05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni natečaj “Višji občinski redar v Občinskem redarstvu v Službi za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje” – 2 mesti

Interesno področje: Splošne zadeve
Rok prijave: 20. 8. 2020
Datum objave:

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08, 69/08 -ZTFI-A, 69/08 – ZZavr-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest:

 

VIŠJI OBČINSKI REDAR
v Občinskem redarstvu
v Službi za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba (prejšnja),
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • zdravstvena sposobnost za delo višjega občinskega redarja,
 • opravljen preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja,
 • preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (VI. stopnja), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Pogoj preizkusa znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja je obvezni pogoj za izbiro najustreznejšega kandidata za zasedbo delovnega mesta.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-upb s spremembami), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku skladno s tretjim odstavkom 49. člena Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US), v nasprotnem primeru mora ta preizkus znanja opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja

Delovno področje:

 • opravljanje nalog in izvajanje pooblastil na podlagi zakona, ki ureja občinsko redarstvo,
 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji,
 • vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
 • opravljanje nadzora nad izvajanjem zakonov in občinskih predpisov iz pristojnosti občinskega redarstva,
 • neposredno izrekanje in izterjevanje kazni,
 • opravljanje nalog prekrškovnega organa in vodenje evidenc v skladu s predpisi,
 • izdajanje potrdil o raznovrstnih dejstvih, o katerih se vodi uradno evidenco,
 • vodenje zahtevnih evidenc in pregledov ter priprava informacij na njihovi podlagi,
 • odrejanje odvoza nepravilno parkiranih vozil,
 • evidentiranje opaženih nepravilnosti in prekrškov na terenu in priprava poročil,
 • izvajanje nalog v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi v občinskem programu varnosti,
 • vodenje različnih evidenc in pripravljanje poročil,
 • skrb za javno varnost in javni red,
 • izvajanje drugih nalog s področja občinskega redarstva,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 6 mesecev delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja višje ravni znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine, kjer mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 5. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 6. izjavo o izpolnjevanju pogoja zdravstvene sposobnosti za delo občinskega redarja,
 7. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja opravljenega preizkusa znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja (obvezni pogoj);
 8. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja opravljenega preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku oziroma navedbo podatkov o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima);
 9. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka oziroma navedbo podatkov o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima);
 10. navedbo podatkov o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma navedbo podatkov o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima);
 11. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • prostovoljno soglaša za zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz druge in tretje alineje 11. točke javnega natečaja iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidate prosimo, da prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse potrebne podatke za popolno prijavo. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. Delovne izkušnje, izobrazba in izpolnjevanje ostalih pogojev se dokazujejo z verodostojnimi listinami. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

 

Izbrani kandidat bo pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi napoten na predhodni zdravniški pregled z namenom potrditve izpolnjevanja pogoja zdravstvene sposobnosti za delo občinskega redarja.

 

Z izbranim kandidatom (2 prosti mesti) bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju šestih mesecev. Izbrani kandidat bo imenovan v uradniški naziv Višji občinski redar III.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, v njenih uradnih prostorih ter na terenu. Delo na delovnem mestu višji občinski redar je več izmensko (zjutraj, popoldan, ponoči), v gibljivem, nestalnem urniku.

 

Kandidat vloži prijavo (s priloženim obrazcem – vlogo za zaposlitev z izjavo o izpolnjevanju pogojev za delovno mesto) v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Višji občinski redar« in sicer v roku 10 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Bogdana Novak in Katja Turk, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-73/2020/1
Datum:   5. 8. 2020

 

Priloga:

 • Obrazec – vlogo za zaposlitev z izjavo o izpolnjevanju pogojev za delovno mesto

 

 

ŽUPAN

Aleš Bržan