05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni natečaj za izbiro spominka Mestne občine Koper za leto 2011

Interesno področje:
Rok prijave: 16. 5. 2011
Datum objave:

1. PREDMET JAVNEGA NATEČAJA je izbor spominka Mestne občine Koper za leto 2011.

2. POGOJI IN MERILA
Na natečaj se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z večjim številom spominkov, za vsak natečajni predlog mora posebej dostaviti vso dokumentacijo, ki je navedena v besedilu dokumentacije javnega natečaja.

3. NAGRADE IN NJIHOVE VREDNOSTI
Trije spominki, ki jih bo strokovna ocenjevalna komisija najbolje ocenila, bodo s strani Mestne občine Koper odkupljeni za promocijske namene:
• spominek, katerega bo strokovna komisija najbolje ocenila, bo v ustreznih količinah od Mestne občine Koper odkupljen v višini do 1.500 EUR (z DDV),
• spominek, katerega bo strokovna komisija drugo najbolje ocenila, bo v ustreznih količinah od Mestne občine Koper odkupljen v višini do 1000 EUR (z DDV),
• spominek, katerega bo strokovna komisija tretje najbolje ocenila, bo v ustreznih količinah od Mestne občine Koper odkupljen v višini do 500 EUR (z DDV).

Strokovna ocenjevalna komisija praviloma podeli tri nagrade (prvo, drugo in tretjo), si pa pridružuje pravico, da podeli več nagrad iste stopnje, če je število doseženih točk enako pri več spominkih. Komisija si pridružuje pravico, da ne podeli nobene izmed nagrad, v kolikor oceni, da nihče izmed prijavljenih spominkov ne dosega primernega standarda.
Strokovna ocenjevalna komisija bo zmagovalnemu spominku podelila naziv »Spominek Mestne občine Koper za leto 2011«, ki se ga kot takega lahko tudi ustrezno označi.

4. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV
Prijava na javni natečaj mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije. Prijava mora vsebovati dokončan izdelek (spominek), 2 fotografiji spominka, izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki, vsebinsko obrazložitev in priloge ter izpolnjeno prijavo o avtorstvu. Skupaj s prijavo mora prijavitelj oddati ustrezno embaliran in označen izdelek.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici oz. v ustrezni embalaži, z oznako »NE ODPIRAJ – Anonimni javni natečaj – Spominek MOK 2011«. Na prijavljenemu spominku ne sme biti nobenih oznak, na podlagi katerih bi strokovna ocenjevalna komisija lahko razbrala identiteto ponudnika. Vsaka prijava na javni natečaj bo pri ocenjevanju obravnavana skozi dodeljeno šifro.
Vsebinska obrazložitev prijavljenega spominka bo skupaj s spominkom in dodeljeno šifro predana strokovni ocenjevalni komisiji.
Prijavitelji morajo svoje prijave vključno s (spominkom) oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 16. maja 2011 na naslov Mestna občina Koper (Turistična organizacija Koper), Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene, ustrezno embalirane in pravočasno oddane. Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje in merila javnega natečaja.

5. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA
Prijavnice, spominki in vsebinske obrazložitve z dodeljeno šifro, bodo do odločitve strokovne ocenjevalne komisije shranjene pri koordinatorju javnega natečaja. Po odločitvi strokovne ocenjevalne komisije bo Mestna občina Koper obvestila o izbiri vse prijavitelje, in sicer najkasneje 30. dan po sprejemu odločitve. Odpiranje prijav ne bo javno.
Razglasitev rezultatov natečaja bo javna. Mestna občina Koper bo pripravila tudi razstavo vseh prijavljenih spominkov na natečaj. Na razstavo bodo uvrščeni le izdelki prijaviteljev, ki jih bodo prijavitelji oddali pod pogoji javnega natečaja. Rezultati javnega natečaja bodo objavljeni tudi na spletni strani www.koper.si.
Po zaključenem postopku javnega natečaja in koncu razstave spominkov bo naročnik prijaviteljem na njihovo izrecno željo vrnil vzorce predloženih izdelkov, sam pa ohranil kopije oz. fotografije le-teh, razen prvih treh nagrajenih spominkov, ki ostanejo v arhivu Mestne občine Koper.
Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da nagrajenega spominka ne odkupi, če se naknadno ugotovi, da avtor ne izpolnjuje vseh pogojev iz natečaja oz. je pri prijavi posredoval neresnične podatke. Mestna občina Koper s podelitvijo nagrad spominkom ne odkupuje avtorskih pravic nad izdelki.

6. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO DOKUMENTACIJO
Dokumentacija in prijavnica je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite na Turistični organizaciji Koper, telefon 05/6646-216.