Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnine v k. o. Boršt

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 19. 2. 2018
Datum objave:

Krajevna skupnost Boršt, Boršt 28, Marezige na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I in 14/2015-ZUUJFO,76/2015), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016),  13. člena Sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2018 št. 478-614/2017 ter sklepa Sveta KS Boršt, št. S00011-04/18, z dne 6.2.2018 objavlja naslednjo

 

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v k.o. Boršt

1.      Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Krajevna skupnost Boršt, Boršt 28, Marezige, ki jo zastopa predsednik Josip Kodarin.

2. Opis predmeta prodaje:

Stara stavba osnovne šole v Borštu, ki stoji na nepremičnini s parc. št. 3065/1, k.o. Boršt (ID znak: parcela 2623 3065/1), v izmeri 1115 m2, za izklicno ceno 103.125,00 EUR, brez 2% davka na promet nepremičnin,  s pripadajočim zemljiščem s parc. št. 3065/2, k.o. Boršt (ID znak: parcela 2623 3065/2), v izmeri 602 m2, za izklicno ceno 29.673,00 EUR, brez 22% DDV. Skupna izklicna cena nepremičnin znaša 132.798,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo:

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

5. Opis nepremičnin

Nepremičnina, stara dotrajana stavba osnovne šole v Borštu, ki stoji na nepremičnini s parc. št. 3065/1, k.o. Boršt rcela 2623 3065/1) s pripadajočim zemljiščem s parc. št. 3065/2, k.o. Boršt, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Boršt.

Nepremičnini se nahajata na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009, 65/2010, 29/2012, 50/2012, 47/2016).

6. Pogoji prodaje:

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe predstavlja stvarno premoženje v lasti Krajevne skupnosti Boršt, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog.

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Krajevna skupnost Boršt pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

7. Plačilo celotne kupnine:

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

8. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 8.3.2018 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.30 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 9 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS

lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

  • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
  • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
  • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
  • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

10. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun Krajevne skupnosti Boršt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-6450807933, obvezni sklic na številko 00 – 11000418 Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 6.3.2018. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe oz. ne draži nepremičnine ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača kupnine po sklenitvi pogodbe, organizator javne dražbe lahko obdrži varščino.

 

11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Krajevna skupnost Boršt pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Krajevna skupnost Boršt lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

12. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

13. Drugi pogoji:

Krajevna skupnost Boršt si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

14. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in

samoupravnih lokalnih skupnosti.

15. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Krajevni skupnosti Boršt, tel. št.  (05) 655 10 18 ali na e-naslovu: ks.borst@siol.net .

                                                                                                Krajevna skupnost Boršt                                                                                                   Predsednik sveta KS Boršt

                                                                             Josip Kodarin