Preglej vse objave

Javna dražba

Interesno področje:
Rok prijave: 31. 1. 2012
Datum objave:

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper na podlagi 32. in 34. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 33/2010) in sklepa nadzornega sveta JSS MOK  z dne  22. 11. 2011 objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

ki bo v torek, 31. 1.  2012 ob 13.00 uri, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, Koper.

Predmet prodaje:

1.     Nepremičnina, v naravi stanovanjska stavba na naslovu Hrvatini 69, stoječa na parceli  125.S k.o. Hribi, v izmeri 149 m2 in parc. št. 936/2 k.o. Hribi,  v izmeri 115m2, za izklicno ceno  82.843 EUR.

2.    Nepremičnina, v naravi stanovanjska stavba na naslovu Koper, Izolska vrata 16, stoječa na parc. št. 174 k.o. Koper, v skupni izmeri 71 m2, od tega 28 m2 stavbišče in 43 m2 dvorišče, za izklicno ceno 60.851 EUR.

Vse navedene nepremičnine so nezasedene.

Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna kupec.

Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno je 1.000 EUR.

Razpisni pogoji so naslednji:

1.    Dražitelj mora do vključno 30. 1. 2012  vplačati varščino  v višini 20 % od izklicne cene na TRR 01250-6000000239 – JSS MOK, z obveznim sklicem na številko 00 20100000.
2.    Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic EU.
3.    Dražitelj  mora na dražbi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled:
–    potrdilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa z navedbo banke za primer vračila varščine,
–    veljavni osebni dokument in davčno številko, v primeru prijave fizične osebe oz. priglasitveni list star največ tri mesece, če se prijavi samostojni podjetnik,
–    izpisek iz sodnega registra, star največ tri mesece in ID štev. za DDV v primeru prijave pravne osebe,
–    EMŠO oz. matično številko in telefonsko številko,
–    morebitni pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, ki se nanaša na predmet javne dražbe.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Po oddaji navedenih dokumentov in do zaključka draženja izbrane nepremičnine dražitelj ne sme zapuščati prostora dražbe.
4.    Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi brezobrestno povrnjeno varščino najkasneje v 15. dneh  po izvedeni javni dražbi.
5.    Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z  objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
6.    Javna dražba bo ustna. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražbo vodi Komisija  za razpolaganje z nepremičnim premoženjem JSS MOK.
7.    Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v 30. dneh po javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za  izdelavo elaborata sodne cenitve in ostalih stroškov, v korist lastnika.
8.    Kupec ne sme imeti pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe do JSS MOK odprtih nobenih obveznosti.
9.    Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8. dneh od sklenitve pogodbe na TRR 01250-6000000239 –  JSS MOK.
10.    Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine, stroškov postopka in overitve pogodbe.
11.    Vknjižba nepremičnin je možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov.
12.    Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
13.    Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK, Nazorjev trg 5 in po telefonu 6646-421 ali na spletnih straneh Mestne občine Koper www.koper.si.