05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 12. 8. 2010
Datum objave:

Mestna občina Koper izdaja na podlagi 20. oz. 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007), sklepa št. 478-322/2010 z dne 15.7.2010

objavlja naslednjo

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1.Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Nepremičnina s parc. št. 2740 k.o. Krkavče, stavbišče v izmeri 73 m2 in travnik v izmeri 316 m2, za izklicno ceno  19.433,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 2. Nepremičnina s parc. štev. 7.S k.o. Topolovec, porušen objekt v izmeri 76 m2, za izklicno ceno 6.967,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 3. Nepremičnina s parc. štev. 1056 k.o. Šmarje, stavbišče v izmeri 39 m2 in dvorišče v izmeri 122 m2, za izklicno ceno 11.141,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 4. Nepremičnina s parc. štev. 2807 k.o. Sveti Anton, dvorišče v izmeri 125 m2, parc. štev.  3706 k.o. Sveti Anton, stavbišče v izmeri 133 m2, parc. štev.  3707 k.o. Sveti Anton, stavbišče v izmeri 54 m2 in parc. štev. 196/1.S k.o. Sveti Anton, stavbišče v izmeri 45 m2, vse do deleža 2/3-ine, za izklicno ceno  24.614,00 €, brez 20% DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin;
 5. Nepremičnina s parc. št. 545/5 k.o. Šmarje, v izmeri 573 m2, za izklicno ceno 53.975,00 €, brez 20% DDV;
 6. Nepremičnina s parc. št. 362/1 k.o. Šmarje, v izmeri 748 m2, za izklicno ceno 93.924,00 €, brez 20% DDV;
 7. Nepremičnini s parc. št. 404/13 in 404/17 k.o. Škofije, v skupni izmeri 926 m2, za izklicno ceno 113.392,00 €, brez 20% DDV;
 8. Nepremičnina s parc. št. 1362/4 k.o. Škofije, v izmeri 829 m2, za izklicno ceno 87.285,00 €, brez 20% DDV;
 9. Nepremičnina s parc. št. 1158/7 k.o. Jernej, v izmeri 1167 m2, za izklicno ceno 138.906,00 €, brez 20% DDV;
 10. Nepremičnina s parc. št. 214/10 k.o. Hribi, v izmeri 526 m2, za izklicno ceno 52.295,00 €, brez 20% DDV;
 11. Nepremičnina s parc. št. 1121/7 k.o. Škofije, v izmeri 330 m2, za izklicno ceno 28.288,00 €, brez 20% DDV;
 12. Nepremičnina s parc. št. 2583/5 k.o. Sv. Anton, v izmeri 319 m2, za izklicno ceno 25.050,00 €, brez 20% DDV;
 13. Nepremičnina s parc. št. 2583/6 k.o. Sv. Anton, v izmeri 325 m2, za izklicno ceno 25.521,00 €, brez 20% DDV;
 14. Nepremičnina s parc. št. 2544/4 k.o. Semedela, v izmeri 843 m2, do deleža 81/100-in,  za izklicno ceno 72.857,00 €, brez 20% DDV;
 15. Nepremičnina s parc. št. 810/4 k.o. Škofije, v izmeri 717 m2, za izklicno ceno 32.071,00 €, brez 20% DDV;
 16. Nepremičnina s parc. št. 1076/2 k.o. Oltra, v skupni izmeri 3.173 m2, za izklicno ceno 492.100,00 €, brez 20% DDV;
 17. Poslovni prostor v Kopru, Carpacciov trg 6/7,  s parcelno št. 835 k.o. Koper, v izmeri 448,33 m2, za izklicno ceno 571.635,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 18. Poslovni prostor v Kopru, Dapontejeva reber 3, s parcelno št. 1188 k.o. Koper, v izmeri 23,50 m2, za izklicno ceno 46.825,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin ;
 19. Poslovni prostor v Kopru, Gramscijev trg št. 1 (Gasilska 17), s parcelno št. 444 k.o. Koper, v izmeri 231,72 m2, za izklicno ceno 299.082,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 20. Poslovni prostor v Kopru, Kettejeva 14, s parcelno št. 809/3 k.o. Koper, v izmeri 134,36 m2, za izklicno ceno 90.500,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 21. Poslovni objekt Libertas, v Kopru ob severni obvoznici, s parcelno št. 122/1 k.o. Koper, v izmeri 1385,40 m2, za izklicno ceno 1.060.943,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 22. Poslovni objekt Palača Panajotopolus, Pobeška cesta 26A, s parcelno št. 774/2 k.o. Bertoki, v izmeri 551,99 m2, za izklicno ceno 277.324,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 23. Poslovni objekt, Sočerga 5, s parcelno št. 4960/3 k.o. Sočerga, v izmeri 361,10 m2, za izklicno ceno 162.139,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 24. Pomožni prostor v Kopru, Trubarjeva 2, s parcelno št. 150/1 k.o. Koper, v izmeri 29,36 m2, za izklicno ceno 34.813,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 25. Poslovni prostor v Kopru, Vlačičeva 1, s parcelno št. 1002 k.o. Koper, v izmeri 19,77 m2, za izklicno ceno 37.260,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Pogoji prodaje:

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

6. Plačilo celotne kupnine

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 12.8.2010 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.30 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-322-2010. Varščino je potrebno vplačati do dne 11.8.2010. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

11. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007).

14. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine

Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.

                                                                                                       Ž U P A N

             Boris  Popovič