Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 8. 11. 2018
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 49. in 50.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018) ter 13. in 14. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

1. Nepremičnina, poslovni prostor, ki je bil namenjen skladišču, na naslovu Kolarska ulica 3, stoječ na parc. št. 1261/5, k.o. Koper, označen z ID znakom 2605 1554 1, v izmeri 54,07 m2, za izklicno ceno 42.418,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;

2. Nepremičnina, poslovni prostor, ki je bil namenjen skladišču, na naslovu Ulica Agrarne reforme 11, stoječ na parc. št. 670/2, k.o. Koper, označen z ID znakom 2605 839 2, v izmeri 30,30 m2, za izklicno ceno 32.326,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;

3. Nepremičnine, poslovni prostori v poslovnem objektu Solis, Olimpijski center Koper, ki stoji na parcelah št. 1397/24, 1397/26, 1430/26, 1430/34, 1430/30, 1430/24, vse k.o. Koper, in sicer:

–          Poslovni prostor v izmeri 359,6 m2; posamezni dela stavbe z ID znakom 2605 2120 13;

–          Poslovni prostor v izmeri 101 m2; posamezni del stavbe z ID znakom 2605 2120 14;

–          Poslovni prostor v izmeri 79 m2, posamezni del  stavbe z ID znakom 2605 2120 15;

–          Poslovni prostor v izmeri 118,5 m2, posamezni del  stavbe z ID znakom 2605 2120 16;

–          Poslovni prostor v izmeri 118 m2, posamezni del stavbe z ID znakom 2605 2120 17;

–          Poslovni prostor v izmeri 134,9 m2, posamezni del stavbe z ID znakom 2605 2120 18;

–          Poslovni prostor v izmeri 347,5 m2, posamezni del stavbe iz ID znakom 2605 2120 19,

–          Poslovni prostor v izmeri 236,50 m2, posamezni del stavbe z ID znakom 2605 2120 92;

–          Poslovni prostor v izmeri 970,3 m2, posamezni del stavbe z ID znakom 2605 2120 133,;

–          Poslovni prostor v izmeri 171,70 m2, posamezni del stavbe z ID znakom 2605 2120 134;

–          Nezgrajeni deli stavbe v izmeri 1.365,00 m2,

vse v skupni izmeri 4.002  m2, in pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah za skupno vrednost 1.858.000,00 €, brez 22% DDV;

4. Nepremičnina z ID znakom 2606 110 9, v izmeri 57,4 m2, na naslovu Stritarjeva ulica 3, stoječa na parc. št. 380/9, k.o. Semedela, za izklicno ceno 75.053,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;

5. Nepremičnina, gospodarsko poslopje  s parc. štev. 3285 k.o. Marezige, v izmeri 45 m2, za izklicno ceno 33.725,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;

6. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse k.o. Bertoki, v skupni izmeri 98.375 m2, za izklicno ceno 1.427.250,00 €,  brez  22% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;

7. Nepremičnina s parc. št. 1464/34, k.o. Koper, v izmeri 1.511 m2, za izklicno ceno 152.000,00 €,  brez  22% DDV;

8. Nepremičnina s parc. št.  1111/41, k.o. Hribi, v  izmeri 619 m2, za izklicno ceno 30.464,00 €,  brez  22% DDV;

9. Nepremičnina s parc. št.  957/1, k.o. Pomjan, v izmeri 860 m2, za izklicno ceno 40.845,00 €,  brez 22% DDV;

10. Nepremičnini s parc. št. 1359/1 in 1359/4, k.o. Rožar, v skupni izmeri 239 m2, do deleža 3/5, za izklicno ceno 4.302,00 €, brez 22% DDV;

11. Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5, k.o. Semedela, v skupni izmeri 1302 m2, za izklicno ceno 86.831,00 €, brez 22% DDV;

12. Nepremičnina s parc. št.  100/78, k.o. Semedela, v izmeri 395 m2, za izklicno ceno 55.375,00 €,  brez  22% DDV;

13. Nepremičnina s parc. št.  2608/6, k.o. Semedela, v  izmeri 471 m2, za izklicno ceno 28.073,00 €,  brez  22% DDV;

14. Nepremičnina s parc. št.  2577/1, k.o. Sv. Anton, v  izmeri 662 m2, za izklicno ceno 27.219,00 €,  brez  22% DDV;

15. Nepremičnini s parc. št.  1081/9 in 1089/9, k.o. Škofije, v skupni izmeri 910 m2, za izklicno ceno 78.260,00 €,  brez 22% DDV.

 

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo:

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Opis nepremičnin

Nepremičnina pod zap. št. 1 je poslovni prostor – skladišče, na naslovu Kolarska ulica 3, stoječ na parc. št. 1261/5, k.o. Koper, označen z ID znakom 2605 1554 1, nahaja se v starem mestnem jedru, v pritličju  stanovanjske stavbe, s samostojnim vhodom. Dejanska izmera poslovnega prostora znaša 54,07 m2 in se razlikujo od izmere, ki izhaja iz katastra stavb. Prostor je potreben prenove.

Nepremičnina pod zap. št. 2 je poslovni prostor – skladišče, na naslovu Ulica Agrarne reforme 11, stoječ na parc. št. 670/2, k.o. Koper, označen z ID znakom 2605 839 2, nahaja se v starem mestnem jedru, v pritličju stanovanjske stavbe, s samostojnim vhodom. Dejanska izmera poslovnega prostora znaša 30,30 m2 in se razlikuje od izmere, ki izhaja iz katastra stavb.

Nepremičnine pod zap. št. 3 se nahajajo v poslovnem objektu Solis, Olimpijski center Koper, stoječem na nepremičninah s parc. št. 1397/24, 1397/26, 1430/26, 1430/34, 1430/30, 1430/24, vse k.o. Koper. Poslovni objekt se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v območju za upravne, poslovne, kulturne, ipd dejavnosti. Poslovni objekt je zgrajen do druge gradbene faze, skladno z veljavnim gradbenim dovoljenjem. V teku je postopek vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo.

Nepremičnine z ID znakom 2605 2120 13, 2605 2120 14, 2605 2120 15, 2605 2120 16, 2605 2120 17, 2605 2120 18, 2605 2120 19, so delno zgrajeni poslovni prostori v pritličju tretjega dela poslovnega objekta Solis, Olimpijski center Koper. Nepremičnine z ID znakom 2605 2120 92, 2605 2120 133, 2605 2120 134 in nezgrajeni deli stavbe v izmeri 1.365,00 m2,  so delno zgrajeni deli stavbe ter še nezgrajeni deli stavbe v poslovni stavbi »Stolpič 1«, v drugem delu poslovnega  objekta Solis, Olimpijski center Koper.

Predmet prodaje je razviden iz grafične priloge.

Nepremičnina pod zap. št. 4, z ID znakom 2606 110 9,  na naslovu Stritarjeva ulica 3, stoječa na parc. št. 380/9, k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja. Nepremičnina se nahaja v pritličju trietažnega objekta (P+1+delno M) v spodnji Semedeli. Prostori so zelo visoki, saj merijo 3,44 m, zračni, vendar potrebni temeljite prenove. Predmetna nepremičnina ima pirdobljeno uporabno dovoljenje za izvajanje storitvene dejavnosti.

Nepremičnina, gospodarsko poslopje s parc. štev. 3285 k.o. Marezige, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Babiči. Prodaja se gospodarsko poslopje, ki je v uporabi.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse  k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina. V zemljiški knjigi je pri nepremičninah s parc. št. 5728/2 in 5730, k.o. Bertoki vpisana neprava stvarna služnost za izgradnjo, vzdrževanje in uporabo vodovodnega priključka v širini 1m, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 5735, k.o. Bertoki.

Nepremičnina s parc. št.  1464/34, k.o. Koper, ki je nastala po parcelaciji nepremičnine s parc. št. 1464/23, k.o. Koper,  se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, z oznako KC-55.

Nepremičnina s parc. št.  1111/41, k.o. Hribi, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. V zemljiški knjigi je

pri nepremičnini s parc. št. 1111/41, k.o. Hribi vpisana neprava stvarna služnost vodovodnega priključka v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 1155/2 k.o. Hribi, ter neprava stvarna služnost, v korist Elektro primorska d.d., ki pa v naravi ne obstajata.

Nepremičnina s parc. št. 957/1, k.o. Pomjan se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v  območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan. Po južnem delu nepremičnine poteka nadzemni vod elektroenergetskega omrežja, ki ni vpisan v zemljiški knjigi.

Nepremičnini s parc. št. 1359/1 in 1359/4, obe k.o. Rožar, se nahajata v ureditvenem območju za v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Cepki. Prodaja se samo zemljišče brez objektov.

Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5 k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Grinjan. V zemljiški knjigi je pri nepremičnini s parc. št. 2844/4, k.o. Semedela vpisana neprava stvarna služnost dostopa v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2837/12, k.o. Semedela.

Nepremičnina s parc. št. 100/78, k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za stanovanja, v naselju Koper – Žusterna (Ulica Dolga reber). V zemljiški knjigi je na nepremičnini vpisana služnostna pravica in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi ter izgradnje, vzdrževanja in uporabo vodovodnega priključka in priključka na električno omrežje v korist, v doložini 14 m in širini 3m, ob severni meji parcele, v korist vsakokratnih lastnikov delov stavbe z ID znaki 2606-3548-1, 2606-3548-2, 2606-3548-3 in 2606-3548-4. Za izbris služnosti vpisane pod ID 13043347 in 13043348 sta v zemljiški knjigi vloženi plombi pod DN. št. 196956/2018 in 197007/2018.

Nepremičnina s parc. št. 2608/6, k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Bošamarin. Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti je vknjižena služnostna pravica – služnost za izgradnjo, vzdrževanje in uporabo kanalizacijskega priključka za vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2611 in 2607/8 k.o. 2606 Semedela, ki pa v naravi ne obstaja. Nepremičnina nima urejenega dostopa.

Nepremičnina s parc. št. 2577/1, k.o. Sv. Anton, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Sv. Anton. Po ugotovitvah Zavoda RS za varstvo narave je na sredinskem vzhodnem delu nepremičnine locirano vodno zajetje – puč, v katerem se nahaja več rastlinskih in živalskih vrst. Na nepremičnini sta tudi dva hrasta izjemnih dimnezij, ki bi ju bilo potrebno ohraniti.

Nepremičnine s parc. št. 1081/9 in 1089/9, obe k.o. Škofije se nahajata v ureditvenem  območju za poselitev, na  območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnini s parc. št. 1081/9 in 1089/9, k.o. Škofije se nahajata na območju, kjer je vspostavljena vsa javna infrastruktura razen kanalizacije. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo je možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Nepremičnine s parc. št. 1261/5, 670/2, 1397/24, 1397/26, 1430/26, 1430/34, 1430/30, 1430/24, 1464/34, vse k.o. Koper se nahajajo  na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga, 18/2014- spremembe in dopolnitve, 76/2015- obvezna razlaga). Nepremičnina s parc. št. 1464/34, k.o. Koper se nahaja  na območju, za katerega je v pripravi Občinski podrobni prostorski načrt »Verski kulturni center« in Občinski podrobni prostorski načrt za območje med Ljubljansko in Kolodvorsko cesto.

Nepremičnina s parc. št. 380/9, k.o. Semedela, se nahaja na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Semedela, Za Gradom in del Žusterne (Uradne objave, št. 37/1999, Uradni list RS, št. 41/2015- spremembe in dopolnitve, 49/2015- spremembe in dopolnitve).

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse k.o. Bertoki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87).

Nepremičnine s parc. št. 1111/41, k.o. Hribi,  parc. št. 3285, k.o. Marezige, parc. št. 957/1, k.o. Pomjan, parc. št. 1359/1 in 1359/4, obe k.o. Rožar, parc. št. 2844/4, 2844/5 in 2608/6, k.o. Semedela, parc. št.  2577/1, k.o. Sv. Anton, parc. št. 1081/9 in 1089/9, obe k.o. Škofije, se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009, 65/2010, 29/2012, 50/2012, 47/2016-skrajšano PUP Koper).

Nepremičnina s parc. št. 100/78, k.o. Semedela, se nahaja na območju, ki se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna (Uradne objave, št. 29/2001, Uradni list RS, št. 77/2012- obvezna razlaga, 41/2015, 49/2015- spremembe in dopolnitve).

Nepremičnine  pod zap. št. od 6 do zap. št. 14 je potrebno komunalno opremiti.

Za nepremičnino pod zap. št. 14 je sklenjena enoletna zakupna pogodba, katera bo v primeru prodaje zakupniku odpovedana.

 

6. Pogoji prodaje:

Kupec nepremičnin pod zap. št. 3 se zase in svoje pravne naslednike zavezuje, da bo, v kolikor bo prišlo do spremembe projekta izgradnje objekta Solis, Olimpijski center Koper, v okviru idejnega projekta št. 41 AB/18, oktober 2018, ki ga je izdelala družba AA kultura d.o.o. in, ki bi zahtevale spremembo že izdanih gradbenih dovoljenj, podal kot etažni lastnik objekta Solis, Olimpijski center Koper, ustrezna soglasja v upravnem postopku izdaje oziroma spremembe gradbenih dovoljenj.

Kupec nepremičnin pod zap. št. 3 se zavezuje, da bo ustrezna soglasja podal najkasneje v roku 30 dni od prejete pisne zahteve. V kolikor zahtevanega soglasja ne bo podal se šteje pogodba po poteku roka za izdajo soglasja razvezana. V kolikor pride do razveze pogodbe je prodajalec dolžan kupcu vrniti izkljužno le prejeto kupnino, brez kakršnih koli drugih stroškov in nadomestil (obresti, stroški  vlaganja, škoda, itd.).

V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima  nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 5. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Za povezano osebo se štejejo:

  • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
  • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
  • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
  • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

 

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi zakonsko zahtevanega soglasja.

Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po šestem odstavku te točke.

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, mu upravljavec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

 

7. Plačilo celotne kupnine:

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

8. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 8.11.2018 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 9 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

 

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS  lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

  • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
  • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
  • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko na vpogled, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
  • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec;

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

 

10. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4784322018…… (dodati zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 5.11.2018. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe oz. ne draži nepremičnine ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača kupnine po sklenitvi pogodbe, organizator javne dražbe lahko obdrži varščino.

 

11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

12. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

 

13. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

14. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 49. in 50.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

 

15. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, in sicer na tel. št. 05/6646-289, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00), kontaktna oseba je Sandra Ivančič Katavič.

 

                                                                                                         Ž U P A N

                                                                                                       Boris  Popovič