Preglej vse objave

Javni natečaj za delovnego mesto DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE MOK

Interesno področje: Splošne zadeve
Rok prijave: 3. 5. 2019
Datum objave:

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US in 40/2012-ZUJF; v nadaljevanju ZJU) Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega položajnega delovnega mesta

 

 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE KOPER (m/ž)

za dobo petih let, s polnim delovnim časom

 

I.

Delovno mesto Direktor občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, pri katerem se pogoji za zasedbo delovnega mesta določijo glede na uradniški naziv sekretar (II. stopnja).

 

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 

 • najmanj specialistično  izobraževanje  po visokošolski strokovni  izobrazbi (prejšnje)/
 • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
 • področje izobrazbe (KLASIUS-P): 38 – pravne vede ali 31 – družbene vede ali 34 – poslovne in upravne vede,
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov (81. člen ZJU),
 • vodstvene sposobnosti in sposobnosti koordiniranja,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje (7 let) se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/2), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti oziroma zaključenim specialističnim študijem ali doktorat. Delovne izkušnje se skrajšajo za eno leto, v kolikor ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

 

Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti. Za višjo raven znanja italijanskega jezika se lahko šteje:

 • zaključena osnovnošolska obveznost na dvojezični osnovni šoli in končana srednja šola, kjer je bil eden od jezikov tudi italijanski,
 • končana srednja šola, kjer je bil eden od jezikov tudi italijanski, pri čemer oseba predhodno ni končala dvojezične osnovne šole in izpit na dodiplomskem ali podiplomskem študiju iz italijanskega jezika,
 • zaključen dodiplomski študij iz italijanskega jezika,
 • šolanje v drugi državi, kjer je italijanski jezik materni jezik,
 • certifikat oziroma potrdilo o višji ravni znanja italijanskega jezika.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti obvezno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Prav tako se bo pri kandidatih preverjalo ali imajo funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno pridobiti znanja na podlagi tretjega odstavka 81. člena ZJU v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.

 

Delovno področje (naloge):

 • vodenje in organiziranje dela občinske uprave,
 • sodelovanje z vodji, koordinacija in nadzor dela uradov in drugih notranjih organizacijskih enot,
 • izvrševanje proračuna občine na podlagi pooblastila župana,
 • izdajanje posamičnih aktov iz izvirne pristojnosti občine ter iz prenesene državne pristojnosti,
 • najzahtevnejša opravila in posebna pooblastila pri vodenju občinske uprave in upravnih postopkih,
 • sprotno poročanje županu o poteku izvajanja nalog občinske uprave,
 • opravljanje drugih nalog po pooblastilu župana.

 

II.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljeni naziv, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja, trajanje šolanja po programu in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. izjavo kandidata o delovnih izkušnjah, v katerih kandidat navede vse svoje zaposlitve v kronološkem vrstnem redu od trenutne (zadnje) do prve z navedbami: ali gre za redno zaposlitev oz. za drugo vrsto delovnega razmerja (pogodbeno delo idr. – v primeru, da gre za druge vrste delovnega razmerja, navedite število opravljenih ur), naziv delodajalca, obdobje zaposlitve (datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja), naziv delovnega mesta s kratkim opisom del in nalog ter zahtevano izobrazbo za posamezno delovno mesto,
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 5. izjavo o uporabniškem znanju za delo z računalnikom,
 6. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 7. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 8. izjavo o funkcionalnem znanju upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov (v kolikor ga kandidat ima),
 9. izjavo o izpolnjevanju pogoja vodstvenih sposobnosti in sposobnosti koordiniranja,
 10. izjavo kandidata, da:

–  je državljan Republike Slovenije,

–  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

–  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 10. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v prijavi, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

III.

Natečajna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov na podlagi priloženih potrdil, dokazil in izjav ter na podlagi razgovora s kandidati. Delovne izkušnje, izobrazba in ostali pogoji se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela, smer, stopnja izobrazbe in drugo. Izbirni postopek bo potekal v dveh fazah, kjer se bo v prvi fazi upoštevalo predvsem izpolnjevanje formalnih pogojev. Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje, bodo uvrščeni v drugi krog izbirnega postopka in bodo povabljeni na osebni razgovor. V izbirnem postopku se bo presojala strokovna usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, priloženih izjav in razgovorov s kandidati. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se bo vsakemu kandidatu izdal sklep.

 

IV.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let s polnim delovnim časom. Položaj bo opravljal v nazivu Sekretar, v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

 

V.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Direktor občinske uprave Mestna občine Koper« in sicer v roku 15 dni –od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Alenka Plahuta, tel. št.: 05/6646-245. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka: 110-2/2019

Datum objave na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si): 17.04.2019

 

 

 

         Ž U P A N

                                                                                                         Aleš Bržan