05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 27. 8. 2015
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I in 14/2015-ZUUJFO) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

 za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Vojkovo nabrežje 27, parc. št. 501/1, k.o. Koper, v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta, označen z ID znakom 2605-1549-1, v izmeri 82,5 m2, za izklicno ceno 95.200,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 2. Nepremičnina, klet v Kopru, Sabinijeva ulica 2, parc. št. 1259 k.o. Koper, označena z ID znakom 2605-899-4, v izmeri 13,35 m2, za izklicno ceno 3.862,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 3. Nepremičnina, stanovanjska stavba, v Kopru, Kačja ulica 1, parc. št. 1124 k.o. Koper, z zemljiščem pod stavbo v izmeri 59 m2 in dvoriščem v izmeri 41 m2, za izklicno ceno 47.188,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 4. Poslovni prostor v Semedeli, na naslovu Tomšičeva ulica 4, stoječ na parc. št. 387/18, k.o. Semedela, v I. nadstropju poslovno stanovanjskega  objekta, označen z ID znakom 2606-106-23, v izmeri 184,80 m2, za izklicno ceno 194.300,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 5. Nepremičnina s parc. št. 6127/2, k.o. Bertoki, v izmeri 572 m2, za izklicno ceno 40.025,00 €, brez 22% DDV;
 6. Nepremičnina s parc. št. 3250/15,  k.o. Bertoki, v izmeri 552 m2, za izklicno ceno 26.952,00 €, brez 22% DDV;
 7. Nepremičnina s parc. št. 5866/10,  k.o. Bertoki, v izmeri 4.467 m2, za izklicno ceno 374.558,00 €, brez 22% DDV;
 8. Nepremičnine s parc. št. 5821/9, 5821/11 in 5822/2, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 2.574 m2, za izklicno ceno 177.117,00 €, brez 22% DDV;
 9. Nepremičnine s parc. št. 5837/10, 5837/17,  5837/19,  5837/28,  5837/32,  vse  k.o. Bertoki,  v skupni izmeri 30.498  m2, za izklicno ceno 1.983.285,00 €, brez  22% DDV;
 10. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki, v skupni izmeri 98.375 m2, za izklicno ceno 1.654.399,00 €,  brez  22% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
 11. Nepremičnina s parc. št.  689/2, k.o. Gažon, v  izmeri 800 m2, za izklicno ceno 49.899,00 €,  brez  22% DDV;
 12. Nepremičnina s parc. št. 689/3, k.o. Gažon, v izmeri 788 m2, za izklicno ceno 48.659,00 €, brez 22% DDV;
 13. Nepremičnina s parc. št.  50/1, k.o. Hribi, v  izmeri 373 m2, za izklicno ceno 25.486,00 €,  brez  22% DDV;
 14. Nepremičnina s parc. št.  2991/3, k.o. Semedela, v  izmeri 340 m2, za izklicno ceno 18.839,00 €,  brez  22% DDV;
 15. Nepremičnine s parc. št. 1969/3,1968/3, 2014/8 in 2013/13, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 10.407 m2, za izklicno ceno 1.050.634,00 €,  brez  22% DDV;
 16. Nepremičnina s parc. št.  2013/11, k.o. Semedela, v  izmeri 2.480 m2, za izklicno ceno 250.368,00 €,  brez  22% DDV;
 17. Nepremičnina s parc. št.  1419/5, k.o. Škofije, v  izmeri  507 m2, za izklicno ceno 53.397,00 €,  brez  22% DDV;
 18. Nepremičnina s parc. št.  1419/7, k.o. Škofije, v  izmeri  567 m2, za izklicno ceno 58.253,00 €,  brez 22% DDV.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Pogoji prodaje:

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Vojkovo nabrežje 27, parc. št. 501/1, k.o. Koper, se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta in je oddan v najem in ga je najemnik z lastnimi sredstvi obnovil. Oprema v prostoru ni last Mestne občine Koper, zato ni predmet prodaje. Nepremičnina se nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga – v nadaljevanju PUP za mestno jedro).

Nepremičnina, klet v stanovanjskem objektu, na naslovu Koper, Sabinijeva ulica 2, parc. št. 1259, k.o. Koper, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, v mestnem jedru. V naravi gre za klet, ki je potrebna prenove. Nepremičnina se nahaja na območju, ki se ureja z PUP za mestno jedro.

Nepremičnina, stanovanjska stavba  na naslovu Koper, Kačja ulica 1, parc. št. 1124, k.o. Koper, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, v mestnem jedru. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo z dvoriščem, ki je potrebna prenove. Nepremičnina se nahaja na območju, ki se ureja s PUP za mestno jedro.

Poslovni prostor v Semedeli, na naslovu Tomšičeva ulica 4, stoječ na parc. št. 387/18, k.o. Semedela, v I. nadstropju poslovno stanovanjskega  objekta, je oddan v najem za opravljanje fizioterapevstskih storitev in obratuje. Oprema v prostoru ni last Mestne občine Koper. Poslovni prostor se nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih Semedela, Za Gradom in del Žusterne (Uradne objave, št. 37/1999, Uradni list RS, št. 41/2015- spremembe in dopolnitve, 49/2015- spremembe in dopolnitve).

Nepremičnina s parc. št. 6127/2, k.o. Bertoki se nahaja na območju poselitvenih površin, območje razložene in razpršene poselitve, v naselju Škocjan. Nepremičnina se nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009 – v nadaljevanju PUP Koper).

Nepremičnina s parc. št. 3250/15, k.o. Bertoki se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  območje za stanovanja, v naselju Prade. Nepremičnina se nahaja na območju, ki se ureja s PUP Koper.

Nepremičnine s parc. št. 5866/10, 5821/9, 5821/11 in 5822/2, vse k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne in servisne dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnina s parc. št. 5866/10, k.o. Bertoki se nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin (Uradni list RS, št. 139/2006, 40/2010- spremembe in dopolnitve, 1/2012- obvezna razlaga, 80/2012- spremembe in dopolnitve).

Nepremičnine s parc. št. 5821/9, 5821/11 in 5822/2, vse k.o. Bertoki se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza (Uradni list RS, št. 63/2014) ter z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača Koper (Uradni list RS, št. 43/2005, 59/2014- spremembe in dopolnitve).

Nepremičnine s parc. št. 5837/10, 5837/17,  5837/19,  5837/28,  5837/32, 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnine s parc. št. 5837/10, 5837/17,  5837/19,  5837/28,  5837/32, vse   k.o. Bertoki,  se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza (Uradni list RS, št. 63/2014) ter z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača Koper (Uradni list RS, št. 43/2005, 59/2014- spremembe in dopolnitve).

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/3, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87).

Nepremičnini s parc. št. 689/2 in 689/3, k.o. Gažon, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Gažon. Nepremičnini se nahajata na območju, ki se ureja s PUP Koper.

Nepremičnina s parc. št. 50/1, k.o. Hribi se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Jelarji. Nepremičnina se nahaja na območju, ki se ureja s PUP Koper.

Nepremičnina s parc. št. 2991/3, k.o. Semedela se nahaja na območju poselitvenih površin,  območje razložene in razpršene poselitve, na območju Stare Šalare. Nepremičnina se nahaja na območju, ki se ureja s PUP Koper.

Nepremičnine s parc. št. 1969/3,1968/3, 2014/8, 2013/13, 2013/11, vse k.o. Semedela se nahajajo v ureditvenem  območju za poselitev, na območju za stanovanja, na območju Nad Dolinsko cesto.  Nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, št. 4/1994, 24/1998, 40/2003, Uradni list RS, št. 51/2005, 45/2006, 39/2007, 22/2008), kateri je v postopku spremembe za določitev nove namenske rabe objektov.

Nepremičnini s parc. št. 1419/5 in 1419/7, k.o. Škofije se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije.  Nepremičnini se nahajata na območju, ki se ureja s PUP Koper.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da v kolikor ima  nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 27.8.2015 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 4782802015… (dodati zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 25.8.2015. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko organizator javne dražbe obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

11. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

14. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine

Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.

Ž U P A N

Boris  Popovič