05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni natečaj “Občinski redar pripravnik v Občinskem redarstvu v Službi za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje” – 2 mesti

Interesno področje: Splošne zadeve
Rok prijave: 20. 8. 2020
Datum objave:

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08, 69/08 -ZTFI-A, 69/08 – ZZavr-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest:

 

OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK
v Občinskem redarstvu
v Službi za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje (m/ž)
za določen čas, s polnim delovnim časom

 

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba ali najmanj srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba,
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (srednja raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • zdravstvena sposobnost za delo občinskega redarja,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

V skladu z 22. členom Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) sklene pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto občinski redar pripravnik kandidat, ki še nima opravljenega strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva. Občinski redar pripravnik mora opraviti preizkus znanja, na katerega ga bo napotil predstojnik, najkasneje eno leto po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (V. stopnja), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Delovno področje:

 • usposabljanje za samostojno opravljanje nalog občinskega redarstva,
 • strokovno usposabljanje za opravo preizkusa znanja,
 • izvajanje drugih nalog s področja občinskega redarstva,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

 

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 6 mesecev delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja srednje ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja višje ravni znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine, kjer mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 5. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 6. izjavo o izpolnjevanju pogoja zdravstvene sposobnosti za delo občinskega redarja,
 7. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • prostovoljno soglaša za zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz druge in tretje alineje 7. točke javnega natečaja iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidate prosimo, da prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse potrebne podatke za popolno prijavo. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. Delovne izkušnje, izobrazba in izpolnjevanje ostalih pogojev se dokazujejo z verodostojnimi listinami. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

 

Izbrani kandidat bo pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi napoten na predhodni zdravniški pregled z namenom potrditve izpolnjevanja pogoja zdravstvene sposobnosti za delo občinskega redarja.

 

Z izbranim kandidatom (2 prosti mesti) bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas enega leta, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju šestih mesecev. Izbranemu kandidatu bodo določene pravice in obveznosti iz uradniškega naziva Občinski redar III.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, v njenih uradnih prostorih ter na terenu. Delo na delovnem mestu občinski redar pripravnik je več izmensko (zjutraj, popoldan, ponoči), v gibljivem, nestalnem urniku.

 

Kandidat vloži prijavo (s priloženim obrazcem – vlogo za zaposlitev z izjavo o izpolnjevanju pogojev za delovno mesto) v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Občinski redar pripravnik« in sicer v roku 10 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Bogdana Novak in Katja Turk, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka: 110-72/2020/1
Datum:   5. 8. 2020

 

Priloga:

 • Obrazec – vlogo za zaposlitev z izjavo o izpolnjevanju pogojev za delovno mesto

 

 

ŽUPAN

Aleš Bržan