Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 20. 12. 2012
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010)

objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

1.      Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Nepremičnina s parc. štev. 1538/7, k.o. Semedela, gospodarsko poslopje 40 m2, njiva v izmeri 196 m2, ekstanzivni sadovnjak v izmeri 196 m2 in vinograd v izmeri 196 m2, vse v skupni izmeri 628 m2, za izklicno ceno 42.014,00  €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 2. Nepremičnina s parc. štev. 41/2.S, k.o. Škofije, gospodarsko poslopje 35 m2, za izklicno ceno 3.832,00  €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 3. Nepremičnina s parc. štev. 5429, k.o. Truške, stanovanjska stavba 21 m2, gospodarsko poslopje 16 m2, gospodarsko poslopje 29 m2, pot v izmeri 3 m2, dvorišče v izmeri 15 m2, vse v skupni izmeri 84 m2,  za izklicno ceno 7.712,00  €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 4. Nepremičnina s parc. štev. 913, k.o. Koper, stavbišče v izmeri 71 m2, za izklicno ceno 62.137,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 5. Nepremičnina s parc. št. 2805, k.o. Koštabona, stavbišče v izmeri 135 m2  ter nepremičnina s parc. št. 2806  k.o. Koštabona, stavbišče v izmeri 80 m2, vse v skupni izmeri 215 m2, obe za izklicno ceno 26.163,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 6. Poslovni objekt  t.i. Libertas, stoječ na parc. št. 139/2 k.o. Koper,  stavbišče v izmeri 1533 m2 in dvorišče v izmeri 932 m2, za izklicno ceno 414.527,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 7. Nepremičnina s parc. št.  60/23, k.o. Vanganel, v  izmeri 752 m2, za izklicno ceno 59.601,00 €,  brez  20% DDV;
 8. Nepremičnina s parc. št.  60/25, k.o. Vanganel, v  izmeri 727 m2, za izklicno ceno 63.264,00 €,  brez  20% DDV;
 9. Nepremičnina s parc. št. 1124/7,  k.o. Jernej, v izmeri 326 m2, za izklicno ceno 18.192,00 €, brez 20% DDV;

10.  Nepremičnina s parc. št. 399/18,  k.o. Škofije, v izmeri 549 m2, za izklicno ceno 48.000,00 €, brez 20% DDV;

11.  Nepremičnina s parc. št. 1116/10,  k.o. Jernej, v izmeri 1.171 m2, za izklicno ceno 81.534,00 €, brez 20% DDV;

12.  Nepremičnina s parc. št. 451/11,  k.o. Plavje, v izmeri 2.089 m2, za izklicno ceno 89.892,00 €, brez 20% DDV;

13.  Nepremičnina s parc. št. 1394/2,  k.o. Škofije, v izmeri 1.090 m2, za izklicno ceno 112.214,00 €, brez 20% DDV;

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €. 

V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 5. Pogoji prodaje:

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

Nepremičnina s parc. št.  1538/7, k.o. Semedela se nahaja na poselitvenih površinah, na območju razložene in razpršene poselitve. V naravi gre za stanovanjsko stavbo, ki jo je adaptirala fizična oseba in je zasedena oziroma je v uporabi.

Nepremičnina s parc. št.  41/2.S, k.o. Škofije se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije. V naravi gre za stanovanjsko stavbo, ki jo je adaptirala fizična oseba in je zasedena oziroma je v uporabi.

Nepremičnina s parc. št.  5429, k.o. Truške se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kozloviči. Gre za stanovanjsko stavbo, ki je v uporabi.

Nepremičnina s parc. št. 913, k.o. Koper, se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v območju za centralne dejavnosti, v mestnem jedru Kopra. V naravi gre za stanovanjsko stavbo, ki je zasedena oz. je v uporabi.

Nepremičnini s parc. št.  2805 in 2806, k.o. Koštabona, se nahajata na ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Puče. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo.

Poslovni objekt t.i. »Libertas«,  stoječ na parc. št.  139/2, k.o. Koper s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, se nahaja na skrajnem severnem obrobju starega mestnega jedra Kopra, v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper.

Nepremičnini s parc. št. 60/23 in 60/25,  k.o. Vanganel se nahajata v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Vanganel.

Nepremičnini s parc. št. 1124/7 in 1116/10, obe k.o. Jernej se nahajata v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban.

Nepremičnina s parc. št. 399/18,  k.o. Škofije se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Spodnje Škofije.

Nepremičnina s parc. št. 451/11,  k.o. Plavje se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Plavje.

Nepremičnina s parc. št.  1394/2, k.o. Škofije se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zgornje Škofije.

Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009) razen nepremičnine s parc. št. 913 k.o. Koper, ki se nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga), ter nepremičnine s parc. št. 139/2, k.o. Koper, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu Severna obvoznica (Uradne objave, št. 2/1994, Uradni list RS, št. 61/2004, 10/2005, 58/2007).

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010).

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 20.12.2012 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-518-2012-…….(zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 18.12.2012. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko organizator javne dražbe obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

11. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010).

14. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine

Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.

ŽUPAN
Boris  Popovič