Preglej vse objave

JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 9. 8. 2018
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 49. in 50.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018) ter 13. in 14. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

 

1.       Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2.       Opis predmeta prodaje:

 1. Nepremičnina, poslovni prostor, ki je bil namenjen skladišču, na naslovu Kolarska ulica 3, stoječ na parc. št. 1261/5, k.o. Koper, označen z ID znakom 2605-1554-1, v izmeri 54,07 m2, za izklicno ceno 49.903,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
 2. Nepremičnina, poslovni prostor, ki je bil namenjen skladišču, na naslovu Ulica Agrarne reforme 11, stoječ na parc. št. 670/2, k.o. Koper, označen z ID znakom 2605-839-2, v izmeri 30,30 m2, za izklicno ceno 38.030,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin.
 3. Nepremičnina, stanovanjska stavba na naslovu Koper, Puntarska ulica 10, s parc. štev. 1225 k.o. Koper, v izmeri 77 m2, za izklicno ceno 90.951,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 4. Nepremičnina, gospodarsko poslopje  s parc. štev. 3285 k.o. Marezige, v izmeri 45 m2, za izklicno ceno 33.725,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 5. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse k.o. Bertoki, v skupni izmeri 98.375 m2, za izklicno ceno 1.427.250,00 €,  brez  22% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
 6. Nepremičnine s parc. št. 3227/2, 3227/10, 3227/17 in 3227/22, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 1707 m2, do celote  ter solastniški delež parc. št. 3217/9, k.o. Bertoki, v izmeri 314 m2, do deleža 1/5-ine, za izklicno ceno  145.249,00 €,  brez  22% DDV;
 7. Nepremičnina s parc. št. 3068/8, k.o. Dekani, v izmeri 1.503 m2, za izklicno ceno 64.629,00 €,  brez  22% DDV;
 8. Nepremičnina s parc. št. 3068/9, k.o. Dekani, v izmeri 1.994 m2, za izklicno ceno 75.772,00 €,  brez  22% DDV;
 9. Nepremičnina s parc. št. 2834/3, k.o. Dekani, v izmeri 1.534 m2, za izklicno ceno 58.292,00 €,  brez  22% DDV;
 10. Nepremičnina s parc. št. 2834/16, k.o. Dekani, v izmeri 1.500 m2, za izklicno ceno 57.000,00 €, brez  22% DDV;
 11. Nepremičnina s parc. št.  602/5, k.o. Hribi, v izmeri 874 m2, za izklicno ceno  61.875,00 €,  brez  22% DDV;
 12. Nepremičnina s parc. št.  1111/41, k.o. Hribi, v  izmeri 619 m2, za izklicno ceno 35.840,00 €,  brez  22% DDV;
 13. Nepremičnini s parc. št.  parc. št. 352/37 in 352/47, k.o. Plavje, v skupni izmeri 708 m2, za izklicno ceno 43.232,00 €,  brez 22% DDV;
 14. Nepremičnine s parc. št.  353/27, 352/49, 352/38 in 353/22, k.o. Plavje, v izmeri 850 m2, za izklicno ceno 40.607,00 €,  brez 22% DDV;
 15. Nepremičnina s parc. št.  parc. 379/1, k.o. Plavje, v izmeri 483 m2, za izklicno ceno 22.745,00 €,  brez 22% DDV;
 16. Nepremičnina s parc. št.  946/7, k.o. Pomjan, v izmeri 650 m2, za izklicno ceno 23.184,00 €,  brez 22% DDV;
 17. Nepremičnina s parc. št.  957/1, k.o. Pomjan, v izmeri 860 m2, za izklicno ceno 39.401,00 €,  brez 22% DDV;
 18. Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5, k.o. Semedela, v skupni izmeri 1302 m2, za izklicno ceno 102.154,00 €, brez 22% DDV;
 19. Nepremičnina s parc. št.  2687/9, k.o. Semedela, v izmeri 850 m2, za izklicno ceno 46.278,00 €,  brez  22% DDV;
 20. Nepremičnina s parc. št.  3015/6, k.o. Semedela, v izmeri 350 m2, za izklicno ceno 23.333,00 €,  brez  22% DDV;
 21. Nepremičnina s parc. št.  508/1, k.o. Semedela, v izmeri 267 m2, za izklicno ceno 22.804,00 €, brez 22% DDV;
 22. Nepremičnini s parc. št.  1081/9 in 1089/9, k.o. Škofije, v skupni izmeri 910 m2, za izklicno ceno 78.260,00 €,  brez 22% DDV.

 

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

 

4. Izhodiščno nadomestilo:

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

5. Opis nepremičnin

Nepremičnina pod zap. št. 1 je poslovni prostor – skladišče, na naslovu Kolarska ulica 3, stoječ na parc. št. 1261/5, k.o. Koper, označen z ID znakom 2605-1554-1, nahaja se v starem mestnem jedru, v pritličju  stanovanjske stavbe, s samostojnim vhodom. Dejanska izmera poslovnega prostora znaša 54,07 m2 in se razlikujo od izmere, ki izhaja iz katastra stavb. V prostoru sta dve okni. Prostor je potreben prenove.

Nepremičnina pod zap. št. 2 je poslovni prostor – skladišče, na naslovu Ulica Agrarne reforme 11, stoječ na parc. št. 670/2, k.o. Koper, označen z ID znakom 2605-839-2, nahaja se v starem mestnem jedru, v pritličju stanovanjske stavbe, s samostojnim vhodom. Dejanska izmera poslovnega prostora znaša 30,30 m2 in se razlikuje od izmere, ki izhaja iz katastra stavb.

Nepremičnina, dotrajana stanovanjska stavba na naslovu Koper, Puntarska ulica 10, s parc. štev. 1225 k.o. Koper, se nahaja v mestnem jedru in je potrebna prenove.

Nepremičnina, gospodarsko poslopje s parc. štev. 3285 k.o. Marezige, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Babiči. Prodaja se gospodarsko poslopje, ki je v uporabi.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse  k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina. V zemljiški knjigi je pri nepremičninah s parc. št. 5728/2 in 5730, k.o. Bertoki vpisana neprava stvarna služnost, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 5735, k.o. Bertoki.

Nepremičnine s parc. št. 3227/2, 3227/10, 3227/17, 3227/22 in 3217/9, k.o. Bertoki se nahajajo v  ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Prade. V zemljiški knjigi je plomba za vpis lastninske pravice v korist Mestne občine Koper na solastniškem deležu na nepremičnini s parc. št. 3217/9, k.o. Bertoki, do deleža 1/5-ine. V zemljiški knjigi je pri nepremičnini s  parc. št. 3217/9 k.o. Bertoki vpisana neprava stvarna služnost, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc. št. 3216/1, 3216/4, 3216/2, 3216/1, 3216/5, 3217/12, 3217/11,  3217/13, 3227/22, 3227/17, 3227/2, 3227/10, k.o. Bertoki. Kupec nepremičnin bo pri podpisu pogodbe dovolil vpis služnosti vzdrževanja in uporabe fekalne kanalizacije, ki poteka po vzhodnem delu nepremičnin s parc. št. 3227/, 3227/10 in 3227/22, k.o. Bertoki.

Nepremičnine s parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3 in 2834/16, vse k.o. Dekani, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dekani. V zemljiški knjigi je pri nepremičninah s parc. št. 3068/8 in 3068/9, k.o. Dekani vpisana neprava stvarna služnost v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2833/1, k.o. Dekani.

Nepremičnini s parc. št.  1111/41 in 602/5, k.o. Hribi, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. V zemljiški knjigi je pri nepremičnini s parc. št. 1111/41, k.o. Hribi vpisana neprava stvarna služnost, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 155/2 k.o. Hribi ter neprava stvarna služnost, v korist Elektro primorska d.d., pri nepremičnini s parc. št. 602/5, k.o. Hribi pa neprava stvarna služnost, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 610/9, 610/10 in 610/8, k.o. Hribi ter neprava stvarna služnost v korist Elektro primorska d.d.. Kupec nepremičnine s parc. št. 602/5, k.o. Hribi bo pri podpisu pogodbe dovolil vpis služnosti vzdrževanja in uporabe fekalne kanalizacije, ki poteka po osrednjem-južnem delu predmetne nepremičnine.

Nepremičnine s parc. št.  352/37, 352/47, 353/27, 352/49, 352/38 in 353/22, vse k.o. Plavje se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju z oznako KC-27 – območje za centralne dejavnosti, na območju naselja Spodnje Škofije, v neposrednji bližini Parencane. V zemljiški knjigi je pri nepremičninah s parc. št. 352/22, 352/37, 352/38, 353/27, k.o. Plavje  vpisana neprava stvarna služnost  korist Elektro primorska d.d..

Nepremičnina s parc. št.  379/1, k.o. Plavje, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije.

Nepremičnini s parc. št. 946/7 in 957/1, obe k.o. Pomjan se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v  območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan. Po južnem delu nepremičnine poteka nadzemni vod elektroenergetskega omrežja, ki ni vpisan v zemljiški knjigi.

Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5 k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Grinjan. V zemljiški knjigi je pri nepremičnini s parc. št. 2844/4, k.o. Semedela vpisana neprava stvarna služnost dostopa v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2837/12, k.o. Semedela.

Nepremičnina s parc. št. 2687/9 k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Bošamarin.

Nepremičnina s parc. št. 3015/6 k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Stara Šalara. Nepremičnina nima urejenega dostopa.

Nepremičnina s parc. št.  508/1, k.o. Semedela se nahaja  v ureditvenem območju za poselitev,  območju za stanovanja, v spodnji Semedeli. Nepremičnino predstavlja širše funkcionalno zemljišče k vogalni vrstni hiši, del je pozidan. Preko nepremičnine poteka kanalizacijski vod.

Nepremičnini s parc. št. 1081/9 in 1089/9, obe k.o. Škofije se nahajata v ureditvenem  območju za poselitev, na  območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnini s parc. št. 1081/9 in 1089/9, k.o. Škofije se nahajata na območju, kjer je vspostavljena vsa javna infrastruktura razen kanalizacije. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo je možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Nepremičnine s parc. št. 1261/5, 670/2 in 1225, k.o. Koper se nahajajo  na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga, 18/2014- spremembe in dopolnitve, 76/2015- obvezna razlaga).

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse k.o. Bertoki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87).

Nepremičnine s parc. št. 3227/2, 3227/10, 3227/17, 3227/22 in 3217/9, k.o. Bertoki, parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3 in 2834/16, vse k.o. Dekani,  parc. št.  1111/41 in 602/5, k.o. Hribi,  parc. št. 3285 k.o. Marezige, parc. št.  946/7 in 957/1, obe k.o. Pomjan, parc. št. 352/37, 352/47, 353/27, 352/49, 352/38, 353/22, 379/1, vse k.o. Plavje, parc. št. 2687/9 in 3015/6, 2844/4, 2844/5, vse k.o. Semedela, parc. št. 1081/9 in 1089/9, obe k.o. Škofije, se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009, 65/2010, 29/2012, 50/2012, 47/2016-skrajšano PUP Koper).

Nepremičnina s parc. št.  508/1, k.o. Semedela,  se nahaja na območju, ki se ureja z določili Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Semedela, Za Gradom in del Žusterne (Uradne objave, št. 37/1999, Uradni list RS, št. 41/2015- spremembe in dopolnitve, 49/2015- spremembe in dopolnitve).

Nepremičnine  pod zap. št. od 5. do zap. št. 21 je potrebno komunalno opremiti.

 

6. Pogoji prodaje:

V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima  nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 5. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z

gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Za povezano osebo se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

 

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi zakonsko zahtevanega soglasja.

Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po šestem odstavku te točke.

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, mu upravljavec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

 

7. Plačilo celotne kupnine:

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

8. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 9.8.2018 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 9 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

 

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS  lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec;

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

 

10. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4782912018…… (dodati zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 6.8.2018. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe oz. ne draži nepremičnine ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača kupnine po sklenitvi pogodbe, organizator javne dražbe lahko obdrži varščino.

 

11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

12. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

 

13. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

14. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 49. in 50.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

 

15. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, in sicer na tel. št. 05/6646-289, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00), kontaktna oseba je Sandra Ivančič Katavič.

 

                                                                                                          Ž U P A N

                                                                                                      Boris  Popovič