20. 11. 2020 Epidemijo lahko ustavimo le z odgovornim in samozaščitnim ravnanjem Preberi več

Lokalne volitve 2010

Začasno zadržanje izvrševanja Akta Predsednika Državnega zbora Republike Slovenije o razpisu rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov (U-I-137/10)

Številka: U-I-137/10
Datum: 3. 9. 2010

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Krajevne skupnosti Ankaran, Krajevne skupnosti Mirna in drugih, ki jih zastopa mag. Miha Šipec, odvetnik v Ljubljani, na seji 3. septembra 2010

sklenilo:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo) se sprejme.

2. Izvrševanje Akta Predsednika Državnega zbora Republike Slovenije o razpisu rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov (Uradni list RS, št. 60/10) se v delu, ki se nanaša na volitve v Mestni občini Koper in v Občini Trebnje, zadrži. Organi Mestne občine Koper in organi Občine Trebnje v času zadržanja ohranijo mandat.

3. Zadržanje iz prejšnje točke izreka začne učinkovati z vročitvijo tega sklepa Predsedniku Državnega zbora.

Obrazci

Splošni obrazci

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču vložijo najkasneje do 7. 7. 2011 zahtevo, da želijo glasovati na svojem domu. Zahtevo dostavijo Občinski volilni komisiji, Verdijeva 10, Koper.

Glasovanje na domu – obrazec
Glasovanje na domu – formulario
Predlogi za člane volilnih odborov – obrazci
Sporočilo o organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK) – obrazec

Rokovnik

Rokovnik – POPRAVLJENA VERZIJA*
Sklep (OVK)
Sklep (POVK)

* Spremenjeni datum pričetka volilne kampanje

Seznam potrjenih kandidatur

V skladu z zahtevo informacijske pooblaščenke, ki je opozorila, da v času po volitvah ne obstaja pravna podlaga za objavo list kandidatov in kandidatur z vsemi osebnimi podatki kandidatov, smo sezname odstranili.