Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti Krajevne skupnosti Hrvatini

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 20. 12. 2011
Datum objave:

Krajevna skupnost Hrvatini, Hrvatini 74, 6280 Ankaran, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/2011), 7. člena Sklepa občinskega sveta o letnem načrtu ravnanja stvarnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2011 št. 478-444/2011, ter soglasja župana Mestne občine Koper št. 478-609/2010 z dne 01.12.2010 in sklepom Sveta krajevne skupnosti št. 30.) z dne 23.11.2011

 

objavlja naslednjo

JAVNO DRAŽBO
za prodajo nepremičnine v lasti Krajevne skupnosti Hrvatini

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Krajevna skupnost Hrvatini, Hrvatini 74, 6280 Ankaran, ki jo zastopa predsednik sveta Krajevne skupnosti Nevij Kavrečič.

2. Opis predmeta prodaje:
Nepremičnina s parc. št. 2201/1 k.o. Hribi, v izmeri 337 m2, za izklicno ceno 154.510,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin.

3. Vrsta pravnega posla:
Prodaja nepremičnine.

4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnine ni vključen 2% davek na promet nepremičnine, ki ga plača kupec.

5. Pogoji prodaje:
Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

Nepremičnina s parc. št. 2201/1 k.o. Hribi se nahaja v središču vasi Hrvatini. Predstavlja samostojno stavbo, ki je potrebna obnove. Nahaja se na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009).

Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe predstavlja stvarno premoženje v lasti Krajevne skupnosti Hrvatini, katere slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog.

V kolikor bi se na nepremičnini, ki je predmet javne dražbe izkazalo, da je obremenjena z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Krajevna skupnost Hrvatini pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila dne 20.12.2011 v prostorih sejne sobe na sedežu KS Hrvatini, Hrvatini 74 z začetkom ob 13.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
• Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
• Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
• Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi
samostojni podjetnik;
• Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina:
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnine na podračun KS Hrvatini pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-6450808418, obvezni sklic na številko 20100000. Varščino je potrebno vplačati do dne 19.12.2011. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
Javna dražba bo ustna.

Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Dražbo vodi pooblaščeni član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Krajevna skupnost Hrvatini lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo:
Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:
Krajevna skupnost Hrvatini si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga:
Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010).

14. Dodatna pojasnila:
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Krajevni skupnosti Hrvatini, tel. št. 05/651 48 00 ali GSM 051 672 551, v času uradnih ur.

Krajevna skupnost Hrvatini
Predsednik Sveta KS
Nevij Kavrečič