05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javna dražba za prodajo motornih vozil v lasti Mestne občine Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 3. 3. 2010
Datum objave:
Mestna občina Koper na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007) ter sklepa z dne 29.1.2010,
objavlja naslednjo
JAVNO DRAŽBO 
za prodajo motornih vozil v lasti Mestne občine Koper
1.Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.
2. Opis predmeta prodaje:
ZAP.
ŠTEV. ZNAMKA-TIP VOZILA  ŠTEVILKA ŠASIJE EVIDENČNA ŠTEVILKA IZKLIC.CENA Z DDV – €
 1. OPEL-ASTRA W0L000058S5018031 07 150,00
 2. RENAULT-R4 VF111280000471228 08 40,00
 3.         TOYOTA-4RUNER 8CC-2216 (reg.štev.) 11 2000,00
 4. LADA SAMARA XTA210900P13190167 16 40,00
 5. FORD- FIESTA VS6AXXWPFALT23931 18 80,00
 6. RENAULT-TRAFIC VF1T2W30508033025 20 100,00
 7. RENAULT-R5 CAMPUS VF11B4010503199154 15 70,00
 8. FORD -ESCORT VS6AXXWPFALT23931 23 130,00
 9.     RENAULT-R5 VF1B4010510012437 24 60,00
10. ŠKODA-FORMAN TMBCEA200P0679589 27 90,00
11. CITROEN-AX VF7ZALJ0014LJ5148 28 170,00
12. HYUNDAI-ACCENT KMHVA21LPTU161724 29 100,00
13. ŠKODA-FORMAN TMBCEG200R0950265 33 90,00
14. ROVER-416 SAXXWYLMPAD826926 03-9 90,00
15. FORD-FIESTA TS 403040 (reg. štev.) 65-7 110,00
16. RENAULT-R5 VF1C4010510248871 15-9 30,00
17. RENAULT-R5 VF1B4010506370328 16-9 30,00
18. ALFA ROMEO 33 ZAR90700005856066 17-9 110,00
19. BMW-5 WBAHD110X0BE59682 18-9 90,00
20. BMW-5 WBAHA11040BA10393 19-9 90,00
21. SUZUKI-MARUTI MA3ECA11S00942909 22-9 50,00
22. CITROEN-AX VF7ZADA0016DA8515 120 100,00
23. CITROEN- C15D VF7VDPP0002PP5077 123 250,00
24. BMW WBAAC510102811377 06-9 90,00
25. ALFA ROMEO 33 ZAR90700005668153 34-9 100,00
26. PRIKOLICA IN ČOLN BREZ ŠTEVILK 54/6-9č 400,00
27. OPEL-CORSA VSX000093K4204884 13- 8 100,00
28. CITROEN-AX VF7ZAZJ0004ZJ1757 14- 8 80,00
29. ALFA ROMEO-164 ZAR16400006195943 35- 8 150,00
30. RENAULT-R19 VF1C5370502890057 36- 8 100,00
31. RENAULT-R19 VF1B53J2507901364 37- 8 80,00
32. CITROEN-AX VF7ZADB0006DB5834 39- 8 90,00
33. HYUNDAI- PONY KMHVA31JPMU012488 01 110,00
34. ŠKODA- PIK UP TMBEFF673V5602193 05 110,00
35. RENAULT- EXPRESS VF1F404PE16652371 09 100,00
36. RENAULT-CLIO VF1C57R0510187818 10 130,00
37. HYUNDAI- PONY KMHVF31JPMU353219 14 120,00
38. SEAT- IBIZA VSS021A0000052261 20 70,00
39. PEUGEOT- 309 VF33AKDY210449067 21 70,00
40. RENAULT- R5 VF1B4010506333988 25 70,00
41. RENAULT- R5 VF1B4070511507654 26R 70,00
42. RENAULT- CLIO VF1B57A0510648756 27 120,00
43. CITROEN- ZX VF7N2A90015A92878 30 200,00
44. CITROEN- ZX VF7N2A90006A94517 35 40,00
45. FORD- FIESTA WFOAXXGAFAMS7882 42 90,00
SKUPAJ Z DDV
6.560,00
BREZ 20% DDV 5.466,67
3. Vrsta pravnega posla: 
Motorna vozila in čoln s prikolico se prodajajo kot zaključena celota.
4. Izhodiščno nadomestilo 
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 100,00 € brez DDV. V ceno motornih vozil je vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 
5. Pogoji prodaje:
Motorna vozila in čoln s prikolico se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
Motorna vozila navedena na seznamu v 1.členu od točke 1 do točke 24 so v skladu z določili Odloka o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi opuščenimi predmeti (Ur.objave, št. 39/98, 06/02) in na podlagi sklepa Občinskega inšpektorata z dne 23.04.2009, št. 0611-41/2009 prešle v last Mestne občine Koper. Na podlagi 2. in 3. točke sklepa je bil sklep dne 28.4.2009 objavljen na oglasni deski občinske uprave. Lastniki v 15 dneh po prejemu obvestila oziroma po objavi javnega naznanila navedenih zapuščenih motornih vozil in čolna s prikolico niso prevzeli. 
Motorna vozila navedena na seznamu v 1.členu od točke 25 do točke 43 so v skladu z določili Odloka o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi opuščenimi predmeti (Ur.objave, št. 39/98, 06/02) in na podlagi sklepa Občinskega inšpektorata z dne 15.09.2009, št. 0611-41/2009 prešle v last Mestne občine Koper. Na podlagi 2. in 3. točke sklepa je bil sklep dne 17.09.2009 objavljen na oglasni deski občinske uprave. Lastniki v 15 dneh po prejemu obvestila oziroma po objavi javnega naznanila navedenih zapuščenih motornih vozil in čolna s prikolico niso prevzeli. 
Motorna vozila navedena na seznamu v 1.členu pod točko 44 in 45 so v lasti Mestne občine Koper, kar je razvidno iz kartice osnovnega sredstva, inventarna številka 0170015 in 0170027.
Motorna vozila in čoln s prikolico bodo prodani dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.
Prevzem motornih vozil in čolna s prikolico se opravi po plačilu celotne kupnine.
6. Plačilo celotne kupnine 
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od sklenitve pogodbe oz. v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila dne 3.3.2010 v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 11.00 uri. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko izvaja dejavnost v smislu razgradnje zapuščenih ali dotrajanih vozil, predmetov ali temu sorodno dejavnost ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena pri notarju. 
9. Varščina:
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene motornih vozil na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-301-2009. Rok za plačilo varščine je dne 2.3.2010. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
Javna dražba bo ustna.
Motorna vozila in čoln s prikolico bodo prodani po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno za celoto.
Dražbo vodi član Komisije, imenovane s sklepom št. 023-4/2010 z dne 29.01.2010 ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna.
Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo:
Stroške sklenitve pogodbe in davek na dodano vrednost, plača kupec.
12. Zakonska podlaga:
Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20.člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007).
13. Dodatna pojasnila:
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Občinskem inšpektoratu Mestne občine Koper, tel. št. 05/6100-340 (g. Bogdan Križmančič), v času uradnih ur.
          Ž U P A N 
   Boris  Popovič 
Mestna občina Koper na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007) ter sklepa z dne 29.1.2010,
objavlja naslednjo
JAVNO DRAŽBO 
za prodajo motornih vozil v lasti Mestne občine Koper
1.Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

ZAP.

ŠTEV.

ZNAMKA-TIP VOZILA

  ŠTEVILKA ŠASIJE

EVIDENČNA ŠTEVILKA

IZKLIC.CENA Z DDV – €

 1.

OPEL-ASTRA

W0L000058S5018031

07