Vloge, obrazci in predpisi

Poišči vlogo, obrazec ali predpis

Vlogo ali obrazec lahko poiščete s spodnjim iskalnikom ali pregledom po uradih ali interesnih področjih tako, da izberete enega od 2 spodnjih zavihkov.

Da bi iskalnik začel poizvedbo, prosim vnesite vsaj 4 znake
Poteka iskanje
Poteka iskanje
Dokumentacija
Upravna taksa: brez
Dokumentacija
Upravna taksa: brez
Dokumentacija
Upravna taksa: brez
Dokumentacija
Upravna taksa: brez

Vlogo oddate Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper, Titov trg 3, 6000 Koper.

Povezava od vloge

Upravna taksa: brez
Dokumentacija
Upravna taksa: brez

Vlogo oddate Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper, Titov trg 3, 6000 Koper.

Povezava od vloge

Upravna taksa: brez

Vlogo oddate Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper, Titov trg 3, 6000 Koper.

Povezava od vloge

Upravna taksa: brez
Dokumentacija
Vloga je dostopna tudi v elektronski obliki* Izpolni e-vlogo *potrebujete digitalni certifikat.
Upravna taksa: brez

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite:

 • načrt prometne ureditve

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 44,50 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371004 in kodo namena GOVT.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • situacijski načrt,
 • soglasje upravljavca napeljav in naprav, če so vgrajene na tem območju.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371006 in kodo namena GOVT.

Priloga:
• fotokopije overjenih izvodov licenc ter prometnih dovoljenj za vsako posamezno vozilo,
• potrdilo o plačani občinski taksi v višini 400,50 € za eno vozilo.

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 44,50 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 13 s sklicem 11 75493-7111002-0371007 in kodo namena GOVT.

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-3502002 in kodo namena GOVT.

Dokumentacija

Priloge:

 • situacijski načrt
 • soglasje upravljavca javne površine
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-3502001 in kodo namena GOVT.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • projektna dokumentacija PGD, to je povzetek vodilne mape na katero se podaja soglasje in obsega:
 1. Naslovno stran vodilne mape
 2. Povzetek tehničnega poročila
 3. Načrt/situacijo poteka predvidenih komunalnih vodov (elektrika, vodovod in kanalizacija) s prikazom točke priključevanja na javno infrastrukturo
 4. Načrt/situacijo prometne ureditve z prikazom poteka dostopne poti od točke priključevanja na občinsko cesto (cestni priključek) do predvidenega objekta to je parkirišča z vrisanimi parkirišči
 5. Načrt zunanje ureditve

Vloga in soglasje sta takse prosta na podlagi 35. tč 28.člen ZUT-a.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa: brez

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • projekt priključka ali situacijski načrt.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 29,50 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371001 in kodo namena GOVT.

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0321001 in kodo namena GOVT.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • projekt idejne zasnove predvidenega posega v prostor (gradnje).

Takse prosto na podlagi 35. tč 28.člen ZUT-a.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa: brez

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • kopija katastrskega načrta skladno z 139. členom (3. in 4. alineja) Zakona o upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) si mora organ sam po uradni dolžnosti pridobiti zahtevane priloge. V kolikor ste si ga že sami pridobili, ga lahko priložite k vlogi, s tem boste bistveno pospešili potek samega postopka,
 • kopija zemljiškoknjižnega izpiska skladno z 139. členom (3. in 4. alineja) Zakona o upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) si mora organ sam po uradni dolžnosti pridobiti zahtevane priloge. V kolikor ste si ga že sami pridobili, ga lahko priložite k vlogi, s tem boste bistveno pospešili potek samega postopka,
 • situacijski načrt,
 • strokovno mnenje izvajalca rednega vzdrževanja javne ceste.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 40,70 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371002 in kodo namena GOVT.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • situacijski načrt,
 • izjava, da bodo uporabljeni del površine vzpostavili v prejšnje stanje,
 • čas izvajanja del na občinski cesti.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 29,50 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371005 in kodo namena GOVT.

 

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0321002 in kodo namena GOVT.

Vloga je dostopna tudi v elektronski obliki* Izpolni e-vlogo *potrebujete digitalni certifikat.

Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS št. 118/2005)

Organizator javne prireditve, na kateri se bodo uporabljale zvočne naprave, ki bodo presegale mejne ravni določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št. 105/23.11.2005, spremembe Uradni list RS št. 34/2008) poda pisno vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, v skladu z drugim odstavkom 94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1) v glavni pisarni Mestne občine Koper.

Uporabo zvočnih naprav ureja Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS št. 118/2005). Stranka lahko, na podlagi Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list, št. 118/2005) poda naslednjo vlogo/prijavo:

1. Vlogo za izdajo DOVOLJENJA za občasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom: PROSIMO, DA PRED VLOŽITVIJO VLOGE ZA DOVOLJENJE NATANČNO IN TEMELJITO PREBERETE NAVODILA IN POJASNILA.

 • Navodila in pojasnila glede vloge in dovoljenja najdete med prilogami.
 • Za izdajo Dovoljenja je potrebno plačati upravno takso v znesku 22,60€.
 • Vloga mora biti vložena najmanj 30 dni pred začetkom prireditve! Stranka prejme Dovoljenje.

Obrazec: Vloga za izdajo dovoljenja

ALI

2. PRIJAVO: ki jo stranka lahko predloži v naslednjih primerih:

 • prireditev poteka podnevi ali zvečer (do 22. ure), in razdalja od zvočnikov do območja, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom, je najmanj 300 m, nazivna električna moč ne presega 4000 W in vseh zvočnikov ni več kot štiri,
 • prireditev poteka podnevi na območju s III. stopnjo varstva pred hrupom/, / in razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori  je najmanj 300 m, nazivna električna moč ne presega 1000 W, število vseh zvočnikov pa ni večje od štiri, ali
 • prireditev poteka podnevi na javnih površinah ob uporabi štirih zvočnikov, priključenih na zvočno napravo z nazivno električno močjo, ki ne presega 100 W, in čas uporabe zvočnih naprav na prireditvi ni daljši od osem ur,
 • če je zvočnik zvočne naprave na prireditvi nameščen na vozilu ali se drugače premika in če nazivna električna moč posamezne zvočne naprave ne presega 30 W, prireditev pa se ne izvaja ponoči.

 

Vložena mora biti najmanj 7 dni pred začetkom prireditve. Stranka vloži dva (2) izvoda prijave od katerih prejme potrjeno (1) prijavo.

Pomembno! Pristojni občinski organ lahko v dovoljenju za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na posamezni prireditvi določi čas, ki je ne glede na obdobje dneva daljši od osem ur, če gre za prireditev, ki se izvaja oziroma poteka v času občinskih ali državnih praznikov in dela prostih dnevih, ali če gre za tradicionalno prireditev, ki poteka oziroma se izvaja na istem prostoru najmanj vsako drugo leto, ali prireditev, ki bo taka prireditev postala. Da bo pristojni organ izdal takšno dovoljenje, je tudi pogoj, da organizator priloži dovoljenje krajevne skupnosti v kateri se prireditev odvija, v katerem mora biti navedeno, da se krajevna skupnost strinja z uporabo zvočnih naprav več kot 4 ure v času noči (po 02:00).

Kontakt: Andreja Poklar, univ.dipl.inž.
Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet
Ufficio attività economiche, ambiente e traffico,
T: +386 (0)5 6646-386 E: andreja.poklar@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0354000 in kodo namena GOVT.

Priloga:

 • priloge navedene v priloženem obrazcu
 • potrdilo o plačilu povračila

Vloga mora biti vložena najmanj 5 dni pred datumom predlaganih prevozov.

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 40,80 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371003 in kodo namena GOVT.

Za to vlogo je predviden poseben obrazec, na voljo v naši sprejemno informacijski pisarni. Vlogo je potrebno oddati osebno na naslovu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri oddaji vloge je potrebno predložiti:

 • dokazilo o stalnem prebivališču v starem mestnem jedru Kopra,
 • prometno dovoljenje.

Za vlogo je potrebno plačati upravno takso v znesku 4,50 € ter strošek dovolilnice v znesku 10,68 € (120 taksnih točk).

Dovolilnice se izdajajo v skladu z Odlokom o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper (Uradne objave, št. 54/01)

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 15,18 EUR z gotovino ob prevzemu dovolilnice.

Dokumentacija
Upravna taksa: brez
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0351000 in kodo namena GOVT.

Vloga je dostopna tudi v elektronski obliki* Izpolni e-vlogo *potrebujete digitalni certifikat.
Upravna taksa: brez
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0427000 in kodo namena GOVT.

Vloga je dostopna tudi v elektronski obliki* Izpolni e-vlogo *potrebujete digitalni certifikat.
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,70 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-3501002 in kodo namena GOVT.

Vloga je dostopna tudi v elektronski obliki* Izpolni e-vlogo *potrebujete digitalni certifikat.
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 35,00 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-3501001 in kodo namena GOVT.

Dokumentacija
Upravna taksa: brez
Vloga je dostopna tudi v elektronski obliki* Izpolni e-vlogo *potrebujete digitalni certifikat.
Upravna taksa: brez
Dokumentacija
Prijava kršitve / .pdf / 65 KB
Upravna taksa: brez
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0426000 in kodo namena GOVT.

Statut Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00), spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 30/01, 29/03 in UL RS št. 90/05, 67/06) in neuradno prečiščeno besedilo (UO 40/00, 30/01, 29/03 in Ul 90/05, 67/06). Statut je sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi .
Dokumentacija
dokument.doc / .doc / 156 KB
Odlok-UO-3_98.doc / .doc / 47 KB
Odlok o grbu, znaku, zastavi in drugih elementih celostne podobe Mestne občine Koper (Uradne objave št. 3/98) in spremembe in dopolnitve odloka (Uradne objave št. 6/98). Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi , Zakona o prekrških in Statuta Mestne občine Koper .
Dokumentacija
izvajanju.doc / .doc / 52 KB
Odlok o javnem izvajanju dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju (Uradne objave št. 22/98). Odlok je bil sprejet na podlagi Statuta Mestne občine Koper.
Dokumentacija
Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Koper (Uradne objave št. 3/96) in spremembe in dopolnitve odloka (Uradne objave št. 54/01). Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.
Dokumentacija
poslovnik.doc / .doc / 182 KB
spremembe.doc / .doc / 29 KB
spremembe2.doc / .doc / 31 KB
spremembe3.doc / .doc / 25 KB
poslovnik2.doc / .doc / 173 KB
dokument.aspx / .aspx / 255 KB
05.doc / .doc / 933 KB
poslovnik3.doc / .doc / 207 KB
12.doc / .doc / 68 KB
poslovnik4.doc / .doc / 263 KB
Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Koper(Uradne objave št. 16/95) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 42/00, 30/01 in 40/03). Poslovnik je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.
Dokumentacija
Odlok o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi stalnih delovnih teles občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 13/95) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 32/96, 18/98 in 13/03). Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper. Odlok o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi stalnih delovnih teles občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 13/95) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 32/96, 18/98 in 13/03) je prenehal veljati s Spremembami in dopolnitvami Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 39/08).
Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov (Uradne objave št. 8/00) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 22/01, 6/02, 34/02 in 61/04). Neuradna prečiščena besedila so na razpolago po vrstnem redu sprejetih sprememb in dopolnitev. Pravilnik je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Poslovnika Mestne občine Koper in Statuta Mestne občine Koper.
Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinski upravi Mestne občine Koper (Uradne objave št. 7/01). Odredba je pila sprejeta na podlagi Statuta Mestne občine Koper.
Dokumentacija
odlok.doc / .doc / 109 KB
spremembaslo2703.doc / .doc / 25 KB
Odlok-UO-22_02.doc / .doc / 61 KB
Odlok o občinskem nadzoru (Uradne objave št. 22/02) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 27/03). Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper. yaads
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta (Uradne objave št. 45/02). Pravila so bila sprejeta na podlagi Zakona o državnem svetu, Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.
Dokumentacija
odlok.doc / .doc / 109 KB
Odlok-UO-9_97.doc / .doc / 24 KB
Odlok o razdružitvi naselja Poletiči (Uradne objave št. 9/97). Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.
Dokumentacija
Odlok2.doc / .doc / 33 KB
Odlok o poimenovanju ulic v naselju Koper Žusterna III (Uradne objave št. 14/97). Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.
Dokumentacija
Odlok-UO-19_01.doc / .doc / 37 KB

Odlok o poimenovanju novih ulic, o ukinitvi nekaterih obstoječih ulic ter o preštevilčenju obstoječih naslovov v naselju Prade (Uradne objave št. 19/01).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.
Dokumentacija
odlok4.doc / .doc / 28 KB
Odlok-UO-38_01-1.doc / .doc / 28 KB
Odlok o poimenovanju trga v mestu Koper po Ioannisu A. Kapodistriasu (Uradne objave št. 38/01). Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.
Dokumentacija
odlok.doc / .doc / 109 KB
Odlok-UO-38_01.doc / .doc / 24 KB
Odlok o poimenovanju parka v mestu Koper po dr. Robertu Hlavatyu (Uradne objave št. 38/01). Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.
Dokumentacija
Dokumentacija
Sklep / .pdf / 729 KB
Dokumentacija