE ODPIRAJ –SPOMINEK 2007«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene, ustrezno embalirane in pravočasno oddane. Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje in merila javnega natečaja.

Dokumentacija in prijavnica je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite na Turistični organizaciji Koper, telefon 05/6646-217.

Številka: 091-6/2006                                                                  ŽUPAN
Koper, 15. februar 2007                                                            Boris Popovič, l.r.