Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 26. 4. 2018
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 49. in 50.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1) objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1.       Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2.       Opis predmeta prodaje:

 1. Solastniški delež do  ¾-in na stanovanjski stavbi  na naslovu Kampel 3 in dvorišču, s parc. štev. 2714 k.o. Semedela, v   skupni izmeri  326 m2, za izklicno ceno 22.396,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter solastniški delež do 3/4-ne na nepremičnini s parc. štev. 2715 k.o. Semedela, v izmeri 4663 m2, za izklicno ceno 94.431,00 €, brez 22% DDV. Skupna izklicna cena znaša 116.827,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV;
 2. Nepremičnina, stanovanjska stavba na naslovu Koper, Cesta med vinogradi 36, s parc. štev. 5953 k.o. Bertoki, v skupni  izmeri 284 m2, za izklicno ceno 54.514,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin;
 3. Solastniški delež do 1/6-ine na stanovanjski stavbi z garažo  na naslovu Dekani 11 in dvorišču, s parc. štev. 105/1 k.o. Dekani, v  skupni izmeri 595 m2, za izklicno ceno 15.624,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter solastniški delež do 1/6-ine na nepremičninah s parc. štev. 105/2 in 106, k.o. Dekani, v skupni izmeri 1394 m2, za izklicno ceno 8.958,00 € brez 22% DDV. Skupna izklicna cena znaša 24.582,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV;
 4. Nepremičnina  s parc. štev. *300  in 1/12 k.o.Truške, obe v skupni  izmeri 280 m2, za izklicno ceno  10.195,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin oz. 22% DDV;
 5. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse k.o. Bertoki, v skupni izmeri 98.375 m2, za izklicno ceno 1.102.265,00 €,  brez  22% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
 6. Nepremičnine s parc. št. 3227/2, 3227/10, 3227/17 in 3227/22, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 1707 m2, do celote  ter solastniški delež parc. št. 3217/9, k.o. Bertoki, v izmeri 314 m2, do deleža 1/5-ine, za izklicno ceno 170.881,00 €,  brez  22% DDV;
 7. Solastniški delež do 4/5-in na nepremičnini s parc. št. 1139/2, k.o. Bertoki, v izmeri 125 m2, za izklicno ceno 7.000,00 €, brez 22% DDV;
 8. Nepremičnina s parc. št. 5831/38, k.o. Bertoki, v izmeri 1.008 m2, za izklicno ceno 68.300,00 €,  brez  22% DDV;
 9. Nepremičnina s parc. št. 3068/8, k.o. Dekani, v izmeri 1.503 m2, za izklicno ceno 48.769,00 €,  brez  22% DDV;
 10. Nepremičnina s parc. št. 3068/9, k.o. Dekani, v izmeri 1.994 m2, za izklicno ceno 60.690,00 €,  brez  22% DDV;
 11. Nepremičnina s parc. št. 2834/3, k.o. Dekani, v izmeri 1.534 m2, za izklicno ceno 49.853,00 €,  brez  22% DDV;
 12. Nepremičnina s parc. št. 2834/16, k.o. Dekani, v izmeri 1.500 m2, za izklicno ceno 48.697,00 €, brez  22% DDV;
 13. Nepremičnina s parc. št. 1114, k.o. Gažon, v izmeri 410 m2, za izklicno ceno 12.933,00 €,  brez  22% DDV;
 14. Nepremičnina s parc. št.  1111/41, k.o. Hribi, v  izmeri 619 m2, za izklicno ceno 30.220,00 €,  brez  22% DDV;
 15. Nepremičnina s parc. št.  602/5, k.o. Hribi, v izmeri 874 m2, za izklicno ceno  67.998,00 €,  brez  22% DDV;
 16. Nepremičnina s parc. št.  602/16, k.o. Hribi, v izmeri 905 m2, za izklicno ceno  59.325,00 €,  brez  22% DDV;
 17. Nepremičnini s parc. št.  parc. št. 352/37 in 352/47, k.o. Plavje, v skupni izmeri 708 m2, za izklicno ceno 50.861,00 €,  brez 22% DDV;
 18. Nepremičnine s parc. št.  353/27, 352/49, 352/38 in 353/22, k.o. Plavje, v izmeri 850 m2, za izklicno ceno 47.772,00 €,  brez 22% DDV;
 19. Nepremičnina s parc. št.  parc. 379/1, k.o. Plavje, v izmeri 483 m2, za izklicno ceno 26.758,00 €,  brez 22% DDV;
 20. Nepremičnina s parc. št.  970/7 in 970/9, k.o. Pomjan, v skupni  izmeri 813 m2, za izklicno ceno 31.366,00  €,  brez  22% DDV;
 21. Nepremičnina s parc. št.  946/7, k.o. Pomjan, v izmeri 650 m2, za izklicno ceno 27.275,00 €,  brez 22% DDV;
 22. Nepremičnina s parc. št.  957/1, k.o. Pomjan, v izmeri 860 m2, za izklicno ceno 46.354,00 €,  brez 22% DDV;
 23. Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5, k.o. Semedela, v skupni izmeri 1302 m2, za izklicno ceno 77.739,00 €, brez 22% DDV;
 24. Nepremičnina s parc. št.  2687/9, k.o. Semedela, v izmeri 850 m2, za izklicno ceno 54.444,00 €,  brez  22% DDV;
 25. Nepremičnina s parc. št.  400/78, k.o. Semedela, v izmeri 395 m2, za izklicno ceno 55.375,00 €,  brez  22% DDV;
 26. Nepremičnine s parc. št.  1091/3, 1091/4, 1091/5, k.o. Škofije, v skupni izmeri 1016 m2, za izklicno ceno 70.471,00 €,  brez 22% DDV;
 27. Nepremičnini s parc. št.  1081/9 in 1089/9, k.o. Škofije, v skupni izmeri 910 m2, za izklicno ceno 63.118,00 €,  brez 22% DDV.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo:

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

5. Opis nepremičnin

Nepremičnina, dotrajana stanovanjska stavba na naslovu  Kampel 3 z dvoriščem, s parc. štev. 2714 k.o. Semedela ter nepremičnina, zemljišče s parc. štev. 2715  k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kampel. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do ¾-ne.

Nepremičnina, stanovanjska stavba na naslovu Koper, Cesta med vinogradi 36, s parc. štev. 5953 k.o. Bertoki, se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Bertoki, v neposredni bližini križišča Bivje. Prodaja se dotrajana in zasedena stanovanjska stavba.

Nepremičnina s parc. št. 105/2, k.o. Dekani ter pretežni del parc. št. 105/1, k.o. Dekani, na kateri stoji nepremičnina, starejša stanovanjska stavba z garažo  na naslovu  Dekani 11 z dvoriščem in parc. št. 106, k.o. Dekani se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Dekani. Južni ožji del nepremičnin s parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež nepremičnin s parc. št. 105/1, 105/2 in 106, k.o. Dekani, do deleža 1/6-ine.

Nepremičnina  s parc. štev. *300  in 1/12 k.o.Truške, obe v skupni  izmeri 280 m2, se nahajata na območju poselitvenih površin, na območju razložene in razpršene gradnje, ob cesti, ki vodi proti naselju Kocjančiči.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse  k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnine s parc. št. 3227/2, 3227/10, 3227/17, 3227/22 in 3217/9, k.o. Bertoki se nahajajo v  ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Prade. Vpis lastninske pravice v korist Mestne občine Koper na solastniškem deležu do 1/5-ine je v teku.

Nepremičnina s parc. št. 1139/2,  k.o. Bertoki se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Bertoki. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež do 4/5-ne.

Nepremičnina s parc. št. 5831/38, k.o. Bertoki se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, z oznako KP-1.

Nepremičnine s parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3 in 2834/16, vse k.o. Dekani, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dekani.

Nepremičnina s parc. št.  1114, k.o. Gažon, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Srgaši.

Nepremičnine s parc. št.  1111/41, 602/5, 602/16, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini.

Nepremičnine s parc. št.  352/37, 352/47, 353/27, 352/49, 352/38 in 353/22, vse k.o. Plavje se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju z oznako KC-27 – območje za centralne dejavnosti, na območju naselja Spodnje Škofije, v neposrednji bližini Parencane.

Nepremičnina s parc. št.  379/1, k.o. Plavje, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije.

Nepremičnine s parc. št.  970/7, 970/9, 646/7 in 957/1, vse k.o. Pomjan se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v  območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan.

Nepremičnini s parc. št. 2844/4 in 2844/5 k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Grinjan.

Nepremičnina s parc. št. 2687/9 k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Bošamarin.

Nepremičnina s parc. št. 400/78, k.o. Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za stanovanja, v naselju Koper – Žusterna (Ulica Dolga reber). V teku je postopek za vpis služnostne pravice in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi ter izgradnje, vzdrževanja in uporabo vodovodnega priključka in priključka na električno omrežje v korist, v doložini 14 m in širini 3m, ob severni meji parcele, v korist vsakokratnih lastnikov delov stavbe z ID znaki 2606-3548-1, 2606-3548-2, 2606-3548-3 in 2606-3548-4. Služnosti vpisane pod ID 13043347, 13043348, 13043349 so v postopku izbrisa.

Nepremičnine s parc. št. 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1081/9, 1089/9, vse k.o. Škofije se nahajajo v ureditvenem  območju za poselitev, na  območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnine s parc. št. 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1081/9, 1089/9, k.o. Škofije se nahajajo na območju, kjer je vspostavljena vsa javna infrastruktura razen kanalizacije. Priključitev na obstoječo javno komunalno infrastrukturo je možna pod pogoji in s soglasjem pristojnih služb.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87).

Nepremičnina s parc. št. 5831/38, k.o. Bertoki se nahaja na območju, ki se ureja z določili Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza (Uradni list RS, št. 63/2014).

Nepremičnine s parc. št. 1490/9, 1490/10, 1492/10, 1490/84 in 1490/85, vse k.o. Koper, parc. št. 3227/2, 3227/10, 3227/17, 3227/22 in 3217/9, k.o. Bertoki parc. št. 3068/8, 3068/9, 2834/3 in 2834/16, vse k.o. Dekani, parc. št.  1114, k.o. Gažon, parc. št.  1111/41,  602/5, 602/16, vse k.o. Hribi,  parc. št.  970/7, 970/9, 946/7 in 957/1, vse k.o. Pomjan, parc. št. 352/37, 352/47, 353/27, 352/49, 352/38 in 353/22, vse k.o. Plavje, parc. št. 2714, 2715, 2844/4, 2844/5, 2687/9, vse k.o. Semedela, parc. št. 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1081/9, 1089/9, vse k.o. Škofije, se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009, 65/2010, 29/2012, 50/2012, 47/2016-skrajšano PUP Koper).

Nepremičnina s parc. št. 105/2, k.o. Dekani ter pretežni del parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani se nahaja na območju, ki se ureja z določili PUP Koper, le ožji južni del nepremičnin s parc. št. 105/1 in 106, k.o. Dekani, ob državni cesti se ureja z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Škofije (Uradni list RS, št. 84/2016).

Nepremičnina s parc. št. 100/78, k.o. semedela, se nahaja na območju, ki se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna (Uradne objave, št. 29/2001, Uradni list RS, št. 77/2012- obvezna razlaga, 41/2015, 49/2015- spremembe in dopolnitve)

Nepremičnine pod zap. št. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 in 25 je potrebno komunalno opremiti.  Nepremičnina s parc. št. 1111/41, k.o. Hribi se nahaja na območju,  kjer je za dosego komunalne opremljenosti sklenjena pogodba o opremljanju.

6. Pogoji prodaje:

V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima  nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Za nepremičnine pod zap. št. 13, 20, 26 in 27 so sklenjene enoletne zakupne pogodbe, katere bodo v primeru prodaje zakupniku odpovedane.

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Za povezano osebo se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

 

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi zakonsko zahtevanega soglasja.

Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po šestem odstavku te točke.

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, mu upravljavec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

7. Plačilo celotne kupnine:

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

8. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 17.5.2018 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 9 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS

 lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec;

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

10. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4781952018…… (dodati zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 15.5.2018. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe oz. ne draži nepremičnine ali uspeli dražitelj ne sklene pogodbe oz. ne plača kupnine po sklenitvi pogodbe, organizator javne dražbe lahko obdrži varščino.

 

11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

12. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

 

13. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

14. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 49. in 50.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

15. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-289, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00).

ŽUPAN

Boris Popovič