Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 14. 12. 2017
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I in 14/2015-ZUUJFO,76/2015) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Nepremičnina, poslovni prostor v Kopru, na naslovu Volaričeva ulica 1, stoječ na parc. št. 666/2, k.o. Koper, v pritličju poslovno stanovanjskega objekta, označen z ID znakom 2605-837-2, v izmeri 57,7 m2, za izklicno ceno 38.611,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnine;
 2. Nepremičnina, poslovna stavba upravne dejavnosti, na naslovu Ulica 15. maja 16, stoječa na parc. št. 1490/9, 1490/10, 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, v skupni izmeri 4.105 m2, za izklicno ceno 762.000,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin oz. brez 22% DDV;
 3. Solastniški delež do  ¾-in na stanovanjski stavbi  na naslovu Kampel 3 in dvorišču, s parc. štev. 2714 k.o. Semedela, v   skupni izmeri  326 m2, za izklicno ceno 22.396,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter solastniški delež do 3/4-ne na nepremičnini s parc. štev. 2715 k.o. Semedela, v izmeri 4663 m2, za izklicno ceno 94.431,00 €, brez 22% DDV. Skupna izklicna cena znaša 116.827,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV;
 4. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki, v skupni izmeri 98.375 m2, za izklicno ceno 1.102.265,00 €,  brez  22% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
 5. Solastniški delež do 1/6-ine na stanovanjski stavbi z garažo  na naslovu Dekani 11 in dvorišču, s parc. štev. 105/1 k.o. Dekani, v  skupni izmeri 595 m2, za izklicno ceno 18.381,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter solastniški delež do 1/6-ine na nepremičninah s parc. štev. 105/2 in 106, k.o. Dekani, v skupni izmeri 1394 m2, za izklicno ceno 10.538,00 € brez 22% DDV. Skupna izklicna cena znaša 28.919,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV;
 6. Nepremičnina s parc. št. 3068/8, k.o. Dekani, v izmeri 1.503 m2, za izklicno ceno 48.769,00 €,  brez  22% DDV;
 7. Nepremičnina s parc. št. 3068/9, k.o. Dekani, v izmeri 1.994 m2, za izklicno ceno 60.690,00 €,  brez  22% DDV;
 8. Nepremičnina s parc. št. 2834/3, k.o. Dekani, v izmeri 1.534 m2, za izklicno ceno 49.853,00 €,  brez  22% DDV;
 9. Nepremičnina s parc. št. 2834/4, k.o. Dekani, v izmeri 1.100 m2, za izklicno ceno  40.460,00 €,  brez  22% DDV;
 10. Nepremičnina s parc. št. 2834/12, k.o. Dekani, v izmeri 722 m2, za izklicno ceno 23.482,00 €,  brez  22% DDV;
 11. Nepremičnina s parc. št. 2834/16, k.o. Dekani, v izmeri 1.500 m2, za izklicno ceno     48.697,00 €, brez  22% DDV;
 12. Nepremičnine s parc. št. 1067/10, 1067/11 in 1061, k.o. Dekani, v skupni izmeri 765 m2, za izklicno ceno 56.022,00 €,  brez  22% DDV;
 13. Nepremičnina s parc. št. 1114, k.o. Gažon, v izmeri       410 m2, za izklicno ceno 12.933,00 €,  brez  22% DDV;
 14. Nepremičnina s parc. št.  1111/28, k.o. Hribi, v  izmeri 646 m2, za izklicno ceno 31.009,00 €,  brez  22% DDV;
 15. Nepremičnina s parc. št.  214/10, k.o. Hribi, v izmeri 526 m2, za izklicno ceno 26.770,00 €,  brez  22% DDV;
 16. Nepremičnina s parc. št.  857/7, k.o. Hribi, v  izmeri 859 m2, za izklicno ceno 60.525,00 €,  brez  22% DDV;
 17. Nepremičnina s parc. št.  857/18, k.o. Hribi, v izmeri 941 m2, za izklicno ceno 64.793,00 €,  brez  22% DDV;
 18. Nepremičnina s parc. št.  602/5, k.o. Hribi, v izmeri 874 m2, za izklicno ceno  67.998,00 €,  brez  22% DDV;
 19. Nepremičnina s parc. št.  602/16, k.o. Hribi, v izmeri 905 m2, za izklicno ceno  59.325,00 €,  brez  22% DDV;
 20. Nepremičnina s parc. št.  210/2, k.o. Hribi, v izmeri 495 m2, za izklicno ceno  32.482,00 €,  brez  22% DDV;
 21. Nepremičnina s parc. št.  1161/18, k.o. Jernej, v izmeri 2.992 m2, za izklicno ceno 266.554,00 €,  brez  22% DDV;
 22. Nepremičnini s parc. št. 1025/2 in 1559, k.o. Plavje, v skupni izmeri 409 m2, za izklicno ceno 26.795,00 €, brez 22% DDV;
 23. Nepremičnina s parc. št.  970/7 in 970/9, k.o. Pomjan, v skupni  izmeri 813 m2, za izklicno ceno 31.366,00  €,  brez  22% DDV;
 24. Nepremičnina s parc. št.  970/8 in 970/10, k.o. Pomjan, v skupni  izmeri 912 m2, za izklicno ceno 36.482,00  €,  brez  22% DDV;
 25. Nepremičnini s parc. št.  3163/1 in 3162/1, k.o. Semedela, v skupni  izmeri 1.765 m2, za izklicno ceno 83.919,00 €,  brez  22% DDV;
 26. Nepremičnina s parc. št.  3587/4, k.o. Semedela, v  izmeri 1.498 m2, za izklicno ceno 73.912,00 €,  brez  2%  davka na promet nepremičnin;
 27. Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5, k.o. Semedela, v skupni izmeri 1302 m2, za izklicno ceno 91.457,00 €, brez 22% DDV;
 28. Nepremičnina s parc. št.  3065/4, k.o. Socerb, v skupni izmeri 72 m2, za izklicno ceno 3.240,00 €,  brez 22% DDV;
 29. Nepremičnine s parc. št.  1091/3, 1091/4, 1091/5, k.o. Škofije, v skupni izmeri 1016 m2, za izklicno ceno 82.906,00 €,  brez 22% DDV;
 30. Nepremičnini s parc. št.  1091/6 in 1089/8, k.o. Škofije, v skupni izmeri 954 m2, za izklicno ceno 77.847,00 €,  brez 22% DDV;
 31. Nepremičnini s parc. št.  1081/9 in 1089/9, k.o. Škofije, v skupni izmeri 910 m2, za izklicno ceno 74.256,00 €,  brez 22% DDV;
 32. Nepremičnini s parc. št.  762 in 763/1, k.o. Škofije, v skupni izmeri 6.653 m2, za izklicno ceno 295.069,00 €,  brez 22% DDV;
 33. Nepremičnine z dela parc. št. 1018/4, 1018/5, 1723/51, k.o. Škofije in nepremičnine s parc. št. 1723/52, 1026/2, 1019/3, 1022/3, 1023/2, k.o. Škofije, v skupni izmeri 8.688 m2, za izklicno ceno 516.936,00 €  brez 22% DDV;
 34. Nepremičnina s parc. št.  1367/3, k.o. Škofije, v skupni izmeri 805 m2, za izklicno ceno 64.953,00 €,  brez 22% DDV;
 35. Nepremičnina s parc. št.  1367/5, k.o. Škofije, v skupni izmeri 703 m2, za izklicno ceno 63.271,00 €,  brez 22% DDV.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo:

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

5. Pogoji prodaje:

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

Nepremičnina, poslovni prostor v Kopru, na naslovu Volaričeva ulica 1, stoječ na parc. št. 666/2, k.o. Koper, se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta. Poslovni prostor je potreben temeljite prenove.

Nepremičnina,  poslovna stavba na naslovu Ulica 15. maja 16, stoječa na parc. št. 1490/9, 1490/10, obe k.o. Koper s pripadajočim zemljiščen na parc. št. 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, v naravi predstavlja večjo poslovno stavbo, z lastnim funkcionalnim zemljiščem,  zasnovano in primerno za uporabo kot upravna stavba. Notranjost stavbe je v celoti urejena in primerna za takojšnje obratovanje. Predmetna nepremičnina se nahaja na ugodni lokaciji, v razvijajoči se obrtno poslovni coni in sicer v Spodnji Semedeli. Pri nepremičninah s parc. št. 1490/9, 1490/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper je v zemljiški knjigi vpisana hipoteka, ki je v postopku izbrisa in bodo nepremičnine do sklenitve kupoprodajne pogodbe proste vseh bremen.

Nepremičnina, dotrajana stanovanjska stavba na naslovu  Kampel 3 z dvoriščem, s parc. štev. 2714 k.o. Semedela ter nepremičnina, zemljišče s parc. štev. 2715  k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kampel. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do ¾-ne.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse  k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnina s parc. št. 105/2, k.o. Dekani ter pretežni del parc. št. 105/1, k.o. Dekani, na kateri stoji nepremičnina, starejša stanovanjska stavba z garažo  na naslovu  Dekani 11 z dvoriščem in parc. št. 106, k.o. Dekani se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Dekani. Južni ožji del nepremičnin s parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež nepremičnin s parc. št. 105/1, 105/2 in 106, k.o. Dekani, do deleža 1/6-ine.

Nepremičnine s parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3, 2834/4, 2834/12 in 2834/16, 1067/10, 1067/11 in 1061, vse k.o. Dekani, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dekani.

Nepremičnina s parc. št.  1114, k.o. Gažon, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Srgaši.

Nepremičnine  s parc. št.  1111/28, 857/7, 857/18, 602/5, 602/16, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Dostop do parc. št. 857/18 k.o. Hribi poteka po južnem delu parc. št. 857/7 k.o. Hribi. Pri sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 857/7 k.o. Hribi, bo kupec dovolil ustanovitev služnosti dostopa preko te parcele  do parc. št. 857/18 k.o. Hribi.

Nepremičnini s parc. št. 214/10 in 210/2, obe k.o. Hribi se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Jelarji.

Nepremičnina s parc. št. 1161/18,  k.o. Jernej, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban.

Nepremičnini s parc. št. 1025/2 in 1559 k.o. Plavje, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Plavje- zaselek Badiha.

Nepremičnine  s parc. št.  970/7, 970/9, 970/8, 970/10, vse k.o. Pomjan se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v  območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan.

Nepremičnine s parc. št. 3163/1, 3162/1, 3587/4, k.o. Semedela, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, ob Šmarski cesti.

Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5 k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Grinjan.

Nepremičnina s parc. št. 3065/4 k.o. Socerb, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Socerb.

Nepremičnine s parc. št. 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1091/6, 1089/8, 1081/9, 1089/9, 762, 763/1, vse k.o. Škofije se nahajajo v ureditvenem  območju za poselitev, na  območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Na navedenem območju je vspostavljena vsa javna infrastruktura razen kanalizacije. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo je možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Nepremičnini s parc. št. 1367/3 in 1367/5 k.o. Škofije, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zg. Škofije.

Pretežni del nepremičnin s parc. št. 1018/5, 1019/3 in 1023/2, k.o. Škofije ter nepremičnine s parc. št. 1018/4, 1723/51, 1723/52, 1026/2, 1022/3, k.o. Škofije se nahajajo v območju z oznako KP-5, v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, ožji južni del nepremičnin s parc. št. 1018/5, 1019/3 in 1023/2, k.o. Škofije pa se nahaja v območju z oznako KT-10, v  ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze, na območju Križišča Bivje.

Nepremičnina s parc. št. 666/2, k.o. Koper se nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga, 18/2014- spremembe in dopolnitve, 76/2015- obvezna razlaga).

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87).

Nepremičnine s parc. št. 1490/9, 1490/10, 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3, 2834/4, 2834/12 in 2834/16, 1067/10, 1067/11, 1061, vse k.o. Dekani, parc. št.  1114, k.o. Gažon, parc. št.  1111/28, 214/10, 857/7, 857/18, 602/5, 602/16, 210/2, vse k.o. Hribi, parc. št. 1161/18, k.o. Jernej, parc. št. 1025/2, 1559, k.o. Plavje, parc. št.  970/7,  970/9, 970/8, 970/10, vse k.o. Pomjan, parc. št. 3163/1, 3162/1, 3587/4, 2714, 2715, 2844/4, 2844/5, vse k.o. Semedela, parc. št. 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1091/6, 1089/8, 1081/9, 1089/9, 762, 763/1, 1367/3, 1367/5, vse k.o. Škofije, parc. št. 3065/4, k.o. Socerb, se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009, 65/2010, 29/2012, 50/2012, 47/2016-skrajšano PUP Koper).

Nepremičnina s parc. št. 105/2, k.o. Dekani ter pretežni del parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani se nahaja na območju, ki se ureja z določili PUP Koper, le ožji južni del nepremičnin s parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani, ob državni cesti se ureja z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Škofije (Uradni list RS, št. 84/2016).

Nepremičnine s parc. št. 1018/4, 1018/5, 1723/51, 1723/52, 1026/2, 1019/3, 1022/3, 1023/2, k.o. Škofije se nahajajo na območju, ki se ureja z določili Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Lama – Dekani« (UL RS, št. 58/2017).

V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima  nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Za nepremičnine pod zap. št. 12, 13, 20, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35 so sklenjene enoletne zakupne pogodbe, katere bodo v primeru prodaje zakupniku odpovedane.

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine:

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 14.12.2017 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS

lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4785912017…… (dodati zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 12.12.2017. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe oz. ne draži nepremičnine ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača kupnine po sklenitvi pogodbe, organizator javne dražbe lahko obdrži varščino.

 

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

11. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

14. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-289, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00).

                                                                                                          Ž U P A N

Boris  Popovič