05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 5. 11. 2009
Datum objave:
Mestna občina Koper izdaja na podlagi 20. oz. 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007) ter sklepa z dne 7.10.2009,
objavlja naslednjo
JAVNO DRAŽBO
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
1.Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.
2. Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 719/1 k.o. Koper, gospodarsko poslopje v izmeri 33 m2,  za izklicno ceno 11.524,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
2. Nepremičnina s parc. št. 1301/4 k.o. Koper, poslovna stavba v izmeri 63 m2,  za izklicno ceno 37.740,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
3. Nepremičnina s parc. št. 8244 k.o. Movraž, stanovanjska stavba v izmeri 30 m2,  za izklicno ceno 5.103,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
4. Nepremičnina s parc. št. 36/2.S k.o. Sveti Anton, stanovanjska stavba v izmeri 67 m2 do deleža 3/5-in, za izklicno ceno 7.877,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
5. Nepremičnina s parc. št. 55.S k.o. Gažon, stavbišče v izmeri 86 m2 in nepremičnina s parc. št. 1356 k.o. Gažon, funkcionalni objekt v izmeri 36 m2, obe nepremičnini skupaj za izklicno ceno 30.543,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
6. Nepremičnina s parc. št. 113/1.S Pomjan, stanovanjska stavba v izmeri 370 m2, za izklicno ceno 61.805,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
7. Nepremičnina s parc. št. 414.S k.o. Škofije, stanovanjska stavba v izmeri 109 m2, dvorišče v izmeri 339 m2,  za izklicno ceno 127.023,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
8. Nepremičnina s parc. št. 1069/1 k.o. Dekani, v izmeri 662 m2, za izklicno ceno 40.686,00 €, brez 20% DDV;
9. Nepremičnina s parc. št. 1209/1, k.o. Škofije, v izmeri 599 m2, za izklicno ceno 72.940,00 €, brez 20% DDV;
10. Nepremičnina s parc. št. 635 k.o. Vanganel, v izmeri 700 m2, za izklicno ceno 45.412,00 €, brez 20% DDV;
11. Nepremičnina  s parc. št. 644 k.o. Vanganel, v izmeri  1.713 m2, za izklicno ceno  120.852,00 €, brez 20% DDV;
12. Nepremičnina s parc. št. 647 k.o. Vanganel, v izmeri  1.242 m2, za izklicno ceno 61.342,00 €, brez 20% DDV;
13. Nepremičnini s parc. št. 649 in 650 k.o. Vanganel, v skupni izmeri  1.081 m2, za izklicno ceno 53.390,00 €  (58,00 €/m2), brez 20% DDV.
14. Nepremičnina s parc. št. 1209/6 k.o. Hribi, v izmeri 480 m2, za izklicno ceno 36.883,00 €, brez 20% DDV;
15. Nepremičnina s parc. št. 320/18 k.o. Plavje, v izmeri 464 m2, za izklicno ceno 39.647,00 €, brez 20% DDV;
16. Nepremičnina s parc. št. 3250/15 k.o. Bertoki, v izmeri 552 m2, za izklicno ceno 63.611,00 €, brez 20% DDV;
17. Nepremičnina s parc. št. 3250/16 k.o. Bertoki, v izmeri 221 m2, za izklicno ceno 25.467,00 €, brez 20% DDV;
18. Nepremičnina s parc. št. 839/28 k.o. Bertoki, v izmeri 632 m2, za izklicno ceno 44.507,00 €, brez 20% DDV;
19. Nepremičnina s parc. št. 540/78 k.o. Semedela, v izmeri 168 m2, za izklicno ceno 20.270,00 €, brez 20% DDV;
20. Nepremičnina s parc. št. 540/79 k.o. Semedela, v izmeri 223 m2, za izklicno ceno 26.906,00 €, brez 20% DDV;
21. Nepremičnina s parc. št. 1369/2 k.o. Sv. Anton, v izmeri 419 m2, za izklicno ceno 28.016,00 €, brez 20% DDV;
22. Nepremičnine s parc. št. 737/77, 731, 702/8, 702/21, 702/22 k.o. Škofije, v skupni izmeri 2.561 m2, za izklicno ceno 251.684,00 €, brez 20% DDV;
23. Nepremičnina s parc. št. 1263/29, k.o. Škofije, v izmeri 211 m2, za izklicno ceno 24.138,40 €, brez 20% DDV;
24. Nepremičnini s parc. št. 1034/2 in 1034/3 k.o. Hribi, v skupni izmeri 833 m2, za izklicno ceno 107.904,00 €, brez 20% DDV;
25. Nepremičnina s parc. št. 5277/2 k.o. Bertoki, v izmeri 345 m2, do deleža 6/8-in, za izklicno ceno 16.600,00 €, brez 20% DDV;
26. Nepremičnina s parc. št. 915 k.o. Škofije, v izmeri 400 m2, za izklicno ceno 51.573,00 €, brez 20% DDV;
27. Nepremičnina s parc. št. 2148 k.o. Sv. Anton, v izmeri 640 m2, za izklicno ceno 47.740,00 €, brez 20% DDV;
28. Nepremičnini s parc. št. 546/2 in 545/3 k.o. Truške, v skupni izmeri 345 m2, do deleža 5/8-in, za izklicno ceno 4.763,00 €, brez 20% DDV;
29. Nepremičnina s parc. št. 772/5 k.o. Plavje, v izmeri 273 m2, za izklicno ceno 22.187,00 €, brez 20% DDV;
30. Nepremičnina s parc. št. 613/7, k.o. Boršt, v izmeri 69 m2, za izklicno ceno 4.342,00 €, brez 20% DDV;
31. Nepremičnina s parc. št. 613/6, k.o. Boršt, v izmeri 123 m2, za izklicno ceno 7.712,00 €, brez 20% DDV.
3. Vrsta pravnega posla:
Prodaja nepremičnin.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
5. Pogoji prodaje:
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
Nepremičnina s parc. št. 719/1 k.o. Koper,  se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti,  v mestu Koper. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo, dostop do katere je skozi stanovanjsko stavbo, ki je v privatni lastnini.
Nepremičnina s parc. št. 1301/4 k.o. Koper,  se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti,  v mestu Koper. V naravi gre za poslovni prostor.
Nepremičnina s parc. št. 8244 k.o. Movraž,  se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,  v naselju Trebeše. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo.
Nepremičnina s parc. št. 36/2.S k.o. Sveti Anton,  se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,  v naselju Dvori. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini 3/5.
Nepremičnini s parc. štev. 55.S in 1356 k.o. Gažon se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Gažon. V naravi nepremičnini predstavljata dotrajani stanovanjski stavbi, ki sta v uporabi.
Nepremičnina s parc. št. 113/1.S k.o. Pomjan,  se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,  v naselju Župančiči. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo.
Nepremičnina s parc. št. 414.S k.o. Škofije, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo.
Nepremičnina s parc. št. 1069/1 k.o. Dekani, se nahaja  v ureditvenem območju za poselitev, ki v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dekani – v zaselku Miši.
Nepremičnina s parc. št. 1209/1 k.o. Škofije, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije.
Nepremičnine s parc. št. 635, 644, 647, 649 in 650, vse k.o. Vanganel se nahajajo na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo, območja izvenmestnih naselij, v naselju Mali Čentur. Na podlagi družbenega plana občine Koper se nepremičnine s parc. št. 647, 649 in 650 k.o. Vanganel nahajajo na območju arheološke dediščine, ki predvideva najstrožji režim varovanja in sicer ohranitev obstoječega stanja.
Nepremičnina s parc. št. 1209/6, k.o. Hribi, se nahaja  v ureditvenem območju za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja, v naselju  Cerej. Navedena nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 320/18, k.o. Plavje, se nahaja  v ureditvenem območju za poselitev, v območju centralnih dejavnosti,  v naselju Spodnje Škofije. Navedena nepremičnina predstavljata zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnini s parc. št. 3250/15 in 3250/16 k.o. Bertoki, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Prade. Nepremičnina s parc. št. 839/28 k.o. Bertoki, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Bertoki. Navedene nepremičnine predstavljajo zaokrožitev obstoječih gradbenih parcel, ki se nahajajo v neposredni bližini in so v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnina s parc. št. 839/28 k.o. Bertoki, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Bertoki. Navedena nepremičnina predstavljata zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnini s parc. štev. 540/78 in 540/79 k.o. Semedela se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Koper. Navedeni nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječih gradbenih parcel, ki se nahajata v neposredni bližini in sta v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnina s parc. št. 1369/2 k.o. Sv. Anton,  se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Sv. Anton.
Nepremičnine s parc. št. 737/77, 731, 702/8, 702/2 in 702/22, k.o. Škofije, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja,  v naselju Sp. Škofije.
Nepremičnini s parc. št. 1239/29 in 915 k.o. Škofije, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahajata v neposredni bližini in sta v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnini s parc. št. 1034/2 in 1034/3 k.o. Hribi, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, na območju za stanovanja, v naselju Hrvatini.
Nepremičnina s parc. št. 5277/2 k.o. Bertoki se nahaja na območju za poselitev in manjši del parcele se nahaja na I. območju kmetijskih zemljišč v naselju Bonini. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini 6/8-in.
Nepremičnina s parc. št. 2148 k.o. Sv. Anton, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Lopar.
Nepremičnini s parc. št. 546/2 in 545/3, k.o. Truške se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja,  v naselju Lopar. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na navedenih nepremičninah v višini 5/8-in.
Nepremičnina s parc. št. 772/5 k.o. Plavje, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Plavje. Nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnini s parc. št. 613/6 in 613/7, k.o. Boršt se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Labor. Nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječih gradbenih parcel, ki se nahajata v neposredni bližini in sta v lasti fizičnih oseb.
Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009).
Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje, v lasti Mestne občine Koper, katero slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/2007).
V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.
Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
6. Plačilo celotne kupnine
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od sklenitve pogodbe oz. v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila dne 5.11.2009 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
• Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
• Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
• Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
• Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.
9. Varščina:
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-814-2009. Rok za plačilo varščine je vključno sreda 4.11.2009. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna.
Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo:
Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.
12. Drugi pogoji:
Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
13. Zakonska podlaga:
Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007).