Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 22. 8. 2013
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 in 75/2012)

objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper


1.     
Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Poslovni prostor, v Kopru, na naslovu Triglavska ulica 7, stoječ na parc. št. 717/2 in 722/2, k.o. Koper, z ID oznako 2605-716-1, v izmeri 18,09 m2,  za izklicno ceno 17.777,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 2. Stanovanje v poslovno stanovanjski stavbi v Kopru, na naslovu Župančičeva ulica 24, stoječa na parceli št. 1032, k.o. Koper, z oznako ID 2605-1205-2, v izmeri 145,90 m2, za izklicno ceno 79.510,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 3. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica Agrarne reforme 30, stoječ na parceli št. 1166/1, k.o. Koper, v pritličju objekta, z oznako 2605-869-1, v izmeri 39,00 m2, za izklicno ceno 36.503,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 4. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Cesta Zore Perello Godina 3, stoječ na parc. št. 1398/8, k.o. Koper, z ID oznako 2605-1179-44, v izmeri 90,80 m2, za izklicno ceno 170.085,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 5. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu  Kidričeva ulica 23a, stoječ na parc. št. 782/5 k.o. Koper, z ID oznako 2605-182-1, v izmeri 115,40 m2, za izklicno ceno 144.800,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 6. Nepremičnina s parc.štev. 1094/1 k.o. Krkavče, stavbišče v izmeri 134 m2, dvorišče v izmeri 500 m2, ekstenzivni sadovnjak 436 m2, vse v skupni izmeri 1070 m2, za izklicno ceno          37.322,00 €,  brez 2% davka na promet nepremičnin;
 7. Nepremičnina s parc. št. 507 k.o. Koper, stanovanjska stavba v izmeri 59 m2 in nepremičnina s parc. št. 508 k.o. Koper, stanovanjska stavba v izmeri 62 m2, obe nepremičnini skupaj za izklicno ceno 35.489,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 8. Nepremičnine s parc. št. 5837/10, 5837/17,  5837/19,  5837/28,  5837/32,  vse  k.o. Bertoki,  v skupni izmeri 30.498  m2, za izklicno ceno 1.929.746,00 €,  brez  22% DDV;
 9. Nepremičnine s parc. št.  5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki, v skupni izmeri 114.056 m2, za izklicno ceno 1.843.217,00 €,  brez  22% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
 10. Nepremičnina s parc. št. 1282, k.o. Gažon, v izmeri 226 m2,  za izklicno ceno 6.720,00 €, brez 22% DDV;
 11. Nepremičnina s parc. št. 526/11 k.o. Hribi, v izmeri 709 m2, za izklicno ceno 47.572,00 €, brez 22% DDV;
 12. Nepremičnina s parc. št. 526/13 k.o. Hribi, v izmeri 621 m2, za izklicno ceno 44.600,00 €, brez 22% DDV;
 13. Nepremičnina s parc. št. 660/13 k.o. Hribi, v izmeri 1362 m2, za izklicno ceno  84.156,00 €, brez 22% DDV;
 14. Nepremičnina s parc. št. 1116/10,  k.o. Jernej, v izmeri 1.171 m2, za izklicno ceno 58.909,00 €, brez 22% DDV;
 15. Nepremičnina s parc. št. 451/11,  k.o. Plavje, v izmeri 2.089 m2, za izklicno ceno 64.948,00 €, brez 22% DDV;
 16. Nepremičnina s parc. št. 2544/4 k.o. Semedela, v izmeri 843 m2, do deleža 81/100-in,  za izklicno ceno 38.598,00 €, brez 22% DDV;
 17. Nepremičnina s parc. št. 183/1 k.o. Semedela, v izmeri 3904  m2,  za izklicno ceno  290.132,00 €, brez 22% DDV;
 18. Nepremičnini s parc. št. 1981/14 in 1982/8, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 2.691 m2, za izklicno ceno 198.820,00 €,  brez  22% DDV;
 19. Nepremičnine s parc. št. 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 9.052 m2, za izklicno ceno 635.369,00 €,  brez  22% DDV;
 20. Nepremičnine s parc. št. 1969/3, 1968/3, 2013/13, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 10.140 m2, za izklicno ceno 673.641,00 €,  brez  22% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
 21. Nepremičnina s parc. št.  2013/11, k.o. Semedela, v  izmeri 2.480 m2, za izklicno ceno 164.757,00 €,  brez  22% DDV;
 22. Nepremičnina s parc. št. 1394/2,  k.o. Škofije, v izmeri 1.090 m2, za izklicno ceno 81.075,00 €, brez 22% DDV.
 23. Nepremičnina s parc. št. 1695/22, k.o. Škofije, v izmeri 492 m2, za izklicno ceno 26.371,00 €, brez 22% DDV;
 24. Nepremičnina s parc. št. 1482/4, k.o. Škofije, v izmeri 441 m2, za izklicno ceno 24.503,00 €, brez 22% DDV;
 25. Nepremičnina s parc. št. 558/11, k.o. Škofije, v izmeri 293 m2, za izklicno ceno 22.942,00 €, brez 22% DDV;
 26. Nepremičnina s parc. št. 449,  k.o. Tinjan, v izmeri 324 m2, za izklicno ceno  21.841,00 €, brez 22% DDV;
 27. Nepremičnina s parc. št.  60/25, k.o. Vanganel, v  izmeri 727 m2, za izklicno ceno 53.775,00 €,  brez  22% DDV;
 28. Nepremičnina s parc. št.  60/16, k.o. Vanganel, v  izmeri 808 m2, za izklicno ceno 59.393,00 €,  brez  22% DDV;
 29. Nepremičnina s parc. št.  60/17, k.o. Vanganel, v  izmeri 834 m2, za izklicno ceno 57.054,00 €,  brez  22% DDV;
 30. Nepremičnina s parc. št. 371/3, k.o. Vanganel, v izmeri 457 m2, za izklicno ceno 22.557,00 €, brez 22% DDV.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €. 

V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

5. Pogoji prodaje:

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

Poslovni prostor v Kopru, Triglavska ulica 7,  stoječ na parc. št. 717/2 in 722/2, k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu mestnega jedra. Prostor se nahaja v pritličju več stanovanjske stavbe in je potreben temeljite prenove. V prostoru se trenutno odvija čevljarska dejavnost.

Stanovanje  v poslovno stanovanjski stavbi, stoječe na parc. št. 1032, k.o. Koper, se nahaja v mestnem jedru. Prodaja se stanovanjski del objekta, ki je potreben temeljite prenove. V pritličju se nahaja poslovni prostor v obratovanju, z dejavnostjo Galerije. Poslovni prostor je last Mestne občine Koper in ni predmet prodaje.

Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica Agrarne reforme 30, stoječ na parc. št. 1166/1, k.o. Koper, se nahaja v mestnem jedru. Poslovni prostor je lociran v pritličju objekta, že dalj časa ne obratuje in je potreben temeljite prenove.

Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Cesta Zore Perello Godina 3, stoječ na parc. št. 1398/8, k.o. Koper, se nahaja v novem delu mestnega jedra Kopra, v večnamenski dvorani Bonifika. Poslovni prostor je lociran v pritličju športno-poslovnega objekta in je potreben obnove. V preteklosti se je v prostoru odvijala gostinska dejavnost.

Poslovni prostor v Kopru, Kidričeva ul. 23A, stoječ na parc. št. 782/5, k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu mestnega jedra. Prostor se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe in je potreben delne prenove. V preteklosti je bil prostor rekonstruiran kot prodajalna neživilske dejavnosti.

Nepremičnina s parc. štev. 1094/1 k.o. Krkavče se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo ter dvorišče in  zemljišče okoli nje.

Nepremičnini s parc. štev. 507 in 508 k.o. Koper  se nahajata znotraj ureditvenega območja za poselitev, v območju centralnih dejavnosti, v mestu Koper. V naravi nepremičnini predstavljata poslovni prostor, ki je v uporabi oziroma zaseden.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1,  5729/2, 5837/10, 5837/17,  5837/19,  5837/28,  5837/32,  vse   k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnina s parc. št.  1282, k.o. Gažon, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Srgaši.

Nepremičnini s parc. št. 1116/10, k.o. Jernej se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban.

Nepremičnina s parc. št.  660/13, k.o. Hribi, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini.

Nepremičnini s parc. št. 526/11 in 526/13 k.o. Hribi, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Premančan.

Nepremičnina s parc. št. 451/11,  k.o. Plavje se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Plavje.

Nepremičnina s parc. št. 2544/4 k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v

območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,  v naselju Kampel. Predmetna nepremičnina predstavlja zaokrožitev sosednje nepremičnine, na kateri se nahaja poslovni objekt v zasebni lasti. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež v višini 81/100-in.

Nepremičnina s parc. št. 183/1 k.o. Semedela, se nahaja delno znotraj ureditvenega območja za poselitev, območje za stanovanja in delno znotraj ureditvenega območja državnega lokacijskega načrta – parcele nad predorom Markovec. Do sprejetja PIN (občinski podrobni prostorski načrt) se območje začasno ureja s PUP.

Nepremičnine s parc. št. 1982/8, 1981/14, 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, 1969/3,1968/3, 2013/13, 2013/11, vse k.o. Semedela se nahajajo v ureditvenem  območju za poselitev, na območju za stanovanja, na območju Nad Dolinsko cesto.

Nepremičnine s parc. št.  1394/2, 1482/4, 558/11, k.o. Škofije se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zgornje Škofije.

Nepremičnina s parc. št. 1695/22, k.o. Škofije se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Spodnje Škofije.

Nepremičnina s parc. št. 449,  k.o. Tinjan, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Tinjan.

Nepremičnine s parc. št. 60/16, 60/17, 60/25, 371/3,  k.o. Vanganel se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Vanganel.

Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009) razen nepremičnin s parc. št. 717/2, 1032, 1166/1, 1398/8, 782/5, vse k.o. Koper, ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga), nepremičnin s parc. št. 5837/10, 5837/17,  5837/19,  5837/28,  5837/32, vse   k.o. Bertoki,  ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača Koper (Uradni list RS, št. 43/2005), katera je v fazi spremembe za določitev nove namenske rabe zemljišča,  nepremičnin s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki, ki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87), ter nepremičnin s parc. št. 1982/8, 1981/14, 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, 1969/3,1968/3, 2013/13, 2013/11, vse k.o. Semedela, ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, št. 4/1994, 24/1998, 40/2003, Uradni list RS, št. 51/2005, 45/2006, 39/2007, 22/2008), kateri je v postopku spremembe za določitev nove namenske rabe objektov (stanovanjska – pod zap. št. 20 in 21 ter  trgovsko poslovna dejavnost – pod zap. št. 18 in 19).

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 in 75/2012).

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 22.8.2013 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-291-2013-…….(zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 20.8.2013. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko organizator javne dražbe obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

V kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oz. odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

11. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 in 75/2012).

14. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine

Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.

                                                                     ŽUPAN

                                                                    Boris  Popovič